Chcesz uzyskać więcej informacji o programie „Rodzina 500+” Plus w Twoim mieście? Skorzystaj już teraz ze specjalnie uruchomionych infolinii „Rodzina 500+” Plus. Jak skorzystać z infolinii „Rodzina 500+”Plus? Zobacz aktualny numer telefonu w sprawie świadczenia „Rodzina 500+” 

2023

Infolinia ZUS 500 plus

W trakcie rozmowy z konsultantem możesz przejść uwierzytelnienie za pomocą pytań zadawanych przez konsultanta. Będzie on mógł wtedy potwierdzić Twoje stwierdzenie lub mu zaprzeczyć albo udzielić Ci niektórych informacji z konta w ZUS.

Osoby, które chcą uzyskać informację w sprawie 500+ muszą zadzwonić na numer telefonu 22 560 16 00 i wybrać odpowiedni profil tematyczny poniżej.

Możesz wybrać profil tematyczny rozmowy:

 1. Pomoc techniczna i obsługa e-ZLA– otrzymasz pomoc techniczną dotyczącą programu Płatnik, Platformy Usług Elektronicznych, oraz Elektronicznych Zwolnień Lekarskich, w tym m.in.:,
  • jak zainstalować program Płatnik,
  • jak założyć i skonfigurować konto na PUE, uzyskać dostęp do wglądu w dane np. spółki,
  • jak przygotowywać i wysyłać dokumenty i wnioski,
  • jak usunąć błędy i ich przyczyny (zwłaszcza błędy, przez które opóźnia się wysyłka do ZUS dokumentów rozliczeniowych) itp.
  • jak na PUE wystawiać i obsługiwać elektroniczne zwolnienia lekarskie, pobrać certyfikat ZUS itp.
 2. Renty i emerytury – otrzymasz podstawowe informacje na temat emerytur i rent, w tym dotyczące m.in.:
  • rodzajów świadczeń,
  • warunków ich uzyskania,
  • zasad obliczania wysokości i wypłacania świadczeń,
  • warunków powodujących zawieszenie lub obniżenie wysokości świadczeń,
  • zasad obliczania kapitału początkowego,
  • zagadnień dotyczących koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych w zakresie emerytur i rent.
  • zasad uzyskania jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy
 3. Zasiłki – otrzymasz informacje na temat świadczeń krótkoterminowych, w tym dotyczące m.in.:
  • rodzajów zasiłków,
  • warunków ich uzyskania,
  • zasad obliczania wysokości i wypłacania świadczeń,
  • warunków powodujących zawieszenie lub obniżenie wysokości świadczeń,
  • zagadnień dotyczących koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych w zakresie zasiłków,
  • rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej.
 4. Informacje dla ubezpieczonych – otrzymasz informacje dotyczące m.in.:
  • rodzajów ubezpieczeń społecznych,
  • zasad podlegania tym ubezpieczeniom (w tym również ubezpieczeniu zdrowotnemu),
  • sposobu obliczania podstawy wymiaru składek i ich wysokości,
  • zasad zgłaszania do ubezpieczeń i wyrejestrowywania ubezpieczonych,
  • zasad uczestnictwa w otwartych funduszach emerytalnych,
  • kwestii dotyczących ubezpieczeń osób migrujących, w tym poświadczania przebytych okresów ubezpieczenia.
 5. Informacje dla płatników – otrzymasz informacje dotyczące obowiązków płatnika składek, w tym m.in.:
  • zasad i terminów sporządzania i przekazywania dokumentów oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne,
  • zasad rozliczania konta płatnika składek oraz wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek,
  • możliwości udzielenia pomocy płatnikom w trudnej sytuacji finansowej, tj. odroczenie terminu płatności, rozłożenie płatności na raty, umorzenie,
  • zasad udzielania pomocy publicznej,
  • kwestii związanych z egzekucją należności na rzecz ZUS i innymi sankcjami wynikającymi z niewykonywania obowiązków z zakresu ubezpieczeń społecznych.

7. Informacje o świadczeniach rodzinnych – otrzymasz informacje o:​​​​​​​

 • świadczeniu wychowawczym 500+,
 • RKO – rodzinnym kapitale opiekuńczym,
 • dofinansowaniu za pobyt dziecka w żłobku,
 • Dobrym Starcie – 300+.