Zaktualizowano: 26 lutego.2023 r.

Zasiłek wyrównawczy przysługuje wyłącznie ubezpieczonemu będącemu pracownikiem ze zmniejszoną sprawnością do pracy, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek poddania się rehabilitacji zawodowej w celu adaptacji lub przyuczenia do określonej pracy. Ze świadczenia mogą skorzystać osoby, których miesięczne wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek poddania się rehabilitacji zawodowej w zakładowym lub międzyzakładowym ośrodku rehabilitacji zawodowej. Czytając nasz poradnik dowiesz się komu przysługuje zasiłek wyrównawczy, ile wynosi aktualnie zasiłek wyrównawczy oraz jakie dokumenty trzeba złożyć aby otrzymać zasiłek wyrównawczy.

wyszukiwanie informacji na laptopie o zasiłku wyrównawczym

Co to jest Zasiłek wyrównawczy?

Zasiłek wyrównawczy to rodzaj świadczenia wypłacanego przez ZUS, którego zasadniczym celem tego rodzaju zasiłku jest skierowanie ubezpieczonego pracownika na rehabilitację, której konieczność wynika z charakteru wykonywanego zawodu lub zamiaru przekwalifikowania się rehabilitanta.

Komu przysługuje zasiłek wyrównawczy?

Ze świadczenia w postaci zasiłku wyrównawczego mogą skorzystać wyłącznie osoby ubezpieczone będące pracownikami ze zmniejszoną sprawnością do pracy, w przypadku gdy ich wynagrodzenie zostało obniżone poprzez poddanie się rehabilitacji zawodowej w celu adaptacji lub przyuczenia do określonej pracy. Zasiłek wyrównawczy może być wypłacany z ubezpieczenia wypadkowego (wypadek przy pracy lub choroba zawodowa) lub z ubezpieczenia chorobowego (pozostałe przypadki).

Przez jaki okres można otrzymywać zasiłek wyrównawczy?

Zasiłek wyrównawczy możemy otrzymywać od dnia rozpoczęcia rehabilitacji przez maksymalnie 24 miesiące, prawo do świadczenia jest uzależnione od tego jak długo będzie trwała nasza rehabilitacja zawodowa.

Prawo do świadczenia w postaci zasiłku wyrównawczego kończy się w dniu zakończenia naszej rehabilitacji zawodowej i przesunięcia do innej pracy lub w przypadku z uwagi na stan zdrowia ubezpieczonego rehabilitacja zawodowa stała się niecelowa.

Jak oblicza się wysokość zasiłku wyrównawczego?

Wysokość zasiłku wyrównawczego jest uzależniona od tego jakie osoba osiągała średnie miesięczne wynagrodzenie za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających rehabilitację a wynagrodzeniem miesięcznym osiąganym podczas pracy z obniżonym wynagrodzeniem. Jak obliczyć kwotę zasiłku wyrównawczego? Kwotę należnego zasiłku wyrównawczego obliczamy w taki sposób, że od obliczonego średniego naszego wynagrodzenia sprzed rehabilitacji zawodowej odejmujemy wynagrodzenie otrzymane w danym miesiącu rehabilitacji zawodowej i wynik takiej kalkulacji stanowi kwotę naszego zasiłku wyrównawczego.

Prawo do zasiłku i okres przysługiwania

Prawo do zasiłku wyrównawczego powstaje od dnia, w którym pracownik podjął rehabilitację. Zasiłek wyrównawczy przysługuje przez okres rehabilitacji zawodowej, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące.

Zasiłek wyrównawczy nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Zasiłek wyrównawczy nie przysługuje za okresy:

 • niezdolności do pracy z powodu choroby,
 • sprawowania opieki,
 • pobierania zasiłku macierzyńskiego,
 • nieobecności w pracy z innych przyczyn, za które pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia.

Prawo do zasiłku wyrównawczego ustaje:

 • z dniem zakończenia rehabilitacji zawodowej i przesunięcia do innej pracy, nie później jednak niż po 24 miesiącach od dnia, w którym ubezpieczony będący pracownikiem podjął rehabilitację,
 • jeżeli z uwagi na stan zdrowia ubezpieczonego będącego pracownikiem rehabilitacja zawodowa stała się niecelowa.

Zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługuje w przypadku, gdy:

 • wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa,
 • ubezpieczony, będąc w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku,
 • ubezpieczony odmówił bez uzasadnionej przyczyny poddania się badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych albo przez swoje zachowanie uniemożliwił przeprowadzenie takiego badania.

Jak złożyć wniosek o zasiłek wyrównawczy?

Aby otrzymać zasiłek wyrównawczy musimy złożyć odpowiednie dokumenty i w zależności od tego czy staramy się o zasiłek z ubezpieczenia chorobowego lub z ubezpieczenia wypadkowego musimy dostarczyć odpowiednie dokumenty. Sprawdź poniżej jakie dokumenty składa się w przypadku wnioskowania o zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego:

Ubezpieczenie chorobowe (przyznanie i wypłata zasiłku wyrównawczego), należy złożyć następujące dokumenty:

 • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo lekarza wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy o potrzebie poddania się rehabilitacji zawodowej,
 • zaświadczenie pracodawcy albo zakładowego lub międzyzakładowego ośrodka rehabilitacji zawodowej o okresie rehabilitacji zawodowej lub przyuczenia do określonej pracy,
 • zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku Z-3,
 • zaświadczenie pracodawcy albo zakładowego lub międzyzakładowego ośrodka rehabilitacji zawodowej o wysokości miesięcznego wynagrodzenia osiągniętego podczas rehabilitacji zawodowej lub przyuczenia do określonej pracy.

Ubezpieczenie wypadkowe (wypłata zasiłku wyrównawczego), należy złożyć następujące dokumenty:

 • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo lekarza wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy o potrzebie poddania się rehabilitacji zawodowej,
 • zaświadczenie pracodawcy albo zakładowego lub międzyzakładowego ośrodka rehabilitacji zawodowej o okresie rehabilitacji zawodowej lub przyuczenia do określonej pracy,
 • zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku Z-3,
 • zaświadczenie pracodawcy albo zakładowego lub międzyzakładowego ośrodka rehabilitacji zawodowej o wysokości miesięcznego wynagrodzenia osiągniętego podczas rehabilitacji zawodowej lub przyuczenia do określonej pracy,
 • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, jeżeli konieczność poddania się rehabilitacji zawodowej została spowodowana wypadkiem przy pracy,
 • decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez inspektora sanitarnego, jeżeli konieczność poddania się rehabilitacji zawodowej została spowodowana chorobą zawodową.

Więcej informacji o zasiłku wyrównawczym możesz uzyskać w swoim oddziale ZUS lub dzwoniąc na infolinię ZUS. Adres swojej placówki ZUS możesz znaleźć poprzez naszą wyszukiwarkę placówek ZUS.

4.6/5 - (22 votes)