Zaktualizowano: 11 marca.2024 r.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez maksymalnie 12 miesięcy (360 dni) osobom, które po wyczerpaniu chorobowego są nadal niezdolne do pracy. Czytając nasz artykuł dowiesz się kiedy masz prawo do świadczenia rehabilitacyjnego i jaka jest jego aktualna wysokość tego świadczenia.

Osoba idzie po świadczenie rehabilitacyjne

Co to jest świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne – to rodzaj świadczenia pieniężnego przysługującego osobom, które po wyczerpaniu zasiłku chorobowego są nadal niezdolne do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokuje na odzyskanie zdolności do pracy w okresie do 12 miesięcy.

Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne i kto wypłaca?

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego wynosi:

 • 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 3 miesięcy (90 dni),
 • 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za pozostały okres,
 • 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, jeśli pobierasz świadczenie w czasie ciąży,
 • 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub choroby zawodowej.

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego wyliczy dla ciebie ZUS albo płatnik składek. Świadczenie rehabilitacyjne jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub przez pracodawcę.

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

Ze świadczenia rehabilitacyjnego możesz skorzystać jeśli jesteś objęty ubezpieczeniem chorobowym i mimo leczenia nadal nie możesz wrócić do pracy i dalsza rehabilitacja lub leczenie umożliwiają Ci powrót do pracy. Starając się o świadczenie rehabilitacyjne musisz spełnić jeden warunek:

 • jesteś pracownikiem,
 • wykonujesz pracę nakładczą,
 • jesteś członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • pracujesz odpłatnie na podstawie skierowania do pracy, gdy odbywasz karę pozbawienia wolności lub jesteś tymczasowo aresztowany,
 • pracujesz na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, albo współpracujesz z taką osobą, w tym pracujesz na podstawie umowy uaktywniającej, np. jesteś nianią,
 • prowadzisz pozarolniczą działalność lub współpracujesz z taką osobą,
 • jesteś duchownym,
 • odbywasz służbę zastępczą.

W tych sytuacjach nie dostaniesz świadczenia rehabilitacyjnego:

 • masz prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • masz prawo do zasiłku dla bezrobotnych,
 • masz prawo do zasiłku przedemerytalnego,
 • masz prawo do świadczenia przedemerytalnego,
 • masz prawo do urlopu dla poratowania zdrowia,
 • masz prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
 • masz prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
 • za okresy, w których zachowujesz prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,
 • w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego,
 • w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności,
 • za cały okres świadczenia, jeśli niezdolność do pracy powstała w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, co z stwierdza prawomocne orzeczenie sądu,
 • za miesiąc kalendarzowy, w którym wykonywałeś pracę zarobkową albo wykorzystywałeś okres, na który świadczenie zostało przyznane, niezgodnie z jego celem,
 • jeśli po wyczerpaniu zasiłku chorobowego wróciłeś do pracy, w której masz ubezpieczenie chorobowe albo masz zapewnione prawo do świadczeń za okres choroby,
 • podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Gdzie złożyć wniosek i dokumenty?

Wniosek oraz całą dokumentację związaną z świadczeniem rehabilitacyjnym składasz w placówce ZUS w miejscu zamieszkania. Adres swojej placówki ZUS znajdziesz pod tym linkiem: https://www.zus.info.pl/wyszukiwarka-zus/

Jakie dokumenty należy złożyć?

Starając się o świadczenie rehabilitacyjne musisz pamiętać o złożeniu odpowiednich dokumentów i w tym celu złóż następujące dokumenty:

Szukasz innych dokumentów potrzebnych do ZUS – wyszukaj je za pomocą naszej wyszukiwarki!

Kiedy nie przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

Okoliczności, które pozbawiają prawa do świadczenia rehabilitacyjnego:

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje, jeśli:

 • jesteś uprawniony do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku solidarnościowego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz urlopu dla poratowania zdrowia udzielonego na podstawie odrębnych przepisów,
 • przebywasz w areszcie tymczasowym lub odbywasz karę pozbawienia wolności,
 • korzystasz z urlopu bezpłatnego lub wychowawczego,
 • wykonujesz w okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego pracę zarobkową, bądź wykorzystujesz świadczenie rehabilitacyjne niezgodnie z jego celem.

Co zrobić jeśli ZUS nie przyzna ci świadczenia rehabilitacyjnego?

Dostałeś negatywną decyzję w sprawie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego? Pamiętaj, że w takiej sytuacji możesz się odwołać do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Na odwołanie masz miesiąc czasu od otrzymania decyzji z ZUS. Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego nic nie kosztuje. Więcej o odwołaniu od decyzji ZUS (https://www.zus.info.pl/odwolanie-od-decyzji-zus/) przeczytasz w naszym artykule.

5/5 - (29 votes)