Zaktualizowano: 1 marca.2024 r.

Świadczenia przedemerytalne to świadczenie przyznawane osobom starszym, będącym w wieku przedemerytalnym, którzy spełniają określone w ustawie warunki. Chcesz otrzymać świadczenie przedemerytalne z ZUS? Komu się należy świadczenie przedemerytalne? Jakie warunki trzeba spełnić aby móc ubiegać się o świadczenie przedemerytalne? Ile wyniesie świadczenie przedemerytalne w 2024 roku?

człowiek starający się o Świadczenia przedemerytalne

Świadczenie przedemerytalne – co to takiego?

Świadczenia przedemerytalne – to rodzaj świadczenia, które jest przyznawane starszym osobą w wieku przedemerytalnym (osobą spełniającym odpowiednie warunki w Ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (DzU nr 120, poz. 1252 ze zm.)). Ten rodzaj świadczenia ma na celu dotrwanie do emerytury ludziom, którzy z racji wieku mogą mieć problemy ze znalezieniem pracy.

Jakie warunki muszą spełnić wszystkie osoby?

 • Przez okres co najmniej 6 miesięcy pobierałeś/aś zasiłek dla bezrobotnych
 • Nadal jesteś zarejestrowany/a jako bezrobotny/a
 • Podczas pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiłeś/aś bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • Złożysz wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych

Pamiętaj!

Przekroczenie terminu wiąże się z negatywną decyzją w sprawie przyznania świadczenia przedemerytalnego. Warto mieć na uwadze, że można zgłosić wniosek o przywrócenie terminu na złożenie wniosku o świadczenie przedemerytalne.

Jaka jest wysokość świadczenia przedemerytalnego w 2024?

Wysokość świadczenia przedemerytalnego od 1 marca 2024 r. wynosi 1794,70 zł. Kwota świadczenia przedemerytalnego podlega waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.

Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2024 r. wynoszą:

Rodzaj świadczenia Kwota
emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta socjalna i renta rodzinna 1780,96 zł
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 1335,72 zł
renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa 2137,15 zł
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 1602,86 zł
kwota świadczenia przedemerytalnego 1794,70 zł

Aktualne informacje o wysokości świadczenia dostępne na:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/wskazniki/emerytury-i-renty

Zawieszenie prawa do świadczenia przedemerytalnego

W niektórych sytuacjach zgodnie z ustawą może nastąpić zawieszenie świadczenia przedemerytalnego, zobacz w jakich sytuacjach świadczenie zostanie zawieszone:

 • Nabyłeś prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
 • Nabyłeś prawa do renty inwalidzkiej
 • Podjęta została wypłata renty strukturalnej lub świadczenia o charakterze rentowym
  z instytucji zagranicznej.
 • Sam zgłosiłeś z prośbą o zawieszenie świadczenia
 • Uzyskujesz przychód przekraczający 70% przeciętnego wynagrodzenia

Kiedy ustaje prawo do świadczenia przedemerytalnego?

 • Na Twój wniosek
 • w dniu poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury, która jest ustalona decyzją terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanej dalej „organem rentowym”, lub innego organu emerytalno-rentowego określonego w odrębnych przepisach;
 • z dniem osiągnięcia wieku 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę;
 • z dniem nabycia prawa własności lub objęcia w posiadanie (samoistne lub zależne) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe albo współwłasności nieruchomości rolnej, jeżeli udział przekracza 2 ha przeliczeniowe;
 • wraz ze śmiercią osoby uprawnionej.

Kiedy świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu?

Świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu, jeżeli kwota przychodu przekracza miesięcznie kwotę 25% przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych, zwaną dalej „dopuszczalną kwotą przychodu”, nie przekracza jednak kwoty 70% tego wynagrodzenia, zwanej dalej „graniczną kwotą przychodu”.

Ważne!

Jeżeli kwota przychodu przekracza dopuszczalną kwotę przychodu, świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu o kwotę tego przekroczenia.

Świadczenia przedemerytalne – jakie złożyć dokumenty?

Jeśli starasz się o świadczenia przedemerytalne to koniecznie musisz złożyć wniosek na formularzu ESP a do niego złożyć następujące dokumenty:

 • świadectwo pracy
 • informację o okresach składkowych i nieskładkowych na formularzu ERP-6
 • zaświadczenia, świadectwa pracy, legitymacje ubezpieczeniowe
 • dokumenty, które potwierdzają staż ubezpieczenia za granicą
 • postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości
 • dokument z urzędu pracy
 • dokument, który potwierdza, że wykonywałeś inną pracę zarobkową, prace interwencyjne lub roboty publiczne
 • zaświadczenie powiatowego urzędu pracy o dacie rejestracji w urzędzie pracy
 • zaświadczenie ośrodka pomocy społecznej
 • zaświadczenie, które określa wielkość użytków rolnych nieruchomości rolnej w hektarach przeliczeniowych
 • formularz ZUS Rp-13 – jeśli chcesz zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia społecznego.

Gdzie i kiedy złożyć dokumenty?

Dokumenty w sprawie świadczenia przedemerytalnego możesz złożyć:

Świadczenie przedemerytalne odwołanie od decyzji ZUS

W przypadku gdy nie zostało Ci przyznane świadczenie przedemerytalne możesz się odwołać od tej decyzji kierując odwołanie (zaadresowane do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, właściwego dla miejsca zamieszkania). Odwołać można się na 2 sposoby: pisemnie i ustnie.

Ważne!

Czas na odpowiedź pozytywną lub negatywną w sprawie odwołania od decyzji ZUS w sprawie przyznania świadczenia przedemerytalnego wynosi 30 dni od otrzymania odwołania.

Więcej informacji o świadczeniach przedemerytalnych

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat świadczenia przedemerytalnego? Zobacz koniecznie oficjalny informator na stronie ZUS pod tym adresem: http://www.zus.pl/pl/swiadczenia/swiadczenia-przedemerytalne/ lub odwiedź placówkę ZUS w swoim mieście.

4.7/5 - (19 votes)