Zaktualizowano: 22 września.2022 r.

Chcesz zawiesić wykonywanie działalności i zastanawiasz się czy musisz nadal opłacać składki do ZUS? Jakie są składki do ZUS w czasie zawieszenia działalności gospodarczej? Jak zgłosić zawieszenie działalności gospodarczej do ZUS?

Zawieszenie działalności gospodarczej a składki ZUS

Czym jest zawieszenie działalności gospodarczej?

Zawieszenie działalności gospodarczej to termin, który oznacza wstrzymanie prowadzenia działalności gospodarczej na określony czas. W trakcie zawieszenia działalności gospodarczej nie można prowadzić działalności i osiągać z tego tytułu bieżących przychodów.

Kiedy można zawiesić działalność gospodarczą?

Działalność gospodarczą można zawiesić w dowolnym momencie i z dowolnego powodu np. w przypadku przejściowych problemów z prowadzeniem firmy, zbyt niskich dochodów, braku czasu na prowadzenie działalności oraz w wielu innych przypadkach. Przedsiębiorca może zawiesić działalność gospodarczą na dowolnie długi okres czasu (także bezterminowo), nie krócej niż 30 dni. Zawieszenie działalności gospodarczej można wykonywać dowolną ilość razy.

Działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) można zawiesić pod warunkiem, że nie zatrudnia się pracowników.

Jeśli chodzi o datę rozpoczęcia zawieszenia działalności to może pokrywać się z datą złożenia wniosku do CEIDG, ale można też wskazać datę wcześniejszą lub późniejszą niż złożenie wniosku.

Jakie są składki do ZUS w czasie zawieszenia?

Składki ZUS podczas zawieszenia działalności nie są opłacane przez przedsiębiorcę bo nie podlega on ubezpieczeniom w ZUS.

Przed złożeniem wniosku o zawieszenie działalności warto się zastanowić z jakim dniem chcemy to zrobić. Przedsiębiorca, który zawiesi działalność gospodarczą w trakcie miesiąca będzie musiał płacić:

 • składkę zdrowotną za cały miesiąc
 • składki na ubezpieczenia społeczne proporcjonalnie do liczby dni, w których w danym miesiącu działalność była aktywna.

Jakie korzyści daje zawieszenie działalności gospodarczej?

Najważniejsze korzyści dla przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na zawieszenie działalności to brak konieczności opłacania składek ZUS i podatków dochodowych – za okres zawieszenia działalności nie wpłacają zaliczek, ryczałtu czy karty podatkowej. Nie muszą też składać deklaracji ZUS i VAT.

Czego nie wolno przedsiębiorcy podczas zawieszenia działalności?

Zawieszenie działalności wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Przedsiębiorca podczas zawieszenia nie może prowadzić działalności gospodarczej oraz osiągać bieżących przychodów.

W trakcie zawieszenia można wykonywać niektóre czynności, które pozwolą zabezpieczyć źródło przychodów i funkcjonować po wznowieniu działalności.

W trakcie zawieszenia działalności możesz:

 • przyjmować należności powstałe przed zawieszeniem,
 • osiągać przychody finansowe z czynności sprzed zawieszenia,
 • zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
 • regulować zobowiązania powstałe przed zawieszeniem,
 • wykonywać czynności niezbędne do zachowania przychodów,
 • zabezpieczać źródła przychodów,
 • powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego.

W trakcie zawieszenia działalności masz obowiązek:

 • uczestniczyć we wszystkich postępowaniach: administracyjnych, sądowych, podatkowych, które dotyczą twojej firmy,
 • wykonywać obowiązki nakazane przepisami,
 • uczestniczyć w kontrolach,
 • składać coroczne sprawozdanie finansowe,
 • prowadzić księgowość,
 • opłacać należności publiczno-prawne (np. podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłaty środowiskowe).

Jak zawiesić działalność jednoosobową?

 1. Wypełnij formularz CEIDG-1 – Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/ wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej i złóż go w urzędzie gminy. Możesz go także wysłać listem poleconym lub skorzystać z formularza elektronicznego.
 2. Na podstawie informacji z tego wniosku ZUS sporządzi odpowiednie formularze:
 • ZUS ZWPA – wyrejestrowanie płatnika składek,
 • ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność gospodarczą  oraz wyrejestrowanie z ubezpieczeń osób współpracujących,
 • ZUS ZCNA – wyrejestrowanie członków rodziny osoby ubezpieczonej – osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz osoby współpracującej.

Nie musisz samodzielnie sporządzać ani przekazywać tych dokumentów do ZUS. Przed zawieszeniem działalności wyrejestruj z ubezpieczeń osoby, które zatrudniałeś (na formularzu ZUS ZWUA), a także wszystkich zgłoszonych członków rodzin (na formularzu ZUS ZCNA).

Jak zawiesić działalność gospodarczą zarejestrowaną w KRS?

 1. Złóż do KRS wniosek o zawieszenie działalności spółki. Do wniosku dołącz uchwałę o zawieszeniu spółki. Możesz go także wysłać listem poleconym lub skorzystać z formularza elektronicznego.
 2. Jeśli w spółce zatrudnieni byli pracownicy wypełnij także druk NIP-8 i przekaż do właściwego urzędu skarbowego
 3. Na podstawie tych danych sporządzimy formularz ZUS ZWPA dotyczący wyrejestrowania spółki.

Ważne! Przed zawieszeniem działalności wyrejestruj w ZUS osoby zatrudnione (w tym siebie) z odpowiednich ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA, a także członków rodzin na formularzu ZUS ZCNA.

Jako wspólnik spółki komandytowej, jawnej, partnerskiej oraz jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością złóż do ZUS formularz:

 • ZUS ZWPA (wyrejestrowanie płatnika składek),
 • ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z ubezpieczeń),
 • ZUS ZCNA (wyrejestrowanie zgłoszonych członków rodziny).

Które spółki zawieszają działalność w KRS? Działalność w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) zawieszają spółki prawa handlowego. Należą do nich: 1) spółki osobowe: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna 2)spółki kapitałowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna.

 

Źródło informacji:

 1. https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00141
 2. https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/0079
 3. https://www.zus.pl/firmy/wyrejestrowanie-platnika/firmy/zawieszenie-dzialalnosci
5/5 - (2 votes)