Zaktualizowano: 11 marca.2024 r.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Czym jest zasiłek pielęgnacyjny? Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny? Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny? Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz w naszym artykule.

2024

 

Co to jest zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny to rodzaj świadczenia, które jest przyznawane w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2024?

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi w 2024 roku: 215,84 zł miesięcznie.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie, które przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku do 16 roku życia,
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia,
 • osobie, która ukończyła 75 lat.

Kto nie ma prawa do zasiłku pielęgnacyjnego?

Na zasiłek pielęgnacyjny nie mogą liczyć:

 • osoby uprawnione do dodatku pielęgnacyjnego;
 • osoby umieszczone w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
 • nie będzie przysługiwać również w sytuacji, gdy członek Państwa rodziny pobiera już tego rodzaju świadczenie za granicą, chyba że specjalne przepisy (o koordynacji systemów pomocy społecznej) lub też umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

Zasiłek pielęgnacyjny a kryterium dochodowe

W przypadku zasiłku pielęgnacyjnego kryterium dochodowe nie jest brane pod uwagę.

Jak się ubiegać o zasiłek pielęgnacyjny?

Osoba, która chce uzyskać zasiłek pielęgnacyjny musi złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

Wypełniony wniosek o zasiłek pielęgnacyjny składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce Państwa zamieszkania (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie).

Do wniosku należy dołączyć:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty jej powstania lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Dokumenty te nie są wymagane w przypadku ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny osoby, która ukończyła 75 lat.

 

Źródło informacji:

 • https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-pielegnacyjny
 • https://empatia.mpips.gov.pl/documents/10180/57275/Wniosek+o+ustalenie+prawa+do+zasi%C5%82ku+piel%C4%99gnacyjnego/b5e37283-1d67-4632-b8e2-f9065329f165
 • https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/swiadczenia-rodzinne-17066846/art-16
5/5 - (1 vote)