Zaktualizowano: 23 września.2022 r.

Ulga dla rodzin 4+ (PIT-0 dla rodzin 4+) to 85 528 zł przychodu bez PIT na każdego rodzica. Polski Ład wprowadza ulgę dla rodzin 4+ PIT-0, która jest adresowana nie tylko do rodziców, ale również do rodziców zastępczych i opiekunów prawnych, którzy wychowują co najmniej 4 dzieci. Czym jest ulga dla rodzin 4+? Komu przysługuje ulga dla rodzin 4+?

Ulga dla rodzin 4+ (PIT-0 dla rodzin 4+) to 85 528 zł przychodu bez PIT na każdego rodzica

Czym jest ulga dla rodzin 4+?

Ulga dla rodzin 4+ to rozwiązanie, które obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. i zostało wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Ulga dla rodzin 4+ adresowana jest nie tylko do rodziców, ale również do rodziców zastępczych i opiekunów prawnych, którzy wychowują co najmniej 4 dzieci.

Na czym polega ulga dla rodzin 4+?

Ulga dla rodzin 4+ polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych niektórych
przychodów podatników, którzy w roku podatkowym wychowywali co najmniej czworo dzieci.

Kto może skorzystać z ulgi dla rodzin 4+?

Z ulgi dla rodzin 4+ może skorzystać podatnik (bez względu na jego stan cywilny), który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej 4 dzieci małoletnich:
• wykonywał władzę rodzicielską,
• pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub
• sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą,

a w przypadku pełnoletnich, uczących się dzieci:
• wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo
• sprawował funkcję rodziny zastępczej.
Ulga dla rodzin 4+ dotyczy rodziców, w tym rodziców zastępczych, oraz opiekunów prawnych, bez względu na ich stan cywilny. Mogą z niej korzystać zarówno samotni rodzice (opiekunowie prawni),
jak i małżonkowie oraz rodzice pozostający w związkach nieformalnych.

Jakich dzieci dotyczy ulga dla rodzin 4+?

Ulga dla rodzin 4+ przysługuje podatnikowi w związku z wychowywaniem dzieci:
• małoletnich, bez względu na wysokość ich rocznych dochodów,
• pełnoletnich, otrzymujących zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
bez względu na wysokość ich rocznych dochodów, oraz
• pełnoletnich do ukończenia 25. roku życia, uczących się.

Przy czym podatnik skorzysta z ulgi, jeśli dzieci pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia,
uczące się, w roku podatkowym:
• nie stosowały przepisów dotyczących 19% podatku liniowego lub ustawy o zryczałtowanym
podatku dochodowym, z wyjątkiem przepisów dotyczących tzw. najmu prywatnego, w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń,
• nie podlegały opodatkowaniu podatkiem tonażowym na zasadach określonych w ustawie o podatku tonażowym lub tzw. podatkiem okrętowym na zasadach określonych w ustawie o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych,
• nie uzyskały dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub 19% podatkiem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów (akcji) lub pochodnych instrumentów finansowych lub przychodów zwolnionych od podatku w ramach tzw. ulgi dla młodych czy ulgi na powrót, w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Jakich przychodów nie obejmuje ulga dla rodzin 4+?

Ulga dla rodzin 4+ nie obejmuje przychodów m.in. :
• z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłków chorobowych, macierzyńskich),
• z umów o dzieło,
• z praw autorskich (z wyjątkiem tych uzyskanych w ramach umowy o pracę),
• podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
• zwolnionych od podatku dochodowego (innych niż zwolnione na podstawie ulgi dla rodzin 4+, np. diet i innych świadczeń z tytułu podróży służbowej, zapomogi otrzymanej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby wypłaconej z ZFŚS, świadczeń 500+),
• od których zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia.

Jakie przychody obejmuje ulga dla rodzin 4+?

Ulga dla rodzin 4+ obejmuje przychody:
• z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
• z umów zlecenia zawartych z firmą,
• z działalności gospodarczej, opodatkowane według skali podatkowej, 19% podatkiem liniowym, stawką 5% (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

 

Źródło informacji:

  1. https://www.podatki.gov.pl/media/7540/polski_lad_przewodnik_pit0_rodziny_4-_5.pdf
  2. https://www.podatki.gov.pl/wyjasnienia/wszystkie-informacje-o-pit-0-dla-rodzin-4-w-jednym-miejscu/
  3. https://www.podatki.gov.pl/niskiepodatki/rodzina-niskie-podatki/pit-0-dla-rodzin-4/
5/5 - (2 votes)