Zaktualizowano: 22 września.2022 r.

Polski Ład wprowadza Ulgę na powrót, która ma zachęcić do powrotu do kraju. Podatnicy, którzy przez minimum trzy lata mieszkali i pracowali za granicą, mogą skorzystać z PIT-0 ulgi na powrót. Czym jest ulga na powrót wprowadzona w ramach Polskiego Ładu? Przez jaki okres można nie płacić PIT w ramach ulgi na powrót? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w naszym artykule.

Ulga na powrót - Polski Ład 2022

Co to jest ulga na powrót?

Ulga na powrót to rozwiązanie wprowadzone w ramach Podatkowego Polskiego Ładu, które ma zachęcić rodaków do powrotu do kraju. PIT-0 ulga na powrót dotyczy osób, które zamieszkały w Polsce po 31 grudnia 2021 r. Rozwiązanie jest skierowane do podatników, którzy przez minimum trzy lata mieszkali i pracowali za granicą, dzięki uldze na powrót można przez 4 lata od powrotu do kraju nie płacić PIT.

Kto może skorzystać z ulgi na powrót?

Z ulgi na powrót wprowadzonej w ramach Polskiego Ładu może skorzystać podatnik, który:

 • w wyniku przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium Polski – po 31 grudnia 2021 r.
  – podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu oraz
 • nie miał miejsca zamieszkania na terytorium Polski w okresie:
  – trzech lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok oraz
  – od początku roku do dnia poprzedzającego dzień, w którym wrócił do Polski, oraz
 • posiada obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż Polska
  państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego
  Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, lub miał miejsce zamieszkania
  nieprzerwanie:
  – co najmniej przez trzyletni okres w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub
  państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji
  Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie,
  Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym
  Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki,
  – na terytorium Polski przez co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających trzyletni
  okres, oraz
 • posiada certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania
  dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do tego zwolnienia oraz
 • nie korzystał poprzednio, w całości lub w części, z tego zwolnienia – w przypadku, gdy
  ponownie przenosi miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

Jakie przychody obejmuje ulga na powrót?

Ulga na powrót wprowadzona w ramach Polskiego Ładu obejmuje następujące przychody:

Jakich przychodów nie obejmuje ulga na powrót?

PIT-0 ulga na powrót nie obejmuje następujących przychodów:

 • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłków chorobowych),
 • z umów o dzieło,
 • z praw autorskich (z wyjątkiem tych uzyskanych w ramach umowy o pracę),
 • podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 •  zwolnionych od podatku dochodowego (innych niż zwolnione na podstawie ulgi na powrót, np. diet i innych świadczeń z tytułu podróży służbowej, zapomogi otrzymanej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby wypłaconej z ZFŚS),
 • od których zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia.

 

Źródło informacji:

 1. https://www.gov.pl/web/finanse/przewodnik-dla-podatnika-ulga-na-powrot
 2. https://www.gov.pl/attachment/c14ef0d4-2c35-4e2e-9559-314f2a2160cd
5/5 - (2 votes)