Zaktualizowano: 24 września.2022 r.

Członkowie rodziny zmarłego, który miał prawo do emerytury, renty lub złożył wniosek w sprawie tych świadczeń do ZUS mogą się starać o środki pieniężne w ramach niezrealizowanego świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się dokładnie co to jest niezrealizowane świadczenie z ZUS, komu przysługuje niezrealizowane świadczenie i na jakich zasadach jest przyznawane?

Pieniądze z niezrealizowanych świadczeń z ZUS

Co to jest niezrealizowane świadczenie z ZUS?

Niezrealizowane świadczenie z ZUS to rodzaj świadczenia do którego zmarła osoba miała prawo przed śmiercią lecz z powodu śmierci świadczenie nie zostało pobrane lub jej wypłacone.

Niezrealizowane świadczenie w praktyce:

1) Członek Twojej rodziny zmarł w styczniu, ZUS nie wypłacił mu przysługującego świadczenia, została przekazana informacja o zgonie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, możesz zawnioskować o niezrealizowane świadczenie do ZUS za miesiąc styczeń.

2) Członek Twojej rodziny składa wniosek na początku roku o emeryturę, przy czym spełnia wszystkie warunki aby móc otrzymywać emeryturę o którą wnioskował ale umiera 5 marca przed otrzymaniem decyzji w sprawie przyznania emerytury. Okres przysługiwania niezrealizowanych świadczeń liczymy od dnia złożenia wniosku do dnia zgonu i w takim wypadku

Kto może wnioskować o wypłatę niezrealizowanego świadczenia?

Prawo do niezrealizowanych świadczeń po osobie zmarłej przysługuje następującym osobom:

1) mąż, żona lub dzieci zmarłego, jeśli prowadziły z nim wspólne gospodarstwo domowe.
2) małżonkowie i dzieci, z którymi zmarły nie prowadził gospodarstwa domowego (w razie braku małżonka, dzieci, z którymi zmarła osoba prowadziła wspólne gospodarstwo domowe).
3) inni członkowie rodziny uprawnieni do renty rodzinnej lub ci, na których utrzymaniu pozostawała osoba zmarła, w razie braku wymienionych wyżej małżonka i dzieci.

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Starając się o niezrealizowane świadczenie z ZUS musisz złożyć następujące dokumenty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

  • wniosek o niezrealizowane świadczenie (wniosek ENS),
  • odpis aktu zgonu, chyba, że złożyłeś go wcześniej np. wraz z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy,
  • w przypadku małżonka: odpis aktu małżeństwa,
  • w przypadku dzieci: odpis aktu urodzenia,
  • oświadczenie lub inne dowody, które potwierdzają, że prowadziłeś wspólne gospodarstwo domowe ze zmarłym lub przyczyniałeś  się do jego utrzymania.

Druk wniosku o niezrealizowane świadczenie otrzymasz w każdej placówce ZUS.

Ile czasu na złożenie dokumentów?

Pamiętaj, że aby uzyskać środki z niezrealizowanego świadczenia ZUS po zmarłym musisz złożyć wymagane dokumenty w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której przysługiwały świadczenia. Trzeba mieć na uwadze te ramy czasowe bo po przekroczeniu tego okresu czyli 12 miesięcy wygasa możliwość starania się o środki z niezrealizowanego świadczenia po zmarłej osobie.

Gdzie i jak złożyć dokumenty?

Całą dokumentację związaną z wnioskowaniem o niezrealizowane świadczenie z ZUS można złożyć w każdej placówce ZUS, wysłać pocztą lub wysłać przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Czy trzeba zapłacić podatek od niezrealizowanego świadczenia?

Ze świadczenia ZUS potrąci podatek i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego. Po zakończeniu roku ZUS prześle Ci informację o dochodach (PIT-11). Na jej podstawie rozliczysz się z podatku za to świadczenie.

Czy można się odwołać od decyzji ZUS?

Od decyzji ZUS w sprawie niezrealizowanego świadczenia przysługuje odwołanie, które należy wnieść pisemnie lub ustnie do protokołu, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat.

3.7/5 - (12 votes)