Zaktualizowano: 23 września.2022 r.

Renta szkoleniowa to świadczenie wypłacane przez ZUS osobie w stosunku do której została orzeczona celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie. Kto może skorzystać z renty szkoleniowej? Ile wynosi renta szkoleniowa? Co to jest renta szkoleniowa? Jakie dokumenty należy złożyć, aby uzyskać rentę szkoleniową z ZUS? Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedzi w naszym poradniku o rencie szkoleniowej.

Co to jest renta szkoleniowa ZUS?

Czym jest renta szkoleniowa?

Renta szkoleniowa to świadczenie wypłacane przez ZUS osobie w stosunku do której została orzeczona celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie. Świadczenie w postaci renty szkoleniowej z ZUS przyznawane jest na okres 6 miesięcy, który ulega wydłużeniu na czas niezbędny do przekwalifikowania zawodowego, jednak nie dłużej niż o 30 miesięcy.

Kto może skorzystać z renty szkoleniowej?

Z renty szkoleniowej może skorzystać osoba w stosunku do której została orzeczona celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie i spełniającej łącznie następujące warunki:

 • jest niezdolna do pracy
 • ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy, tj.:
  — 1 rok – jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat
  — 2 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat
  — 3 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat
  — 4 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat
  — 5 lat – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat

W przypadku, gdy ubezpieczony nie osiągnął okresu składkowego i nieskładkowego, o którym mowa powyżej, warunek posiadania wymaganego stażu uważa się za spełniony,
gdy ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczenia przed ukończeniem 18 lat albo
w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej oraz do dnia powstania niezdolności do pracy posiadał, bez przerwy lub z przerwami nieprzekraczającymi 6 miesięcy, okresy składkowe i nieskładkowe.

Ile wynosi renta szkoleniowa?

Wysokość renty szkoleniowej nie zależy od stażu ubezpieczenia i wynosi 75% podstawy wymiaru renty. Renta szkoleniowa nie może być niższa niż najniższa wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. W przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała podczas wypadku przy pracy lub choroby zawodowej – renta szkoleniowa wynosi 100% podstawy wymiaru renty wypłacanej przez ZUS.

Jakie dokumenty trzeba złożyć o rentę szkoleniową?

Starając się o rentę szkoleniową od ZUS należy złożyć następujące dokumenty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

 • wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy – pobierz ze strony www.zus.pl
  lub zaloguj się do Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE), by złożyć wniosek
  elektronicznie. Formularz wniosku jest również dostępny w punkcie informacyjnym
  w sali obsługi klientów w każdej jednostce organizacyjnej ZUS
 • informację dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych
 • dokumenty potwierdzające okresy m.in.: pracy/ prowadzenia działalności
  pozarolniczej/ służby wojskowej/ pobierania zasiłku dla bezrobotnych/ urlopu
  wychowawczego/ nauki w szkole wyższej
 • dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie
 • zaświadczenie o stanie zdrowia N-9 wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed
  złożeniem wniosku oraz ewentualnie dokumentacja medyczna
 • wywiad zawodowy, jeżeli osoba ubezpieczona pozostaje w zatrudnieniu
 • kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy, jeśli ubezpieczony zgłasza wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy
 • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy sporządzony przez pracodawcę lub karta wypadku
 • decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez państwowego inspektora
  sanitarnego.

Gdzie złożyć dokumenty o rentę szkoleniową?

Dokumenty związane z rentą szkoleniową ZUS można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej placówce ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu), za pośrednictwem: operatora pocztowego, płatnika składek, polskiego urzędu konsularnego, w formie dokumentu elektronicznego przez PUE.

Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego organ rentowy wydaje decyzję w terminie 30 dni
od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Od decyzji w sprawie renty szkoleniowej przysługuje odwołanie, które należy wnieść pisemnie lub ustnie do protokołu, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/renta-szkoleniowa
5/5 - (29 votes)