Zaktualizowano: 23 września.2022 r.

Uczniowie, którzy uczęszczają do szkół ponadpodstawowych i pobierają rentę rodzinną z ZUS, muszą do końca września 2022 złożyć wniosek o dalszą wypłatę renty rodzinnej. Uczniowie muszą do wniosku dołączyć zaświadczenie ze szkoły potwierdzające dalszą naukę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zwraca uwagę na to, że jeśli dokumenty wpłyną z opóźnieniem np. w październiku 2022 to renta rodzinna za wrzesień 2022 przepadnie.

Aby nie stracić renty rodzinnej – trzeba pamiętać o zaświadczeniu ze szkoły

Co to jest renta rodzinna?

Renta rodzinna to świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, które przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.

Komu przysługuje renta rodzinna?

Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia 16 roku życia, a jeśli kontynuują naukę – nawet do 25 roku życia. Studenci, którzy skończą 25 lat na ostatnim roku studiów, mogą otrzymywać rentę aż do jego zakończenia.

Bez ograniczeń wiekowych rentę rodzinną mogą pobierać dzieci, które do ukończenia 16 roku życia lub w trakcie nauki, a przed 25 rokiem życia, stały się całkowicie niezdolne do pracy. W ich przypadku nie ma znaczenia to, czy się uczą.

Więcej informacji można przeczytać w artykule: https://www.zus.info.pl/renta-rodzinna-z-zus-czym-jest-i-komu-przysluguje/

Renta rodzinna dla studentów

W szczególnej sytuacji są maturzyści przyjęci na pierwszy rok studiów, którzy pobierają rentę rodzinną. Do końca września muszą złożyć wniosek o kontynuację wypłaty świadczenia wraz z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym przyjęcie na studia. Do końca października muszą uzupełnić dokumentację o zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu studiów. Pozostali studenci mogą złożyć wniosek i zaświadczenie o kontynuowaniu nauki do końca października.

Osoby, które rozpoczną naukę w innym miesiącu niż wrzesień lub październik, muszą dostarczyć zaświadczenie do końca miesiąca, w którym zostały przyjęte do placówki edukacyjnej.

Kiedy nie trzeba składać zaświadczenia ponownie?

Zaświadczenia ze szkoły nie trzeba składać ponownie, jeśli uczelnia czy szkoła wydała je na cały okres trwania nauki (np. studia 5-letnie). Wówczas ZUS będzie wypłacał rentę rodzinną przez cały ten okres, ale w każdej chwili możne sprawdzić, czy uczeń lub student faktycznie nadal się uczy.

Uczeń lub student musi powiadomić ZUS o przerwaniu nauki

Uczeń lub student, który przewie naukę, musi jak najszybciej zawiadomić o tym ZUS. Jeśli tego nie zrobi, to nienależne świadczenie trzeba będzie potem zwrócić z odsetkami.

 

Źródło informacji:

  1. https://www.zus.pl/-/aby-nie-straci%C4%87-renty-rodzinnej-trzeba-pami%C4%99ta%C4%87-o-za%C5%9Bwiadczeniu-ze-szko%C5%82y
  2. https://www.zus.info.pl/renta-rodzinna-z-zus-czym-jest-i-komu-przysluguje/
5/5 - (21 votes)