Zaktualizowano: 18 października.2023 r.

W 2023 roku składkę na ubezpieczenia zdrowotne wyliczamy według nowych zasad, które zostały wprowadzone wraz z Polskim Ładem. Jaką wysokość składki zdrowotnej zapłacą przedsiębiorcy w 2023 roku? Ile wyniesie składka zdrowotna w 2023 roku dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych? Ile wyniesie składka zdrowotna w 2023 roku u przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym? Ile wyniesie składka zdrowotna w 2023 roku dla przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym? Ile wyniesie składka zdrowotna w 2023 roku u przedsiębiorców opodatkowanych kartą podatkową? Wysokość składki zdrowotnej w 2023 r. jest uzależniona od formy opodatkowania i dochodów. Jaka składka zdrowotna za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień? Na te i inne pytania o składce zdrowotnej w 2023 znajdziesz odpowiedź w naszym poradniku. Poradnik o składce zdrowotnej w 2023 roku jest stale aktualizowany!

Składka zdrowotna 2023

Polski Ład – składka zdrowotna przedsiębiorcy od 2023 roku

Od wprowadzenia Polskiego Ładu zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne są uzależnione od formy opodatkowania osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Inaczej podstawę będą ustalać przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych (według skali podatkowej oraz podatkiem liniowym), ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, opodatkowani w formie karty podatkowej oraz pozostałe osoby prowadzące pozarolniczą działalność.

Ile wynosi składka zdrowotna w 2023 roku?

Składka zdrowotna przedsiębiorców w 2023 r. jest zależna od formy opodatkowania osoby prowadzącej pozarolniczą działalność. Poniżej przedstawiamy wysokość składki zdrowotnej w zależności od formy opodatkowania od 2023 roku:

 • Składka zdrowotna 2023(zasady ogólne)

Tabela przedstawiająca wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne u przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej czyli na zasadach ogólnych od 1 stycznia 2023 roku Minimalne wynagrodzenie w 2023 roku wynosi 3 490 zł brutto x 9%

Składka zdrowotna 2023 „zasady ogólne”
Wysokość miesięcznego dochodu Wysokość składki zdrowotnej 2023
3 490zł 314,10zł
5 000 zł 450zł
7 000 zł 640zł
8 000 zł 720zł
10 000 zł 900zł
12 000 zł 1 080zł
13 000 zł 1 170zł
15 000 zł 1 350zł
20 000 zł 1 800 zł
30 000 zł 2 700 zł
Źródło: opracowanie własne zus.info.pl

 

 • Składka zdrowotna 2023 (ryczałt ewidencjonowany)

Tabela przedstawiająca wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne u przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym od 2023 roku przy założeniu, że kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2023 roku wynosi 6965,94 zł:

Składka zdrowotna 2023 „ryczałt ewidencjonowany”
Przychód rocznie Wysokość składki zdrowotnej 2023
Do 60 000 zł 376,16 zł – 9% od kwoty 60% przeciętnego wynagrodzenia
Od 60 000 zł do 300 000 zł 626,93 zł – 9% od kwoty 100% przeciętnego wynagrodzenia
Powyżej 300 000 zł 1128,48 zł – 9% od kwoty 180% przeciętnego wynagrodzenia
Źródło: opracowanie własne zus.info.pl

Tabela przedstawiająca wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne u przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym od 2023 roku (Składka zdrowotna w 2023 dla podatku liniowego wynosi 4,9% dochodu firmy po przekroczeniu 6 410,11 zł dochodu, poniżej jest liczona jako 9% minimalnego wynagrodzenia):

Składka zdrowotna 2023 „podatek liniowy”
Dochód miesięcznie Wysokość składki zdrowotnej 2023
do 6612 314,10 zł
8 000 zł 392,00zł
10 000 zł 490zł
12 000 zł 588zł
13 000 zł 637zł
15 000 zł 735zł
20 000 zł 980zł
30 000 zł 1 470zł
Źródło: opracowanie własne zus.info.pl
 • Składka zdrowotna 2023 (karta podatkowa)

Tabela przedstawiająca wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne u przedsiębiorców opodatkowanych kartą podatkową w 2023 roku:

Składka zdrowotna 2023 „karta podatkowa”
Minimalne wynagrodzenie Wysokość składki zdrowotnej 2023
3 490 zł 314,10 zł
Źródło: opracowanie własne zus.info.pl

 

Kalkulator składki zdrowotnej ZUS 2023

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił w drugiej połowie stycznia tamtego roku specjalny kalkulator, który ułatwia ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także samą składkę. Składkę zdrowotną na 2023 rok możesz obliczyć w kalkulatorze udostępnionym przez ZUS:

 • https://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/kalkulator-skladki-zdrowotnej

 

Nowe terminy składania dokumentów i opłacania składek

Dla większości płatników zmieni się termin przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne. Tylko dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych termin pozostanie bez zmian – do 5. dnia następnego miesiąca.

Dla pozostałych płatników składek termin będzie zależał od tego czy posiadają osobowość prawną, czy też nie:

 • do 15. dnia następnego miesiąca będą opłacać i rozliczać za dany miesiącm.in. spółki kapitałowe (spółki akcyjne i spółki z o.o.), spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje,
 • do 20. dnia następnego miesiąca wykonywać ten obowiązek będą pozostali płatnicy, np. opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, spółki osobowe (jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne).

Nowe terminy dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FS, FGŚP oraz FEP rozliczanych w dokumentach składnych za styczeń 2023 r. i za następne miesiące.

Od 1 stycznia 2023 r. wyłączony obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowanej z budżetu państwa za określone grupy ubezpieczonych

Składki na ubezpieczenie zdrowotne nie będą opłacane za:

 1. osoby pobierające rentę, którym przyznano rentę na podstawie przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz członków ich rodzin, jak również osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939–1945 lub eksplozji niewypałów i niewybuchów pozostałych po tych działaniach, otrzymujące dochody z tytułu emerytury lub renty zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie odrębnych przepisów
  (zgłaszane z kodem tytułu ubezpieczenia: 25 10 xx, 25 11 xx);
 2. żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, pełniących terytorialną służbę wojskową, zawodową służbę wojskową w trakcie kształcenia, żołnierzy powołanych do służby w aktywnej rezerwie w dniach pełnienia tej służby, żołnierzy pasywnej rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe w dniach odbywania tych ćwiczeń lub pełniących służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
  (zgłaszanych z kodem tytułu ubezpieczenia 11 10 xx);
 3. uczniów w rozumieniu przepisów o systemie oświaty
  (zgłaszanych z kodem tytułu ubezpieczenia 21 10 xx);
 4. dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej
  (zgłaszane z kodem tytułu ubezpieczenia 21 10 xx);
 5. bezrobotnych niepobierających zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium
  (zgłaszanych z kodem tytułu ubezpieczenia 09 11 xx);
 6. niepobierających zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z przyczyn określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3–6 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
  (zgłaszanych z kodem tytułu ubezpieczenia 09 40 xx, 09 41 xx);
 7. studentów i doktorantów
  (zgłaszanych z kodem tytułu ubezpieczenia 18 11 xx, 18 12 xx);
 8. kombatantów i osoby represjonowane niepodlegające ubezpieczeniom społecznym w Rzeczypospolitej Polskiej lub niepobierające emerytury lub renty
  (zgłaszanych z kodem tytułu ubezpieczenia 22 10 xx);
 9. działaczy opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych niepodlegające ubezpieczeniu społecznemu w Rzeczypospolitej Polskiej lub niepobierające emerytury lub renty
  (zgłaszanych z kodem tytułu ubezpieczenia 22 10 xx);
 10. cywilne niewidome ofiary działań wojennych
  (zgłaszane z kodem tytułu ubezpieczenia 25 10 22, 25 10 23),
 11. absolwentów, którzy odbywają w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowy staż, oraz osoby odbywające kursy języka polskiego lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, o których mowa w przepisach odrębnych – nowy tytuł do ubezpieczenia
  (zgłaszanych z kodem tytułu ubezpieczenia 21 10 xx).

Zmiana przepisów oznacza, że począwszy od 1 stycznia 2023 r. płatnicy składek za wskazane grupy ubezpieczonych:

 • powinni zgłaszać te osoby do ubezpieczenia zdrowotnego na ZUS ZZA – jeśli powstał obowiązek podlegania tylko temu ubezpieczeniu lub na ZUS ZUA – jeśli osoby te będą podlegały ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu i wyrejestrowywać je z tych ubezpieczeń po ustaniu tytułu ubezpieczenia na ZUS ZWUA,
 • nie powinni składać za styczeń 2023 r. i kolejne miesiące raportów ZUS RCA za wskazane osoby, jeśli podlegają one wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu,
 • powinni złożyć za styczeń 2023 r. i kolejne miesiące raporty imienne ZUS RCA za wskazane osoby z rozliczeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zerową składką na ubezpieczenie zdrowotne, jeśli osoby te podlegają ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie zdrowotne w 2023 r.:

Ile wynosi minimalna składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 r.?

Minimalna składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 r. wynosi 314,10 zł od stycznia do grudnia 2023 r. Nie będzie ona podwyższana od 1 lipca 2023 r. wraz z kolejnym w tym roku wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 3600 zł.

Ile wynosi najniższa składka zdrowotna w 2023 roku?

Minimalna składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 r. wynosi 314,10 zł od stycznia do grudnia 2023 r. Nie będzie ona podwyższana od 1 lipca 2023 r. wraz z kolejnym w tym roku wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 3600 zł.

Gdzie obliczyć wysokość składki zdrowotnej w 2023?

Wysokość składki na ubezpieczenia zdrowotne w 2023 można obliczyć w kalkulatorze udostępnionym przez ZUS pod linkiem https://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/kalkulator-skladki-zdrowotnej

Jakie są nowe zasady wyliczania składki zdrowotnej w 2023 roku?

Nowe zasady wyliczania składki zdrowotnej zostały wprowadzone wraz z Polskim Ładem i są uzależnione od formy opodatkowania osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Ile wynosi składka zdrowotna od 1 lipca 2023?

Minimalna składka zdrowotna za miesiące od lutego 2023 r. do stycznia 2024 r wynosi 314,10 zł.

Czy składka zdrowotna wzrasta od lipca 2023?

Nowa kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 3490 zł będzie stanowiła najniższą podstawę wymiaru składki dopiero od należności za luty 2023 r. i będzie obowiązywała aż do stycznia 2024 r. Minimalna składka w tym okresie to 314,10 zł. Co ważne, nie będzie ona podwyższana od 1 lipca 2023 r. wraz z kolejnym w tym roku wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 3600 zł.

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/-/informacja-o-wysoko%C5%9Bci-sk%C5%82adki-na-ubezpieczenie-zdrowotne-w-2023-r.
 2. https://www.zus.pl/documents/10182/3996913/Polski+%C5%81ad_zasady+og%C3%B3lne+-+prezentacja.pdf/d116f4db-df7f-a3b3-bf65-1a2837c21bee
 3. https://www.zus.info.pl/kalkulator-skladki-zdrowotnej-zus/
 4. https://www.urzednik.com/
5/5 - (107 votes)