Zaktualizowano: 2 maja.2021 r.

Fundusz Pracy (FP) jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw pracy. Co to jest Fundusz Pracy (FP)? Kto i za kogo płaci składki na Fundusz Pracy (FP)? Za kogo nie opłaca się składek na Fundusz Pracy? Od jakiej kwoty opłaca się składkę na Fundusz Pracy (FP)?

Co to jest Fundusz Pracy (FP)?

Czym jest Fundusz Pracy (FP)?

Fundusz Pracy (FP) jest państwowym funduszem celowym, którego środkami dysponuje Minister Rozwoju, Pracy i Technologii. Obowiązkowe składki na FP opłacają pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne, rolnicze spółdzielnie produkcyjne, spółdzielnie kółek rolniczych lub spółdzielnie usług rolniczych i inne osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym lub zaopatrzeniu emerytalnemu.

Kto za kogo płaci składki na Fundusz Pracy (FP)?

Składki na Fundusz Pracy – ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19
ust. 1 ustawy o s.u.s.), wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne
wynagrodzenie za pracę  opłacają:

 • pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne za osoby:
  – pozostające w stosunku pracy lub stosunku służbowym,
  – wykonujące pracę nakładczą,
  – wykonujące umowy agencyjne lub umowy zlecenia albo inne umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osoby współpracujące z tymi osobami, z wyłączeniem osób świadczących pracę na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021 r. poz. 75),
  – wykonujące pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
  – pobierające stypendium sportowe,
  – otrzymujące świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym, świadczenie górnicze lub górniczy zasiłek socjalny albo wynagrodzenie przysługujące w okresie świadczenia górniczego, stypendium na przekwalifikowanie lub kontraktu szkoleniowego – przewidziane w odrębnych przepisach,
  – będące żołnierzami zawodowymi lub funkcjonariuszami niespełniającymi warunków do nabycia prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej (określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i
  Służby Więziennej) oraz ich rodzin, o ile po zwolnieniu ze służby lub rozwiązaniu stosunku pracy odprowadzono za te osoby składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od uposażenia lub wynagrodzenia wypłaconego w okresie służby lub stosunku pracy na podstawie odrębnych przepisów – obowiązek ten odnosi się do żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy zostali zwolnieni ze służby nie wcześniej niż 1 stycznia 2006 r.,
  – będące funkcjonariuszami, które w chwili zwolnienia ze służby spełniają jedynie warunki do nabycia prawa do policyjnej renty inwalidzkiej, w przypadku przekazania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – obowiązek ten odnosi się do funkcjonariuszy, którzy zostali zwolnieni ze służby nie wcześniej niż 1 stycznia 2006 r.;
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne, spółdzielnie kółek rolniczych lub spółdzielnie usług rolniczych – za swoich członków, z wyjątkiem członków, którzy wnieśli wkład gruntowy o powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych,
 • inne osoby niż wymienione wyżej, które są objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi lub zaopatrzeniem emerytalnym, np. osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. 

Kiedy nie opłaca się składek na Fundusz Pracy (FP)?

Składki na Fundusz Pracy (FP) nie opłaca się za:

 • duchownych,
 • osoby, które pobierają zasiłek stały na podstawie przepisów o pomocy społecznej,
 • osoby, które pobierają, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych:
  • świadczenie pielęgnacyjne,
  • specjalny zasiłek opiekuńczy,
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • osoby, które pobierają zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 • osoby, które są objęte ubezpieczeniem społecznym rolników,
 • żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej,
 • osoby, które odbywają zastępcze formy służby wojskowej,
 • osoby, które przebywają na urlopach wychowawczych oraz pobierają zasiłek macierzyński,
 • osoby, które pobierają świadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnienia na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • nianie, czyli osoby, które świadczą pracę na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • osoby, które sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (z wyłączeniem osób wymienionych w art. 6b ust. 1 tej ustawy – z uwagi na objęcie ich tylko ubezpieczeniem emerytalnym),
 • doktorantów z tytułu otrzymanego stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zatrudnionych przez:
  • przedsiębiorcę Polskiego Związku Głuchych i Polskiego Związku Niewidomych oraz Związku Ociemniałych Żołnierzy RP,
  • Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi,
  • Zakład Opieki dla Niewidomych w Laskach,
  • zakłady aktywności zawodowej,
 • pracowników, którzy wracają do pracy z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego – składek nie opłaca się przez 36 miesięcy od pierwszego miesiąca po powrocie z takiego urlopu,
 • pracowników, którzy ukończyli 50 lat i przez 30 dni przed zatrudnieniem pozostawali w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy (PUP) – składek nie opłaca się przez 12 miesięcy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę,
 • pracowników skierowanych do pracy przez PUP, którzy nie ukończyli 30 lat: składek nie opłaca się przez 12 miesięcy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę,
 • kobiety, które skończyły 55 lat, i mężczyzn, którzy skończyli 60 lat.

Termin zapłaty składki na Fundusz Pracy (FP)

Składki na Fundusz Pracy obliczasz łącznie ze składkami na Fundusz Solidarnościowy. W deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA wykazujesz je w łącznej kwocie w bloku VII w polu 01. Składkę na FP w całości finansujesz i opłacasz Ty jako płatnik składek. Terminy płatności składki na Fundusz pracy:

 • do 10. dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
 • do 15. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.

Ile wynosi składka na Fundusz Pracy?

Składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki. W 2021 składka na Fundusz Pracy (FP) wynosi 77,31 zł.

5/5 - (3 votes)