Zaktualizowano: 24 września.2022 r.

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS to świadczenie o które mogą się starać osoby niezdolne do pracy z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się kto ma prawo do jednorazowego odszkodowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jakie dokumenty należy złożyć oraz ile wynosi jednorazowe odszkodowanie z ZUS w 2020 roku. Pobierz aktualny wniosek/druk na 2020 online.

wypadek w pracy

Na czym polega jednorazowe odszkodowanie z ZUS?

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS to świadczenie na które mogą liczyć osoby, które doznały stałego uszczerbku na zdrowiu (naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy.) lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie.) w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (choroba wymieniona w wykazie chorób zawodowych, którą spowodowały szkodliwe czynniki występujące w miejscu pracy lub sposób wykonywania pracy.). W przypadku śmierci uprawnionego do jednorazowego odszkodowania, prawo do świadczenia przechodzi na uprawnionego członka rodziny:

 • małżonka
 • dzieci (własnych, drugiego małżonka, przysposobionych)
 • przyjętych na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuków, rodzeństwa i innych dzieci przyjętych na wychowanie i u trzymanie w ramach rodziny zastępczej
 • rodziców osoby zmarłej

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

W przypadku starania się o jednorazowe odszkodowanie od ZUS z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej należy złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o jednorazowe odszkodowanie (Można pobrać np. tu https://www.lexlege.pl/dokumenty-i-wzory-pism/wniosek-o-jednorazowe-odszkodowanie-z-tytulu-wypadku-przy-pracy-choroby-zawodowej/d1006/)
 • zaświadczenie OL-9 zawierające m.in. informacje o zakończonym procesie leczenia i rehabilitacji, wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz ewentualnie dokumentacja medyczna
 • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy sporządzony przez pracodawcę lub karta wypadku
 • prawomocny wyrok sądu pracy
 • decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez państwowego inspektora sanitarnego.

Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowego odszkodowania po zmarłym, m.in.:

 • dokument stwierdzający datę urodzenia i datę zgonu osoby, po której ma być przyznane jednorazowe odszkodowanie
 • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa (powinowactwa) z osobą zmarłą
 • odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli o świadczenie ubiega się wdowa lub wdowiec
 • zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie, jeżeli przyznanie odszkodowania uzależnione jest od ustalenia niezdolności do pracy
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, jeżeli dziecko ukończyło 16 lat
 • dokument o ustaleniu prawa do alimentów na podstawie wyroku sądu lub ugody w odniesieniu do rodziców, osoby przysposabiającej, macochy, ojczyma (jeżeli nie pozostawali we wspólnym gospodarstwie lub osoba zmarła nie przyczyniała się do ich utrzymania).

Ważne!

Dokumenty związane z jednorazowym odszkodowaniem ZUS składamy po zakończonym okresie leczenia i rehabilitacji a w przypadku gdy staramy się o świadczenie po zmarłym możemy dokumentację złożyć w dowolnym czasie.

Gdzie i jak składamy dokumenty?

Wniosek o jednorazowe odszkodowanie składamy za pośrednictwem płatnika składek oraz w przypadku osób prowadzących działalność pozarolniczą; wykonujących pracę na podstawie umowy uaktywniającej lub w innych przypadkach wniosek należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu) lub za pośrednictwem: operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego.

Ile wynoszą kwoty jednorazowych odszkodowań?

Wysokość jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową są publikowane co roku w obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. wynoszą:

 • 1133 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • 1133 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych;
 • 19 819 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego;
 • 19 819 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty;
 • 101 926 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
 • 50 963 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko;
 • 101 926 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 19 819 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;
 • 101 926 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 19 819 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko;
 • 19 819 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom;
 • 50 963 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 19 819 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

Odmowa przyznania jednorazowego odszkodowania z ZUS?

Osoby, które dostały negatywną decyzję w sprawie przyznania jednorazowego odszkodowania z ZUS mogą się za darmo odwołać od decyzji ZUS, robiąc to pisemnie lub ustnie do protokołu, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

4.5/5 - (52 votes)