Zaktualizowano: 22 stycznia.2024 r.

Ryczałt ewidencjonowany to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej w naszym kraju. W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stawki w 2024 roku wynoszą: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12%, 12,5%, 14%, 15%, 17% i zależą od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Na czym polega opodatkowanie ryczałtem? Kto może stosować ryczałt od przychodów ewidencjonowanych? Kto nie może stosować ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych? Jakie są stawki podatku w ramach ryczałtu w 2024?

Ryczałt ewidencjonowany to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej

Co to jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce. Przy opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym podatek jest płacony od przychodu działalności. W tej formie opodatkowania nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów.

Kto może stosować ryczałt ewidencjonowany?

Ryczałt ewidencjonowany mogą stosować w 2024 podatnicy, którzy w poprzednim roku nie przekroczyli limitu przychodów 2 000000 euro. Z ryczałtu mogą skorzystać:

 • osoby fizyczne osiągające przychody z działalności gospodarczej,
 • przedsiębiorstwa w spadku,
 • spółki cywilne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne,
 • spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku,
 • spółki jawne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne.

Kto nie może skorzystać z ryczałtu?

Z uproszczonej formy opodatkowania działalności gospodarczej w formie ryczałtu ewidencjonowanego zostały wyłączone niektóre rodzaje działalności.

Z ryczałtu ewidencjonowanego nie mogą korzystać podatnicy, którzy:

 • opłacają w tym samym roku podatek w formie karty podatkowej
 • korzystają z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego
 • osiągają w całości bądź części przychody z prowadzenia apteki
 • osiągają w całości bądź części przychody z działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych
 • osiągają w całości bądź części przychody z działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych
 • wytwarzają wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym – z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Do ryczałtu nie mają prawa również przedsiębiorcy, którzy dokonali reorganizacji prawnej swojej działalności oraz przedsiębiorcy świadczący usługi na rzecz byłego pracodawcy.

Z ryczałtu nie skorzystasz w roku podatkowym, w którym podejmujesz działalność po zmianie:

 • z działalności wykonywanej samodzielnie na działalność wykonywaną w formie spółki z małżonkiem
 • z działalności wykonywanej w formie spółki małżonków na działalność wykonywaną przez jednego lub każdego z małżonków
 • z działalności prowadzonej samodzielnie przez jednego małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka
 • jeżeli przed zmianą którykolwiek z małżonków opłacał z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na zasadach ogólnych. W takim przypadku ryczałt będzie można wybrać dopiero w kolejnym roku podatkowym.

Jak zgłosić ryczałt ewidencjonowany do US?

Przedsiębiorca, który chce się rozliczać w formie ryczałtu ewidencjonowanego musi skierować do Naczelnika Urzędu Skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem:

 • do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskasz pierwszy przychód z działalności w danym roku podatkowym
 • do końca roku, gdy pierwszy przychód z działalności gospodarczej uzyskasz w grudniu danego roku.

Oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych możesz złożyć:

Jakie są stawki ryczałtu w 2024 roku?

W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stawki ryczałtu 2022 wynoszą: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12%, 12,5%, 14%, 15%, 17% i zależą od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej:

1) Ryczałt 17% w przypadku przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów

Za działalność w zakresie wolnych zawodów uznaje się działalność gospodarczą wykonywaną osobiście (czyli bez zatrudniania osób wykonujących czynności związane z istotą danego zawodu na podstawie umów o pracę, umów-zleceń, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze) przez: tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych i rzeczników patentowych.

2) Ryczałt 15% w przypadku przychodów osiąganych między innymi w zakresie świadczenia usług:

 • reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0)
 • pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 45.40.40.0)
 • pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1)
 • magazynowania i przechowywania cieczy i gazów (PKWiU 52.10.12.0)
 • magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych (PKWiU ex 52.10.19.0), parkingowych (PKWiU 52.21.24.0), obsługi centrali wzywania radio-taxi (PKWiU ex 52.21.29.0), pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych (PKWiU ex 52.22.13.0), pilotowania na wodach śródlądowych (PKWiU ex 52.22.14.0)
 • związanych ze sprzedażą miejsca reklamowego w wykazach i listach (na przykład adresowych, telefonicznych) (PKWiU 58.12.40.0)
 • związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją (PKWiU dział 93)
 • kulturalnych i rozrywkowych (PKWiU dział 90)
 • reklamowych, usług badania rynku i opinii publicznej (PKWiU dział 73).

Powyżej zostały wskazane przykładowe usługi, w odniesieniu do których obowiązuje stawka 15%. Pełny katalog usług, z których przychody są opodatkowane według stawki 15%, znajdziesz w art. 12 ust. 1 pkt 2) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

3) Ryczałt 14% przychodów ze świadczenia usług:

 • w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86)
 • architektonicznych i inżynierskich, usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71)
 • w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1).

4) Ryczałt 12% przychodów ze świadczenia usług:

 • związanych z wydawaniem:
  • pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line
  • pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1)
  • pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2)
  • oprogramowania komputerowego pobieranego z internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line
 • związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

5) Ryczałt 10% przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1).

6) Ryczałt 8,5% przychodów do kwoty 100 tys. zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 tys. zł z tytułu:

 • przychodów osiągniętych w ramach umów najmu, podnajmu, poddzierżawy oraz umów o podobnym charakterze (te stawki znajdują zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do przychodów osiąganych w ramach umów, które nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności)
 • świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55)
 • świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1)
 • wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72)
 • wynajmu i dzierżawy samochodów osobowych i furgonetek bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0), pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) bez kierowcy (PKWiU 77.12.1), środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0), środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0), pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0), kontenerów (PKWiU 77.39.12.0), motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0), własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKWiU 77.40)
 • świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87).

Powyżej zostały wskazane przykładowe czynności, w odniesieniu do których obowiązuje stawka 8,5%, zaś po przekroczeniu limitu 100 tys. zł – stawka 12,5%. Pełny katalog czynności, w przypadku których przychody są opodatkowane według stawek 8,5% i 12,5% znajdziesz w art. 12 ust. 1 pkt 4) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

7) Ryczałt 8,5% w przypadku:

 • przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem punktów 1–4 oraz 6–8
 • przychodów ze świadczenia usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0)
 • przychodów ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85)
 • przychodów ze świadczenia usług związanych z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury (PKWiU dział 91)
 • przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego
 • prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu
 • prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy.

Powyżej zostały wskazane przykładowe czynności, w odniesieniu do których zastosowanie znajduje stawka 8,5% Pełny katalog czynności, w przypadku których przychody są opodatkowane według stawki 8,5%, znajdziesz w art. 12 ust. 1 pkt 5) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

8) Ryczałt 5,5% w przypadku:

 • przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton
 • uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów
 • przychodów między innymi z tytułu odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia otrzymanych przez podmioty zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

9) Ryczałt 3% w przypadku:

 • działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%
 • działalności usługowej w zakresie handlu, z zastrzeżeniem usług opodatkowanych według stawki 17% i 15%
 • usług związanych z produkcją zwierzęcą (PKWiU 01.62.10.0)
 • z odpłatnego zbycia składników wykorzystywanych w działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej – pod warunkiem, że zbycie następuje w terminie 6 lat od momentu wycofania składnika z działalności gospodarczej.

Powyżej wskazane zostały przykładowe czynności, w odniesieniu do których znajduje zastosowanie stawka 3%. Pełny katalog czynności, w przypadku których przychody są opodatkowane według stawki 3%, znajdziesz w art. 12 ust. 1 pkt 7) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

10) Ryczałt 2% w przypadku przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy.

Ile wynosi składka zdrowotna u ryczałtowca w 2024?

Tabela przedstawiająca ile wynosi składka zdrowotna w 2024 roku :

Tabela przedstawiająca wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne u przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym .

Składka zdrowotna 2024 „ryczałt ewidencjonowany”
Przychód rocznie Wysokość składki zdrowotnej 2024
Do 60 000 zł 419,46 zł (9% od kwoty 60% przeciętnego wynagrodzenia)
Od 60 000 zł do 300 000 zł 699,11 zł (9% od kwoty 100% przeciętnego wynagrodzenia)
Powyżej 300 000 zł- 1258,39 zł (9% od kwoty 180% przeciętnego wynagrodzenia)
Źródło: opracowanie własne zus.info.pl

Źródło informacji:

 1. https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00263
 2. https://www.zus.info.pl/skladka-zdrowotna-2024/
 3. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19981440930
4.9/5 - (46 votes)