Zaktualizowano: 30 stycznia.2021 r.

Tarcza antykryzysowa 7.0 została opublikowana 22 stycznia 2021 r. w Dzienniku ustaw. Jakie wsparcie można otrzymać z ZUS w ramach Tarczy antykryzysowej 7.0? Jak można złożyć wnioski o pomoc do ZUS w ramach Tarczy antykryzysowej 7.0? Komu przysługuje zwolnienie ze składek oraz świadczenie postojowe w ramach Tarczy antykryzysowej 7.0? Tarcza antykryzysowa 7.0 – jakie wsparcie można otrzymać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

Tarcza antykryzysowa 7.0 – jakie wsparcie można otrzymać z ZUS?

Czym jest Tarcza antykryzysowa?

Tarcza antykryzysowa to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa (COVID-19). Tarcza opiera się na takich filarach jak: Ochrona miejsc pracy i bezpieczeństwie pracowników; Finansowanie przedsiębiorców; Ochrona zdrowia; Wzmocnieniu systemu finansowego; Inwestycjach publicznych.

Tarcza antykryzysowa 7.0 – jakie wsparcie można otrzymać z ZUS?

Tarcza antykryzysowa 7.0 oferuje przedsiębiorcom z określonych branż od 1 lutego 2021 r. możliwość skorzystania z ponownego świadczenia postojowego oraz zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.

Ponowne świadczenie postojowe w ramach Tarczy 7.0

Ponowne świadczenie postojowe w ramach Tarczy antykryzysowej 7.0 przysługuje osobom prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców, których rodzaj przeważającej działalności, na dzień 30 listopada 2020 r., oznaczony jest kodem PKD wymienionym w tzw. Tarczy antykryzysowej 7.0. Ponowne świadczenie postojowe (w zależności od kodu PKD przeważającej działalności na 30 listopada 2020 r.) przysługuje jednokrotnie albo maksymalnie dwa razy. Ponowne świadczenie postojowe w ramach Tarczy antykryzysowej 7.0 można otrzymać w takiej samej kwocie co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (2 080 zł albo 1 300 zł).

Branże uprawnione do jednokrotnego świadczenia postojowego w ramach Tarczy antykryzysowej 7.0

 • 47.71.Z – sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.72.Z – sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.81.Z – sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 47.82.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 47.89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach.

Branże uprawnione do dwukrotnego świadczenia postojowego w ramach Tarczy antykryzysowej 7.0

 • 49.32.Z – działalność taksówek osobowych,
 • 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 52.23.Z – działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,
 • 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • 55.20.Z – obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
 • 55.30.Z – pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
 • 56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 • 56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne,
 • 56.21.Z -przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
 • 56.29.Z – pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 • 56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów,
 • 59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • 59.12.Z – działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 • 59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • 59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów,
 • 59.20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 • 74.20.Z – działalność fotograficzna,
 • 77.21.Z – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 • 79.11.A – działalność agentów turystycznych,
 • 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki,
 • 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 • 79.90.C – pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • 85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 • 85.53.Z – pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
 • 85.59.A – nauka języków obcych,
 • 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 86.10.Z – w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej
 • 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna,
 • 86.90.D – działalność paramedyczna,
 • 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych,
 • 91.02.Z – działalność muzeów,
 • 93.11.Z – działalność obiektów sportowych,
 • 93.13.Z – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 • 93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem,
 • 93.21.Z – działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
 • 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – od 1 sierpnia 2020 r. ten kod nie obowiązuje i został podzielony na dwa kody, tj.:
 • 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 96.01.Z – pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
 • 96.04.Z – działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Jak złożyć wniosek o ponowne świadczenie postojowe (RSP-DD7)?

Wniosek o ponowne świadczenie postojowe (RSP-DD7) w ramach Tarczy antykryzysowej 7.0 można złożyć od 1 lutego 2021 r. Wniosek o ponowne świadczenie postojowe w ramach Tarczy antykryzysowej 7.0 można złożyć wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl.

Ważne! Wniosek RSP-DD7 powinien trafić do ZUS w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS w ramach tarczy 7.0

Tarcza antykryzysowa 7.0 daje możliwość zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. dla płatników z określonych branż. Płatnik, który chce skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS w ramach Tarczy antykryzysowej 7.0 musi spełnić określone warunki:

 • rodzaj przeważającej działalności na 30 września 2020 r., według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, ma oznaczony kodem wymienionym w Tarczy antykryzysowej 7.0,
 • przychód z tej działalności w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
 • był zgłoszony w ZUS jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r.,
 • przekaże do 28 lutego 2021 r. deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.(chyba że jest zwolniony z tego obowiązku),
 • złoży wniosek (RDZ-B7) do 31 marca 2021 r.
5/5 - (2 votes)