Zaktualizowano: 25 kwietnia.2020 r.

Jak przekazać wniosek o wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0? Wprowadzenie Tarczy Antykryzysowej 2.0 spowodowało konieczność wprowadzania zmian w niektórych wnioskach o wsparcie z ZUS oraz wprowadzenie nowych typów wniosków. Sprawdź jakie nowe wersje wniosków oraz jakie nowe wnioski w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0 wprowadza Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski od ZUS w ramach tzw. Tarcza Antykryzysowa 2.0

Tarcza Antykryzysowa 2.0 – wsparcie z ZUS

Wnioski w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0

Nowe wersje wniosków od ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0 dla:

 • świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność (wniosek RSP-D),
 • zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek (wniosek RDZ).

Nowe wnioski ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0 dla:

 • odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę (wniosek RDO),
 • zawieszenia spłaty umowy (wniosek RDS),
 • kontynuacji świadczenia postojowego.

Aktualnie trwają pracę na wprowadzeniem zmian na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Termin zakończenia prac jest przewidywany na 29.04.2020 r.

Jak złożyć wnioski w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0?

 • Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność (wniosek RSP-D) oraz Zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek (wniosek RDZ)

Aby złożyć przez PUE ZUS wniosek o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność
(RSP-D) albo wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek (RDZ) według nowych zasad, nie trzeba jednak czekać do tego terminu. Można skorzystać z wniosków, które są aktualnie dostępne na PUE ZUS.

W przypadku wniosku o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność (RSP-D) złożonego na aktualnie dostępnym na PUE ZUS formularzu, nie będziemy uwzględniać oświadczenia, że przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Takie oświadczenie nie jest już wymagane – ten warunek już nie obowiązuje.

W przypadku wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek (RDZ) – jeśli zgłosiłeś do ubezpieczeń do 50 ubezpieczonych lub jesteś płatnikiem – spółdzielnią socjalną, w części II wniosku wypełniasz pkt. 1.

Ważne!
do wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek (RDZ) nie trzeba dołączać załącznika dot. pomocy publicznej – te informacje są już na formularzu wniosku.

Jeżeli prowadzisz działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przekaż taką informację do ZUS. Informacja ta jest ważna, ponieważ w tych sektorach obowiązują inne progi dopuszczalnej pomocy publicznej. Ich przekroczenie może skutkować koniecznością zwrotu udzielonej pomocy publicznej.

 • Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (wniosek RDO) oraz Zawieszenie spłaty umowy (wniosek RDS)

Wnioski o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (RDO) i o zawieszenie spłaty umowy (RDS) nie są jeszcze dostępne na PUE ZUS. Do czasu ich wdrożenia, można je składać w postaci papierowej.

 • Kontynuacja świadczenia postojowego

Wnioski o kontynuację świadczenia postojowego zarówno w wersji elektronicznej (na PUE ZUS) jak i papierowej (pdf do wypełnienia i wydruku) zostaną udostępnione w planowanym terminie (29 kwietnia br.). O świadczenie można się ubiegać ponownie nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata świadczenia. Pierwsze wypłaty tych świadczeń są realizowane w kwietniu.

Nie należy wysyłać e-mailem wniosków do ZUS

Nie wysyłaj skanów, zdjęć, wypełnionych plików word, pdf lub innych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na e-maila bo nie będą traktowane jak wnioski i nie będą przez ZUS rozpatrywane.

Co zrobić jeśli wniosek Wysłałeś/aś na adres cot@zus.pl lub inny adres mailowy? Musisz przesłać jeszcze raz wniosek we właściwy sposób!

Gdzie składać wnioski w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0?

 • przez PUE ZUS (droga elektroniczna)
 • za pośrednictwem poczty (forma papierowa)
 • do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem “Tarcza antykryzysowa” (osobiście w placówce ZUS)

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/jak-przekazac-wniosek-o-wsparcie-w-ramach-tarczy-antykryzysowej-2_0/3375785
Oceń artykuł: