Zaktualizowano: 17 grudnia.2020 r.

Tarcza antykryzysowa 6.0 – kolejne branże mogą wystąpić o dodatkowe świadczenie postojowe od 16 grudnia 2020 r. Jakie typy działalności mogą skorzystać z tarczy antykryzysowej 6.0? Które kody PKD mogą skorzystać z tarczy antykryzysowej 6.0? Jakie możliwości wprowadza tarcza antykryzysowa 6.0 podpisana przez prezydenta? Kto i jak może starać się o pomoc z tarczy antykryzysowej 6.0?

Tarcza antykryzysowa 6.0 od ZUS

Czym jest Tarcza antykryzysowa?

Tarcza antykryzysowa to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa (COVID-19). Tarcza opiera się na takich filarach jak: Ochrona miejsc pracy i bezpieczeństwie pracowników; Finansowanie przedsiębiorców; Ochrona zdrowia; Wzmocnieniu systemu finansowego; Inwestycjach publicznych.

Świadczenie postojowe w ramach Tarczy antykryzysowej 6.0.

W ramach Tarczy antykryzysowej 6.0 o dodatkowe świadczenie postojowe mogą również wystąpić przedsiębiorcy oznaczeni, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodem:

 • 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki,
 • 93.11.Z – działalność obiektów sportowych.

Jakie warunki trzeba spełnić aby otrzymać dodatkowe świadczenie postojowe?

Aby otrzymać dodatkowe świadczenie postojowe przychód z działalności w miesiącu przed miesiącem złożenia wniosku musi być niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu w 2019 r. Warunkiem otrzymania tego świadczenia jest również skorzystanie ze świadczenia postojowego na podstawie wniosku RSP-D albo RSP-DB.

Ile wynosi dodatkowe świadczenie postojowe?

Dodatkowe świadczenie postojowe w ramach Tarczy antykryzysowej 6.0 wynosi tyle samo co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (2 080 zł albo 1 300 zł). Należy pamiętać o tym, że dodatkowe świadczenie postojowe można otrzymać maksymalnie trzy razy.

Jak złożyć wniosek o dodatkowe świadczenie postojowe w Tarczy antykryzysowej 6.0.?

Wniosek o dodatkowe świadczenie postojowe (RSP-DD) możesz złożyć wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Jakie możliwości wprowadza tarcza antykryzysowa 6.0?

Tarcza 6.0 podpisana przez prezydenta, oprócz rozszerzenia kategorii uprawnionych do dodatkowego świadczenia postojowego, wprowadza także możliwość uzyskania:

 • jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego – przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz wykonujące umowy cywilnoprawne,
 • zwolnienia z obowiązku opłacania składek za lipiec-wrzesień 2020 r. – przez kolejne branże,
 • zwolnienia z obowiązku opłacania składek za listopad 2020 r.,

Prawo do zwolnienia z opłacania składek za miesiąc listopad przysługuje ci, jeżeli łącznie spełniasz następujące warunki:

 • byłeś zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 roku
 • na dzień 30 września 2020 roku prowadziłeś przeważającą działalność oznaczoną kodem PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z
 • przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 roku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 roku
 • złożyłeś deklaracje rozliczeniową i imienne raporty miesięczne za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 roku (chyba że jesteś zwolniony z obowiązku ich składania).

Pamiętaj! Żeby otrzymać wsparcie, wskazany kod PKD musi być kodem twojej przeważającej działalności gospodarczej. Oceny oznaczenia przeważającej działalności według PKD dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020 roku.

Zwolnienie obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych należne za listopad 2020 roku. Zwolnienie następuje na wniosek płatnika, który powinien zostać przekazany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do 31 stycznia 2021 roku.

Pamiętaj! Zwolnienie będzie ci przysługiwać niezależnie od tego czy zostały opłacone składki za okres wskazany we wniosku. Jeżeli opłaciłeś składki, ale spełniasz warunki, aby zwolnić cię z ich płacenia, to po otrzymaniu informacji o zwolnieniu z opłacania składek możesz wystąpić z wnioskiem o ich zwrot. Nadpłata zostanie zwrócona, jeżeli nie masz zaległości w ZUS.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek możesz złożyć wyłącznie elektronicznie, przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Uwaga! Przepisy dotyczące zwolnienia z płacenia składki ZUS będą obowiązywać od 30 grudnia 2020 roku.

 • Zwolnienia z naliczania składek – przez osoby wykonujące umowy cywilnoprawne.

Pomoc od ZUS

Na pomoc od ZUS mogą Państwo liczyć w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7-18 pod numerem ogólnopolskiej infolinii ZUS 22 560 16 00.

Oceń artykuł: