Zaktualizowano: 20 grudnia.2020 r.

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej 6.0. Kto może skorzystać z jednorazowego świadczenia postojowego? Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać ze świadczenia? Ile wynosi jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne? Jak złożyć wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne?

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

Kto może skorzystać z jednorazowego świadczenia postojowego?

Z jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne mogą skorzystać osoby, które uzyskują przychód z umowy cywilnoprawnej (umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło) z tytułu:

  • działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audio-wizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,
  • działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
  • działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,
  • usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
  • usług świadczonych na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach: w zakresie pozaszkolnych form edukacji, przez przewodników muzeów.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Osoby, które chcą uzyskać od ZUS jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe muszą spełnić następujące warunki:

  • uzyskujesz przychód z umowy cywilnoprawnej zawartej do 15 grudnia 2020 r. z tytułu wymienionego w punkcie „Kogo dotyczy?”,
  • nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych niż umowa cywilnoprawna,
  • przychód z umowy cywilnoprawnej z tytułu wymienionego w punkcie „Kogo dotyczy”, który uzyskałeś w miesiącu przed tym, w którym złożyłeś wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku).

Ile wynosi jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe?

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 2080 zł. Jeśli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek wynosi do 1299,99 zł, to jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Jak złożyć wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe?

Wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne (RSP-CD6) składamy wyłącznie drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl. Wniosek (RSP-CD6) można składać od 15 stycznia 2021.

Jak odwołać się od decyzji ZUS?

Osoby, które nie zgadzają się z decyzją ZUS w sprawie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego mają prawo do odwołania się na piśmie w ciągu miesiąca od dnia otrzymania decyzji. Więcej na ten temat można przeczytać w naszym artykule: „Odwołanie od decyzji ZUS – Instrukcja krok po kroku

5/5 - (1 vote)