Zaktualizowano: 13 września.2020 r.

Weszły w życie zmiany wysokości zasiłków dla osób wykonujących zawód medyczny od 5 września 2020 r. Osoby, które wykonują zawody medyczne: lekarze, pielęgniarki oraz ratownicy medyczni nie mają już prawa do 100% zasiłku. Sprawdź co się zmieniło od 5 września 2020 r. w zasiłkach dla osób wykonujących zawody medyczne!

Zasiłki chorobowe i opiekuńcze dla osób wykonujących zawód medyczny od 5 września 2020 r. na ogólnych zasadach

Zasiłek chorobowy dla osób wykonujących zawód medyczny

Od 5 września 2020 r. ubezpieczony zatrudniony w podmiocie leczniczym, który:

  • był niezdolny do pracy z powodu COVID-19, która powstała w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym lub
  • przebywał na obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, ponieważ pozostawał w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym

ma prawo do zasiłku chorobowego na ogólnych zasadach, tj. po wyczerpaniu 33 lub 14 dni wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy (w przypadku pracowników) i w wysokości odpowiednio 70% lub 80% podstawy wymiaru (a nie 100%).

Świadczenie pracy w czasie zasiłku chorobowego i dodatkowego zasiłku opiekuńczego przez osoby wykonujące zawód medyczny

Osoby wykonujące zawód medyczny od 5 września 2020 r. tracą prawo do:

  • zasiłku chorobowego, jeżeli w okresie objęcia ich obowiązkową kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, świadczą pracę zdalną na rzecz podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub udzielają świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności,
  • dodatkowego zasiłku opiekuńczego, jeżeli świadczą pracę w podmiocie leczniczym w ramach dyżuru medycznego w godzinach innych niż czas zwolnienia od wykonywania pracy w związku z osobistym sprawowaniem opieki nad: dzieckiem w wieku do lat 8 lub dzieckiem niepełnosprawnym w wieku do lat 16 lub dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w wieku do lat 18 lub dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w  wieku do lat 24 lub dorosłą osoba niepełnosprawną oraz poza normalnymi godzinami pracy.
Oceń artykuł: