Kapitał początkowy – Co to jest kapitał początkowy, jakie dokumenty trzeba złożyć?

Kapitał początkowy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych to odtworzona kwota składek na ubezpieczenie społeczne dla osób, które pracowały przed 1 stycznia 1999 roku. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się takich rzeczy jak: Czym jest kapitał początkowy ZUS i komu jest ustalany? Jakie dokumenty powinieneś złożyć w sprawie wyliczenia kapitału początkowego? Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się z decyzją ZUS w sprawie kapitału początkowego?

Kapitał początkowy wyliczony dla emerytki

Czym jest kapitał początkowy w ZUS?

Kapitał początkowy to termin, którym jest nazywana odtworzona kwota składek na ubezpieczenie emerytalne sprzed 1 stycznia 1999 r., która wyliczana jest na podstawie stażu ubezpieczeniowego oraz wysokości zarobków osoby przed 1 stycznia 1999 rokiem, gdzie nie istniały indywidualne konta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Komu ustalany jest kapitał początkowy?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustali kapitał początkowy osobom, które:

  • urodziły się po 1948 r.
  • pracowały przed okresem 1 stycznia 1999 roku i miały opłacane składki na ubezpieczenie społeczne
  • urodziły się przed 1949 rokiem i spełniają następujące warunki:

– osiągnięty powszechny wiek emerytalny po 31 grudnia 1998 r.

-po raz pierwszy złożony wniosek o emeryturę z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego po 31 grudnia 2008 r. oraz wystąpiłeś o obliczenie emerytury według nowych, zreformowanych zasad

-masz okresy składkowe i nieskładkowe w wysokości co najmniej 20 lat (kobieta) albo co najmniej 25 lat (mężczyzna)

-po osiągnięciu wieku emerytalnego była kontynuowana praca i miałeś opłacane składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Kapitał początkowy – jakie dokumenty musisz złożyć?

Jeśli chcesz aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyliczył Twój kapitał początkowy to musisz złożyć takie dokumenty jak:

1) Wypełnione druki ZUS:
– wniosek w sprawie kapitału początkowego – druk EKP
– informację o okresach składkowych i nieskładkowych – druk ERP-6
– informację dotyczącą przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej druk E 207 PL

2) Dokumenty potwierdzające staż ubezpieczeniowy sprzed okresu 1 stycznia 1999 r:
– świadectwa pracy
– zaświadczenia pracodawców lub legitymacje ubezpieczeniowe
– umowy o pracę
– legitymacje służbowe
– uwierzytelnione kopie dokumentów lub ich odpisy wydane przez archiwum lub jednostkę, która przechowuje dokumentację zlikwidowanych zakładów pracy
– zeznania świadków dokumentujące dany okres zatrudnienia w przypadku braku dokumentów
– zaświadczenie, że byłeś zarejestrowany w Urzędzie Pracy lub pobierałeś zasiłki dla bezrobotnych
– zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej
– książeczkę wojskową
– zaświadczenie z instytucji, w której pełniłeś służbę zawodową
– odpis aktu urodzenia dziecka
– zaświadczenie z uczelni lub dyplom

3) Dokumenty potwierdzające wysokość wynagrodzenia sprzed okresu 1 stycznia 1999 r:
– zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, wydane przez pracodawcę, który opłacał za Ciebie składki na ubezpieczenie społeczne (druk Rp-7), lub następcę pracodawcy albo legitymację ubezpieczeniową z wpisami o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
– dowody zastępcze (np. kserokopie dokumentów wydane przez archiwa lub inne jednostki, które przechowują dokumenty zlikwidowanych zakładów pracy)

Gdzie złożyć dokumenty w sprawie kapitału początkowego?

Całą dokumentację wraz z wnioskami, które są niezbędne do wyliczenia kapitału początkowego można złożyć w dowolnej placówce ZUS. Adres placówki ZUS w swoim mieście możesz znaleźć w wyszukiwarce, która jest dostępna w naszym serwisie. Pamiętaj o tym aby złożyć oryginały dokumentów, w przypadku składania kopii dokumentów muszą one być poświadczone notarialnie.

Ile się czeka na wyliczenia kapitału początkowego?

Informacje w sprawie wyliczenia kapitału początkowego otrzymasz najpóźniej z decyzją o ustaleniu prawa do emerytury. Warto pamiętać o tym, że może się zdarzyć sytuacja w której ZUS poprosi Cię o uzupełnienie jakiegoś wniosku i wtedy zostanie wyznaczony Ci termin na dostarczenie dokumentacji.

Co zrobić aby ZUS ponownie ustalił kapitał początkowy?

Każda osoba może złożyć wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego w przypadku:
– Chęci dołączenia nowej dokumentacji potwierdzającej staż pracy lub zarobki, która do tej pory nie została przekazana do ZUS.
– Zmiany przepisów o sposobie obliczania wcześniej ustalonego kapitału początkowego

Kontakt w sprawie kapitału początkowego

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o kapitale początkowym to możesz je uzyskać:

  • Infolinia ZUS 22 560 16 00 (wybierz temat rozmowy: Renty i emerytury)
  • Skontaktuj się przez e-mail cot@zus.pl
  • Wybierz się do placówki ZUS w swoim mieście

 

Źródło informacji:

  • https://www.zus.pl/swiadczenia/kapital-poczatkowy/czym-jest-kapital-poczatkowy-i-komu-go-ustalamy
  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz.U. nr 237, poz. 1412)