Zaktualizowano: 11 listopada.2023 r.

Kapitał początkowy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych to odtworzona kwota składek na ubezpieczenie społeczne dla osób, które pracowały przed 1 stycznia 1999 roku. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się takich rzeczy jak: Czym jest kapitał początkowy ZUS i komu jest ustalany? Jakie dokumenty powinieneś złożyć w sprawie wyliczenia kapitału początkowego? Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się z decyzją ZUS w sprawie kapitału początkowego?

Kapitał początkowy wyliczony dla emerytki

Co to jest kapitał początkowy?

Kapitał początkowy to odtworzona kwota składek na ubezpieczenie emerytalne sprzed 1 stycznia 1999 r. Wcześniej ZUS nie był zobowiązany, aby prowadzić indywidualne konta ubezpieczonych, więc nie może sprawdzić, ile pieniędzy faktycznie za Ciebie wpłacono. Dlatego jeśli urodziłeś się po 1948 r., ZUS oblicza Twój wkład do systemu emerytalnego na podstawie Twojego stażu pracy i Twoich zarobków w tamtym okresie. To istotne, ponieważ wysokość kapitału początkowego ma wpływ na wysokość Twojej emerytury.

Komu ustalany jest kapitał początkowy?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustali kapitał początkowy osobom, które:

  • urodziły się po 1948 r.
  • pracowały przed okresem 1 stycznia 1999 roku i miały opłacane składki na ubezpieczenie społeczne
  • urodziły się przed 1949 rokiem i spełniają następujące warunki:

– osiągnięty powszechny wiek emerytalny po 31 grudnia 1998 r.

-po raz pierwszy złożony wniosek o emeryturę z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego po 31 grudnia 2008 r. oraz wystąpiłeś o obliczenie emerytury według nowych, zreformowanych zasad

-masz okresy składkowe i nieskładkowe w wysokości co najmniej 20 lat (kobieta) albo co najmniej 25 lat (mężczyzna)

-po osiągnięciu wieku emerytalnego była kontynuowana praca i miałeś opłacane składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Kapitał początkowy – jakie dokumenty musisz złożyć?

Jeśli chcesz aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyliczył Twój kapitał początkowy to musisz złożyć takie dokumenty jak:

1) Wypełnione druki ZUS:
– wniosek w sprawie kapitału początkowego – druk EKP
– informację o okresach składkowych i nieskładkowych – druk ERP-6
– informację dotyczącą przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej druk E 207 PL

2) Dokumenty potwierdzające staż ubezpieczeniowy sprzed okresu 1 stycznia 1999 r:
– świadectwa pracy
– zaświadczenia pracodawców lub legitymacje ubezpieczeniowe
– umowy o pracę
– legitymacje służbowe
– uwierzytelnione kopie dokumentów lub ich odpisy wydane przez archiwum lub jednostkę, która przechowuje dokumentację zlikwidowanych zakładów pracy
– zeznania świadków dokumentujące dany okres zatrudnienia w przypadku braku dokumentów
– zaświadczenie, że byłeś zarejestrowany w Urzędzie Pracy lub pobierałeś zasiłki dla bezrobotnych
– zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej
– książeczkę wojskową
– zaświadczenie z instytucji, w której pełniłeś służbę zawodową
– odpis aktu urodzenia dziecka
– zaświadczenie z uczelni lub dyplom

3) Dokumenty potwierdzające wysokość wynagrodzenia sprzed okresu 1 stycznia 1999 r:
– zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, wydane przez pracodawcę, który opłacał za Ciebie składki na ubezpieczenie społeczne (druk Rp-7), lub następcę pracodawcy albo legitymację ubezpieczeniową z wpisami o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
– dowody zastępcze (np. kserokopie dokumentów wydane przez archiwa lub inne jednostki, które przechowują dokumenty zlikwidowanych zakładów pracy)

Gdzie złożyć dokumenty w sprawie kapitału początkowego?

Całą dokumentację wraz z wnioskami, które są niezbędne do wyliczenia kapitału początkowego można złożyć w dowolnej placówce ZUS. Adres placówki ZUS w swoim mieście możesz znaleźć w wyszukiwarce, która jest dostępna w naszym serwisie. Pamiętaj o tym aby złożyć oryginały dokumentów, w przypadku składania kopii dokumentów muszą one być poświadczone notarialnie.

Ile się czeka na wyliczenia kapitału początkowego?

Informacje w sprawie wyliczenia kapitału początkowego otrzymasz najpóźniej z decyzją o ustaleniu prawa do emerytury. Warto pamiętać o tym, że może się zdarzyć sytuacja w której ZUS poprosi Cię o uzupełnienie jakiegoś wniosku i wtedy zostanie wyznaczony Ci termin na dostarczenie dokumentacji.

Co zrobić aby ZUS ponownie ustalił kapitał początkowy?

Każda osoba może złożyć wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego w przypadku:
– Chęci dołączenia nowej dokumentacji potwierdzającej staż pracy lub zarobki, która do tej pory nie została przekazana do ZUS.
– Zmiany przepisów o sposobie obliczania wcześniej ustalonego kapitału początkowego

Jak waloryzowany jest kapitał początkowy?

Ustaloną na 1 stycznia 1999 r. kwotę kapitału początkowego waloryzujemy co roku. Od czerwca 2000 r. waloryzowaliśmy ją wskaźnikiem, który wynosił 115,60%. Od tamtej pory wskaźniki, które stosujemy w danym roku, ogłasza minister odpowiedzialny za zabezpieczenie społeczne (obecnie minister rodziny, pracy i polityki społecznej) w Monitorze Polskim. W wyniku waloryzacji kwota kapitału początkowego nie może ulec obniżeniu.

Najczęściej zadawane pytania:

Od czego zależy kwota kapitału początkowego?

Kwota kapitału początkowego zależy od wymiaru udowodnionych okresów składkowych i nieskładkowych przebytych przed 1 stycznia 1999 r., podstawy wymiaru, współczynnika p, który służy do obliczenia tzw. części socjalnej. Za każdy rok (z uwzględnieniem pełnych miesięcy) okresów składkowych ZUS liczy po 1,3% podstawy wymiaru. Za każdy rok (z uwzględnieniem pełnych miesięcy) okresów nieskładkowych ZUS liczy po 0,7% podstawy wymiaru.

Jak możesz udokumentować okresy składkowe i nieskładkowe?

Jeśli nie masz takich dokumentów, możesz przedstawić: umowy o pracę, opinie o pracy, wpisy w starym (książeczkowym) dowodzie osobistym, legitymacje służbowe, legitymacje związków zawodowych, pisma, które kierował do Ciebie pracodawca (np. o powołaniu, mianowaniu, zmianie angażu, przyznaniu nagrody), kopie lub odpisy dokumentacji osobowej lub płacowej wydane przez jednostkę upoważnioną do przechowywania dokumentacji zlikwidowanych zakładów pracy zeznania świadków.

Czy ZUS może przeliczyć ustalony kapitał początkowy?

Jeśli masz dokumenty, których wcześniej nie złożyłeś (np. nowy dowód, który dotyczy okresów składkowych lub nieskładkowych albo wynagrodzenia), to dostarcz je do placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a ZUS ustali, czy należy przeliczyć Twój kapitał początkowy i wyda decyzję w tej sprawie.

Kontakt w sprawie kapitału początkowego

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o kapitale początkowym to możesz je uzyskać:

  • Infolinia ZUS 22 560 16 00 (wybierz temat rozmowy: Renty i emerytury)
  • Skontaktuj się przez e-mail cot@zus.pl
  • Wybierz się do placówki ZUS w swoim mieście

 

Źródło informacji:

  • https://www.zus.pl/swiadczenia/kapital-poczatkowy/czym-jest-kapital-poczatkowy-i-komu-go-ustalamy
  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz.U. nr 237, poz. 1412)
4.8/5 - (30 votes)