Zaktualizowano: 24 września.2022 r.

Działalność nierejestrowana to dobre rozwiązanie dla osób, które chcą sobie dorobić a nie chcą rejestrować działalności gospodarczej. Kiedy możesz prowadzić działalność nierejestrowaną? Kto może prowadzić działalność nierejestrowaną? Jakie są korzyści z działalności nierejestrowanej? Jakie są obowiązki w działalności nierejestrowanej? Jak rozliczać się z urzędem skarbowym przy działalności nierejestrowanej?Działalność nierejestrowa (nierejestrowana lub nieewidencjonowana) to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych.

Czym jest działalność nierejestrowana?

Działalność nierejestrowana (nierejestrowa lub nieewidencjonowana) to forma drobnej działalności osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy.

Działalność nierejestrowana jest zdefiniowana w ustawie „Prawo przedsiębiorców” jako:

Art. 5. 1. Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Kiedy możesz prowadzić działalność nierejestrowaną?

Działalność nierejestrowana (nierejestrowa lub nieewidencjonowana) możesz prowadzić jeśli:

 • przychody z działalności nie przekraczają 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia ( w 2022 minimalne wynagrodzenie wynosi 3010 zł),
 • w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie wykonywałeś działalności gospodarczej.

Ważne! Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej liczone jest jak jej niewykonywanie.

Kto może prowadzić działalność nierejestrowaną?

Działalność nierejestrowaną mogą prowadzić wyłącznie osoby fizyczne. Istnieją pewne ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności nierejestrowanej i są związane ze statusem osoby:

 • Osoby niepełnoletnie

– Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (od 13. do 18. roku życia) nie mogą samodzielnie zawierać umów ze swoimi kontrahentami. W takim przypadku muszą uzyskać zgodę rodzica lub innego ustawowego przedstawiciela.

 • Bezrobotni

– Osoby o statusie „osoba bezrobotna” nie mogą prowadzić działalności nierejestrowanej w oparciu o umowy cywilnoprawne, w tym umowy agencyjne, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy o pomocy przy zbiorach, aby nie utracić statusu osoby bezrobotnej. Osoby o statusie „osoba bezrobotna” mogą prowadzić działalność nierejestrowaną wyłącznie o umowy sprzedaży.

 • Urzędnicy

– Osoby o statusie „Urzędnicy” mogą prowadzić działalność nierejestrowaną jeśli nie stanowią tego inaczej regulaminy wewnętrzne lub inne regulacje. Wynika to z faktu, że działalność nierejestrowana nie jest uznawana za działalność gospodarczą ze względu na określony poziom przychodów.

Jakie są korzyści z działalności nierejestrowanej?

Działalność nierejestrowana (nierejestrowa lub nieewidencjonowana) posiada sporo korzyści:

 • nie trzeba zgłaszać swojej działalności do CEIDG, urzędzie skarbowym i GUS,
 • nie trzeba płacić składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne z tytułu działalności gospodarczej,
 • jeśli wykonujesz umowę o świadczenie usług lub umowę zlecenie, podlegasz ubezpieczeniom jako zleceniobiorca – podmiot zawierający z tobą umowę pełni wtedy obowiązki płatnika składek ZUS i powinien odprowadzić składki,
 • nie trzeba płacić comiesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek,
 • nie trzeba płacić podatku VAT,
 • nie trzeba prowadzić skomplikowanej księgowości.

Jakie są obowiązki w działalności nierejestrowanej?

Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności nierejestrowanej ma następujące obowiązki:

 • prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży,
 • rozliczać przychody z działalności nierejestrowej (po odliczeniu kosztów) w zeznaniu rocznym PIT-36, według skali podatkowej
 • przestrzegać praw konsumentów
 • wystawiać faktury lub rachunki na żądanie kupującego.

Jak rozliczyć działalność nierejestrowaną?

Osoba prowadząca niezarejestrowaną działalność, która uzyskuje przychody zarówno z działalności nierejestrowej jak i z umowy o pracę lub umów zlecenia lub o dzieło, przychody z działalności nierejestrowej rozlicza w zeznaniu rocznym PIT-36. W PIT-36 jest dodatkowa rubryka „działalność nierejestrowana”, w której wykazujesz przychody, koszty, dochód i należny z tego tytułu podatek.

Składki ZUS w działalności nierejestrowanej

W okresie prowadzenia działalności nieewidencjonowanej, tak jak w okresie korzystania z ulgi na start, nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym, a w związku z tym nie korzystasz z ochrony, którą te ubezpieczenia gwarantują  – nie masz prawa do świadczeń m.in. w razie choroby czy macierzyństwa. Okres prowadzenia przez Ciebie nieewidencjonowanej działalności nie będzie także uwzględniony przy ustalaniu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych lub świadczeń przysługujących członkom Twojej rodziny. Nie będziesz mógł również ubiegać się o długoterminowe świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, ani członkowie Twojej rodziny (w przypadku Twojej śmierci), ponieważ nie podlegasz ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym, a tym samym ubezpieczeniu wypadkowemu.

Źródło informacji:

 1. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000646/O/D20180646.pdf
 2. https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00115
 3. https://www.gov.pl/documents/910151/911704/dzialalnosc_nierejestrowa.pdf
5/5 - (21 votes)