Zaktualizowano: 24 września.2022 r.

500+ świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji mogą uzyskać osoby, które ukończyły 18 lat. Sprawdź już teraz jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać świadczenie oraz co zrobić aby uzyskać świadczenie od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie w wysokości 500 zł dla osób niepełnosprawnych

500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Świadczenie uzupełniające 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji to nowy typ świadczenia, którego celem jest dodatkowe wsparcie finansowe osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie 500 PLUS dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji przysługuje osobom zamieszkującym na terytorium Polski, jeżeli są:
1) obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub
2) posiadają prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw
członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub
3) cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie?

W przypadku starania się o świadczenie uzupełniające należy spełnić następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat
 • mieć status osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji
 • nie jesteś osobą uprawnioną do emerytury ani renty, nie masz ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie jesteś uprawniony do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych,
  albo
  jesteś uprawniony do tych świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1896,13 zł w 2022r.
 • posiadać miejsce zamieszkania w Polsce
 • posiadać polskie obywatelstwo, mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, mieć zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jesteś obywatelem państwa spoza UE albo EFTA).

Ile wynosi kwota świadczenia uzupełniającego?

Świadczenie uzupełniające przysługuje Ci w wysokości 500 zł, jeśli:

 • nie jesteś uprawniony do emerytury ani renty i nie masz ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, lub
 • masz takie świadczenia, ale ich łączna kwota brutto nie przekracza 1396,13 zł.

Jeśli pobierasz emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1396,13 zł, a nie przekracza 1896,13 zł, wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł.

Będzie to różnica między kwotą 1896,13 zł i łączną kwotą przysługujących Ci świadczeń.

Świadczenia, które są uwzględniane przy ustalaniu progu 1600 zł?

 • emerytury i renty przysługujące na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z wyjątkiem renty rodzinnej przyznanej w okolicznościach, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 3 tej ustawy,
 • renty inwalidzkie i renty rodzinne przysługujące na podstawie ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 • emerytury i renty przysługujące na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • emerytury i renty przysługujące na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • emeryturę wojskową, wojskowa rentę inwalidzką oraz wojskową rentę rodzinną przysługującą na podstawie ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin,
 • emeryturę policyjną, policyjną rentę inwalidzką oraz policyjną rentę rodzinną przysługującą na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin,
 • renty przysługujące na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • renty przysługujące na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych
  w szczególnych okolicznościach, rentę socjalną, o której mowa w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej,
 • świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych,
 • okresową emeryturę kapitałową, przysługują na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych,
 • emeryturę pomostową, przysługującą na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych,
 • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, przysługujące na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych,
 • okresową emeryturę rolniczą, przysługującą na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw,
 • rodzicielskie świadczenie uzupełniające, przysługujące na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

Aktualny wniosek do pobrania „500 zł dla niepełnosprawnych”

Starając się o „świadczenie 500+ dla seniorów” należy złożyć aktualny wniosek, który można pobrać z tego miejsca: Wniosek ESUN – Wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Wniosek o „500 zł dla niepełnosprawnych” można złożyć w każdej placówce ZUS lub przesłać drogą pocztową.

Składając wniosek o świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych koniecznie pamiętaj o dołączeniu takich dokumentów jak:

 • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji
  lub
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji
  lub
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów – jeśli nie upłynął okres, na jaki orzeczono inwalidztwo
  lub
 • w przypadku prawa do emerytury lub renty zagranicznej lub innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze – dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych.
  lub
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.
  lub
 • w przypadku braku lub przeterminowaniu orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji dołącz zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza oraz inną dokumentację medyczną, dokumenty.

Jak wypełnić wniosek o 500 plus dla niepełnosprawnych?

Składając wniosek o świadczenie uzupełniające 500 plus musimy pamiętać o tym aby wypełnić wszystkie pola formularza ESUN w których przekażemy takie informacje jak:

 • Dane identyfikacyjne,
 • Dane adresowe,
 • Czy masz przyznane prawo do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub aktualnie starasz się o takie świadczenie,
 • Czy masz przyznane prawo do świadczeń z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych lub aktualnie starasz się o takie świadczenie
 • Inne informacje, które maja wpływ na rozpatrzenie wniosku
 • Twój podpis.

Ważne!
W przypadku problemu z wypełnianiem wniosku informacje można uzyskać we wszystkich placówkach ZUS na salach obsługi klientów oraz w Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 22 560 16 00.

ESUN – Katalog świadczeń pieniężnych

Katalog świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, które będą brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości dochodu mającego wpływ na prawo i wysokość świadczenia uzupełniającego:

Lp. Świadczenie Podstawa prawna Artykuł
1, zasiłek dla bezrobotnych ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
art. 71
2, stypendium ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
art. 41, art. 42a ust. 5 i 6, art. 53 ust. 6, art. 53g,
art. 55, art. 66l
3, dodatek aktywizacyjny ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
art. 48
4, środki na sfinansowanie kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania
stażu w ramach bonu stażowego
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
art. 66l
5, zwrot kosztów przejazdu i zwrot kosztów zakwaterowania
w związku z usługami
i instrumentami rynku pracy
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
art. 45
6, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
art. 61
7, renta socjalna ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej art. 1
8, zasiłek stały ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej art. 37
9, zasiłek okresowy ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej art. 38
10, pomoc pieniężna na usamodzielnienie oraz
pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki
ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej art. 88 ust. 1 pkt
1 i 2
11, świadczenie pieniężne na utrzymanie
i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę
uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt
ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej art. 92  ust. 1
pkt 1 i 2
czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w 159 ust. 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach
12, wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania
opieki przyznane przez sąd
ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej art. 53a
13, świadczenie rodzicielskie ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych art. 17c
14, specjalny zasiłek opiekuńczy ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych art. 16a
15, świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej
ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych art. 17
16, zasiłek dla opiekuna ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r.
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
art. 2
17, pomoc na kontynuowanie nauki ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
art. 140 ust. 1 pkt 1 lit. a
18, świadczenie integracyjne ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym art. 15 ust. 4
19, zasiłki przedemerytalne i świadczenia
przedemerytalne
ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o świadczeniach przedemerytalnych
art. 2 i art. 25
20, emerytura rolnicza,
w tym wcześniejsza emerytura rolnicza
ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników
art. 18
21, renta rolnicza z tyt. niezdolności do pracy ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników
art. 18
22, renta rodzinna ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników
art. 18
23, emerytura i renta z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i
członków ich rodzin
ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników
art. 18
24, okresowa emerytura rolnicza ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
art. 15
25, emerytury policyjne ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura
art. 2 oraz art. 8
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-
Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
26, policyjne renty inwalidzkie ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno- Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich
rodzin
art. 2 oraz art. 8
27, policyjne renty rodzinne ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno- Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich
rodzin
art. 2 oraz art. 8
28, stypendium socjalne ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce art. 86 ust. 1 pkt
1
29, stypendium rektora ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce art. 86 ust. 1 pkt
4
30, stypendium dla osób niepełnosprawnych ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce art. 86 ust. 1 pkt
2
31, stypendium ministra dla studenta wykazującego się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami
sportowymi
ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce art. 359 ust. 1
32, stypendium ministra dla wybitnych młodych
naukowców
ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce art. 360 ust. 1
33, stypendium doktoranckie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce art. 209 ust. 1
34, stypendium sportowe dla członków kadry narodowej ustawa z dnia 28 czerwca 2010 r. o sporcie art. 32 ust.1 albo art. 32a
35, świadczenie pieniężne
ze środków budżetu państwa
ustawa z dnia 28 czerwca 2010 r. o sporcie art. 36 ust. 1 oraz art.85 ust.1
36, uposażenia sędziów w stanie spoczynku ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych art. 100
37, uposażenia rodzinne dla członków rodzin zmarłych sędziów ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych art. 102
38, świadczenie
w wysokości dodatku kombatanckiego, dodatek kompensacyjny,
ryczałt energetyczny
ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych
osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – dla osób, które nie mają innych świadczeń
art. 201
39, pomoc pieniężna ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych
osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
art. 19a ust.2 i art. 19d
40, zaopatrzenie emerytalne w drodze wyjątku w wysokości nieprzekraczającej odpowiednich świadczeń przewidzianych
w ustawie
ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno- Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich
rodzin
art. 8
41, emerytura wojskowa ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodziny
art. 2
42, wojskowa renta rodzinna ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodziny
art. 2
43, wojskowa renta inwalidzka ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodziny
art. 2
44, emerytura wojskowa
przyznana w drodze wyjątku
ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodziny
art. 8
45, wojskowa renta rodzinna przyznana w drodze wyjątku ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodziny
art. 8
46, świadczenie pieniężne przysługujące żołnierzowi przez okres roku po
zwolnieniu ze służby
ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych art. 95 ust. 1
47, uposażenie sędziów sądów wojskowych w stanie spoczynku ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o ustroju sądów wojskowych art. 36a
48, uposażenie rodzinne wypłacane członkom rodziny po zmarłych
sędziach w stanie spoczynku
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o ustroju sądów wojskowych art. 36a
49, emerytura wypłacana dla funkcjonariuszy SKW i SWW ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno- Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich
rodzin
art. 2
50, renta inwalidzka wypłacana dla funkcjonariuszy SKW i SWW ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno- Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich
rodzin
art. 2
51, renta rodzinna wypłacana dla członków rodzin po funkcjonariuszach SKW i SWW ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno- Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich
rodzin
art. 2
52, uposażenie w stanie spoczynku wypłacane byłym prokuratorom- byłym żołnierzom
zawodowym
ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze art. 127 § 1
53, uposażenie rodzinne wypłacane członkom rodziny po zmarłych prokuratorach-byłych
żołnierzach zawodowych
ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze art. 127 § 1
54, świadczenia dla inwalidów wojennych i wojskowych ustawa z dnia 29 maja 1974 r.
o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
art. 2 pkt 1 lit. a i b
55, emerytury i renty ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
art. 3 pkt 1–3
56, emerytury i renty ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu
powojennego
art. 12,14 i 16
57, renty, świadczenie rehabilitacyjne ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych
art. 6 ust. 1 pkt
6–8 oraz art. 49,
art. 50 i art. 52
58, renty ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych
w szczególnych okolicznościach
art.3 ust. 1 pkt 1
oraz ust. 3 i 4
59, świadczenie pieniężne dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym
i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań
wojennych
art. 2 ust. 1
60, okresowa emerytura kapitałowa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych art. 7 ust. 1
61, emerytura pomostowa ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych art.1 ust. 1 pkt 1
62, nauczycielskie
świadczenie kompensacyjne
ustawa z dnia 22 maja 2009 r.
o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych
art. 5 ust. 1
63, rodzicielskie świadczenie
uzupełniające
ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu
uzupełniającym
art. 1
64, świadczenie rehabilitacyjne ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach  pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa
art. 18 ust. 1

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/500-swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji/2388941
 2. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001622/O/D20191622.pdf
4.2/5 - (12 votes)