Zaktualizowano: 28 marca.2021 r.

Nowy próg dochodowy do tzw. 500+ dla osób niesamodzielnych od 1 marca 2021 r. Kiedy wchodzi zmiana progu dochodowego przy „500 plus dla osób niesamodzielnych”? Kiedy nie otrzymasz świadczenia uzupełniającego w wysokości 500 zł? Katalog świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Od 1 marca 2021 r. zmienił się limit świadczeń, które mogą pobierać osoby występujące o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji tzw. „500 plus”.

Zmiana progu dochodowego przy tzw. 500+ dla osób niesamodzielnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że 1 marca 2021 r. zmienił się limit świadczeń, które mogą pobierać osoby występujące o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji tzw. 500+. Od marca 2021 łączna kwota brutto świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub świadczeń z zagranicznej instytucji do spraw emerytalno-rentowych nie może przekroczyć 1772,08 zł.

Świadczenie uzupełniające w wysokości 500 zł

Na świadczenie uzupełniające w wysokości 500 zł mogą liczyć od 1 marca 2021 r. osoby, które:

  • nie mają prawa do emerytury ani renty i nie ma prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych,
  • mają prawo do wymienionych świadczeń, ale ich łączna kwota brutto nie przekracza od 1 marca 2021 r. 1272,08 zł.

Świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych

Katalog świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych uwzględnianych przy ustalaniu prawa i wysokości świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji:

Lp. Świadczenie Podstawa prawna Artykuł
1 zasiłek dla bezrobotnych ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
art. 71
2 stypendium ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
art. 41, art. 42a ust. 5 i 6, art. 53 ust. 6, art. 53g,
art. 55, art. 66l
3 dodatek aktywizacyjny ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
art. 48
4 środki na sfinansowanie kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania
stażu w ramach bonu stażowego
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
art. 66l
5 zwrot kosztów przejazdu i zwrot kosztów zakwaterowania
w związku z usługami
i instrumentami rynku pracy
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
art. 45
6 refundacja kosztów opieki nad dzieckiem ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
art. 61
7 renta socjalna ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej art. 1
8 zasiłek stały ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej art. 37
9 zasiłek okresowy ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej art. 38
10 pomoc pieniężna na usamodzielnienie oraz
pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki
ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej art. 88 ust. 1 pkt
1 i 2
11 świadczenie pieniężne
na utrzymanie
i pokrycie wydatków
związanych z nauką
języka polskiego dla
cudzoziemców, którzy
uzyskali w
Rzeczypospolitej
Polskiej status
uchodźcy, ochronę
uzupełniającą lub
zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w
związku z
okolicznością, o której
mowa w art. 159 ust.
1 lit. c lub d ustawy z
dnia 12 grudnia 2013
r. o cudzoziemcach
ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej art. 92 ust. 1
pkt 1 i 2
12 wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania
opieki przyznane przez sąd
ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej art. 53a
13 świadczenie rodzicielskie ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych art. 17c
14 specjalny zasiłek opiekuńczy ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych art. 16a
15 świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej
ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych art. 17
16 zasiłek dla opiekuna ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r.
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
art. 2
17 pomoc na kontynuowanie nauki ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
art. 140 ust. 1 pkt 1 lit. a
18 świadczenie integracyjne ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym art. 15 ust. 4
19 zasiłki przedemerytalne i świadczenia
przedemerytalne
ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o świadczeniach przedemerytalnych
art. 2 i art. 25
20 emerytura rolnicza,
w tym wcześniejsza emerytura rolnicza
ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników
art. 18
21 renta rolnicza z tyt. niezdolności do pracy ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników
art. 18
22 renta rodzinna ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników
art. 18
23 emerytura i renta z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i
członków ich rodzin
ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników
art. 18
24 okresowa emerytura rolnicza ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
art. 15
25 emerytury policyjne ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-
Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
art. 2 oraz art. 8
26 policyjne renty inwalidzkie ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno- Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich
rodzin
art. 2 oraz art. 8
27 policyjne renty rodzinne ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno- Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich
rodzin
art. 2 oraz art. 8
28 stypendium socjalne ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce art. 86 ust. 1 pkt
1
29 stypendium rektora ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce art. 86 ust. 1 pkt
4
30 stypendium dla osób niepełnosprawnych ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce art. 86 ust. 1 pkt
2
31 stypendium ministra dla studenta wykazującego się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami
sportowymi
ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce art. 359 ust. 1
32 stypendium ministra dla wybitnych młodych
naukowców
ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce art. 360 ust. 1
33 stypendium doktoranckie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce art. 209 ust. 1
34 stypendium sportowe dla członków kadry narodowej ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie art. 32 ust.1 albo art. 32a
35 świadczenie pieniężne
ze środków budżetu państwa
ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie art. 36 ust. 1 oraz art.85 ust.1
36 uposażenia sędziów w stanie spoczynku ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych art. 100
37 uposażenia rodzinne dla członków zmarłych
sędziów
ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych art. 102
38 świadczenie
w wysokości dodatku kombatanckiego, dodatek kompensacyjny,
ryczałt energetyczny
ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych
osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – dla osób, które nie mają innych świadczeń
art. 201
39 pomoc pieniężna ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych
osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
art. 19a ust.2 i art. 19d
40 zaopatrzenie emerytalne w drodze wyjątku w wysokości nieprzekraczającej odpowiednich świadczeń przewidzianych
w ustawie
ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno- Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich
rodzin
art. 8
41 emerytura wojskowa ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin
art. 2
42 wojskowa renta rodzinna ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin
art. 2
43 wojskowa renta inwalidzka ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin
art. 2
44 emerytura wojskowa
przyznana w drodze wyjątku
ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin
art. 8
45 wojskowa renta rodzinna przyznana w drodze wyjątku ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin
art. 8
46 świadczenie pieniężne przysługujące żołnierzowi przez okres roku po
zwolnieniu ze służby
ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych art. 95 ust. 1
47 uposażenie sędziów sądów wojskowych w stanie spoczynku ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o ustroju sądów wojskowych art. 36a
48 uposażenie rodzinne wypłacane członkom rodziny po zmarłych
sędziach w stanie spoczynku
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o ustroju sądów wojskowych art. 36a
49 emerytura wypłacana dla funkcjonariuszy SKW i SWW ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno- Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich
rodzin
art. 2
50 renta inwalidzka wypłacana dla funkcjonariuszy SKW i SWW ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno- Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich
rodzin
art. 2
51 renta rodzinna wypłacana dla członków rodzin po funkcjonariuszach SKW i SWW ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno- Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich
rodzin
art. 2
52 uposażenie w stanie spoczynku wypłacane byłym prokuratorom- byłym żołnierzom
zawodowym
ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze art. 127 § 1
53 uposażenie rodzinne wypłacane członkom rodziny po zmarłych prokuratorach-byłych
żołnierzach zawodowych
ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze art. 127 § 1
54 świadczenia dla inwalidów wojennych i wojskowych ustawa z dnia 29 maja 1974 r.
o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
art. 2 pkt 1 lit. a i b
55 emerytury i renty, w tym świadczenie z tytułu osiągnięcia 100
lat
ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
art. 3 pkt 1–3
56 emerytury i renty ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach
będących ofiarami represji i okresu powojennego
art. 12,14 i 16
57 renty, świadczenie rehabilitacyjne ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych
art. 6 ust. 1 pkt
6–8 oraz art. 49,
art. 50 i art. 52
58 renty ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych
w szczególnych okolicznościach
art.3 ust. 1 pkt 1
oraz ust. 3 i 4
59 świadczenie pieniężne dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym
i uprawnieniach przysługujących
cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych
art. 2 ust. 1
60 okresowa emerytura kapitałowa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych art. 7 ust. 1
61 emerytura pomostowa ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych art.1 ust. 1 pkt 1
62 nauczycielskie świadczenie
kompensacyjne
ustawa z dnia 22 maja 2009 r.
o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych
art. 5 ust. 1
63 rodzicielskie
świadczenie uzupełniające
ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o
rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym
art. 1
64 świadczenie rehabilitacyjne ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa
art. 18 ust. 1
65 świadczenie pieniężne wypłacane kwartalnie osobom niemającym ustalonego prawa do emerytury lub renty lub pobierającym świadczenie o charakterze rentowym z instytucji
zagranicznych
ustawa z dnia 31 maja 1996 r.
o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę
i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
art. 1a
w związku z art. 5 ust. 3
66 świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny wypłacane kwartalnie osobom niemającym ustalonego prawa do emerytury lub renty lub pobierającym świadczenie o charakterze rentowym
z instytucji zagranicznych
ustawa z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym
i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych
art. 3 ust. 1
w związku z art. 3 ust. 4
67 wynagrodzenie za staż w ramach unijnego projektu aktywizacji zawodowej, gdy instytucją kierującą jest inny podmiot niż powiatowy urząd pracy, w przypadku finansowania
w ramach dofinansowania a nie w ramach wkładu
własnego
68 dodatek mieszkaniowy ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych art. 2 ust. 1
69 dodatek energetyczny ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne art. 5c ust. 1
70 świadczenie pieniężne ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
art. 7
71 pomoc pieniężna okresowa ustawa z dnia 31 maja 1996 r.
o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
art. 5a ust. 3
72 pomoc pieniężna okresowa ustawa z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym
i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach
węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych
art. 7a ust. 3
73 pomoc pieniężna okresowa ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji
antykomunistycznej oraz osobach
represjonowanych z powodów politycznych
art. 10 ust. 3
74 pomoc pieniężna okresowa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.
o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących
cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych
art. 10a ust. 3
75 stypendium ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej
art. 7b
76 okresowe stypendium sportowe ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie art. 31

Kiedy nie otrzymasz świadczenia uzupełniającego w wysokości 500 zł?

Świadczenie uzupełniające nie zawsze będzie wypłacone w wysokości 500 zł. Osoba, która pobiera emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1272,08, a nie przekracza 1772,08 zł, wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł. Będzie to różnica między kwotą 1772,08 zł a łączną kwotą przysługujących świadczeń.

3.5/5 - (2 votes)