Zaktualizowano: 3 stycznia.2024 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) będzie przyznawał i wypłacał nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością. Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością będzie wynosiło od ok. 635 zł do blisko 3495 zł. Co trzeba zrobić, aby otrzymać świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością? Komu przysługuje świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością? Jak uzyskać świadczenie wspierające? Odpowiedź na te i inne pytania o nowym świadczeniu znajdziesz w naszym artykule.

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością od 1 stycznia 2024 r. Wyniesie od ok. 635 zł do blisko 3495 zł

Co to jest świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające to nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnością, które będzie obowiązywać od 1 stycznia 2024r. Celem tego nowego świadczenia jest udzielenie osobom niepełnosprawnym mającym potrzebę wsparcia pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób.

Kto otrzyma świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością mogą otrzymać osoby, które:

 • ukończyły 18 lat,
 • są obywatelami Polski albo Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a jeśli nie – przebywają legalnie w Polsce i mają dostęp do rynku pracy,
 • mieszkają w Polsce,
 • otrzymały decyzję WZON, w której poziom potrzeby wsparcia został ustalony na uprawniającym poziomie punktów.

Możliwość składania wniosków o wsparcie finansowe w ZUS będzie uzależniona od ilości punktów przyznanych przez WZON (Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności) w decyzji i od tego czy opiekunowi osoby z niepełnosprawnością przysługuje inne świadczenie.

Skala punktowa i harmonogram

Harmonogram, zgodnie z którym świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnością, wygląda następująco:

 • osoby, które mają od 87 do 100 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2024 r.,
 • osoby, które mają od 78 do 86 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2025 r.,
 • osoby, które mają od 70 do 77 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2026 r.

Osoby, które mają co najmniej 70 pkt, będą mogły uzyskać świadczenie wspierające od 2024 r., pod warunkiem że po 31 grudnia 2023 r. opiekunom tych osób będzie przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez organ gminy.

Ile wynosi świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające przysługiwać będzie miesięcznie w wysokości od 40 do 220 proc. aktualnej wysokości renty socjalnej.

 • 220% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 95 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia o której mowa w art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • 180% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 90 do 94  punktów w skali potrzeby wsparcia o której mowa w art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • 120% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od  85 do 89 punktów w skali potrzeby wsparcia o której mowa w art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • 80% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 80 do 84  punktów w skali potrzeby wsparcia o której mowa w art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • 60% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 75 do 79  punktów w skali potrzeby wsparcia o której mowa w art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • 40% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 70 do 74  punktów w skali potrzeby wsparcia o której mowa w art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspomina o tym, że na początku będą to kwoty od ok. 635 zł do blisko 3495 zł, w zależności od poziomu potrzeby wsparcia.

Jak uzyskać świadczenie wspierające?

Osoba, która chce uzyskać nowe świadczenie musi na samym początku złożyć wniosek do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

Następnie po wydaniu decyzji WZON można złożyć wniosek o przyznanie świadczenia wspierającego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Gdzie uzyskać informacje w sprawie świadczenia wspierającego?

Osoby, które są zainteresowane uzyskaniem informacji na temat zasad przyznawania i wypłaty świadczenia wspierającego, zasad i sposobu składania wniosku o świadczenie wspierające, zasad zgłaszania do ubezpieczeń emerytalno-rentowych oraz zdrowotnego w związku z pobieraniem świadczenia wspierającego oraz składania dokumentów zgłoszeniowych mogą takie informacje uzyskać:

 • we wszystkich placówkach ZUS na terenie całego kraju, w poniedziałki w godzinach 8.00 – 17.00, wtorek – piątek w godzinach 8.00 – 15.00
 • telefonicznie u konsultantów infolinii ZUS (tel. 22 560 16 00) w dni robocze w godzinach 7.00 – 18.00,
 • przez internet podczas wideorozmowy z pracownikami ZUS (e-wizyta w ZUS),
 • mailowo (adres e-mail do zapytań ogólnych: cot@zus.pl)

Najczęściej zdawane pytania o świadczenie wspierające:

Czy świadczenie wspierające będzie waloryzowane?

Świadczenie wspierające oblicza się na podstawie renty socjalnej, co oznacza, że wraz z jej wzrostem będzie wzrastało świadczenie wspierające.

Na czym będzie polegać ustalanie poziomu potrzeby wsparcia?

Ustalanie osobie niepełnosprawnej poziomu potrzeby wsparcia będzie polegało na ocenie przez zespoły niezbędnego zakresu wsparcia osoby niepełnosprawnej w celu zapewnienia, zwiększenia lub utrzymania niezależności osoby niepełnosprawnej, w związku z brakiem lub utratą autonomii fizycznej, psychicznej, intelektualnej lub sensorycznej, wymagane jest wsparcie jednej lub więcej osób albo technologii wspomagających funkcjonowaniu osoby w określonych obszarach życia. Ocena poziomu potrzeby wsparcia będzie dokonywana przez specjalne zespoły składające się ze specjalistów odpowiednio przygotowanych do jej wykonywania. Ocena będzie dokonywana w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub, na jej wniosek, w miejscu zorganizowanym przez zespół oceniający. Ocena będzie uwzględniała każdy aspekt funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, w tym wpływ konieczności stosowania technologii wspierających na jej funkcjonowanie czy sposobu radzenia sobie z jej zachowaniami.

Potrzeba wsparcia będzie ustalana na jakiś czas czy bezterminowo?

Decyzje o poziomie potrzeby wsparcia będą wydawane w przypadku osób powyżej 3. roku życia na okres nie dłuższy niż 7 lat, a w przypadku osób poniżej 3. roku życia na okres nie dłuższy niż do ukończenia 3. roku życia. Każdorazowo ocena nie będzie mogła być wydana na okres dłuższy niż okres na jaki osoba została zaliczona do osób niepełnosprawnych.

Czy pobieranie świadczeń emerytalno–rentowych (np. renty inwalidzkiej, emerytury) będzie miało wpływ na prawo do świadczenia wspierającego?

Nie, pobieranie świadczeń emerytalno-rentowych nie będzie miało żadnego wpływu na prawo do świadczenia wspierającego.

Dla kogo jest świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające będzie przysługiwało każdej osobie niepełnosprawnej, która uzyska ocenę ustalającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie co najmniej 70 punktów. Ustawa przewiduje, że poszczególne grupy osób niepełnosprawnych – w zależności od liczby punktów oceny poziomu potrzeby wsparcia – będą uzyskiwać prawo do świadczenia wspierającego w kolejnych latach. W pierwszej kolejności, od 2024 r., świadczenie będzie wypłacane dla osób niepełnosprawnych, które uzyskają najwięcej punktów.

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/-/%C5%9Awiadczenie-wspieraj%C4%85ce-dla-os%C3%B3b-z-niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bci%C4%85
 2. https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace-i-swiadczenie-pielegnacyjne—informacje
 3. https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace—pytania-i-odpowiedzi
 4. https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2023000258101.pdf
5/5 - (1 vote)