Zaktualizowano: 17 listopada.2023 r.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę to ustalony czas, który musi upłynąć od momentu złożenia wypowiedzenia umowy o pracę do momentu jej faktycznego rozwiązania. Jest to czas, który pracownik i pracodawca mają na przygotowanie się do zakończenia stosunku pracy. Okres ten zależy od rodzaju umowy. Inny okres obowiązuje w przypadku umowy o pracę na okres próbny a inny w przypadku umowy o pracę zawartej na czas określony i nieokreślony.

Okres wypowiedzenia

Czym jest wypowiedzenie umowy o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę to oficjalne oświadczenie jednej ze stron stosunku pracy (pracownika lub pracodawcy) o zamiarze zakończenia umowy o pracę po upływie określonego czasu, zwanego okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenie musi być złożone w formie pisemnej, aby było ważne.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę może nastąpić z różnych powodów, takich jak zmiany organizacyjne w firmie, redukcja etatów, niewystarczające wyniki pracy pracownika lub jego niewłaściwe zachowanie. Pracownik również może zdecydować się na wypowiedzenie umowy, na przykład w przypadku znalezienia innej pracy, zmiany warunków życiowych lub niezadowolenia z obecnej pracy.

Wypowiedzenie umowy o pracę różni się od jej rozwiązania za porozumieniem stron, gdzie obie strony decydują o zakończeniu umowy bez okresu wypowiedzenia, lub od zwolnienia dyscyplinarnego, które może nastąpić natychmiast i zwykle jest wynikiem poważnego naruszenia obowiązków pracowniczych.

Kodeks Pracy reguluje zasady i okresy wypowiedzenia, aby zapewnić stabilność stosunków pracy i dać zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy czas na dostosowanie się do zmiany sytuacji.

Jak napisać wypowiedzenie umowy?

Wypowiedzenie umowy o pracę powinno zawierać następujące informacje:

 • miejscowość i datę
 • dane pracodawcy i pracownika
 • datę zawarcia umowy obowiązującej strony
 • przyczynę rozwiązania umowy o pracę (w przypadku umów o pracę zawartych na czas nieokreślony lub określony)
 • oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem z określeniem terminu jego upływu
 • podpis pracodawcy
 • pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy (czyli 21 dni na złożenie odwołania do sądu pracy, w którego obszarze właściwości praca była lub miała być wykonywana, lub sądu właściwego dla siedziby pozwanego czyli pracodawcy)
 • podpis i data odebrania pisma przez pracownika

Kiedy pracownik może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem?

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę, która go łączy z pracodawcą z każdego powodu, którego nie musi ujawniać. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w każdym momencie trwania stosunku pracy. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę przez złożenie pracodawcy oświadczenia o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem.

Ile wynosi okres wypowiedzenia umowy o pracę?

Długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę jest uzależniona od rodzaju umowy o pracę i wygląda następująco:

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony i nieokreślony jest zależny od stażu pracy pracownika w twojej firmie. Jeśli ten staż wynosi:

 • do 6 miesięcy – okres wypowiedzenia to 2 tygodnie
 • od 6 miesięcy do 3 lat – okres wypowiedzenia to 1 miesiąc
 • powyżej 3 lat – okres wypowiedzenia to 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Jak liczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę?

Licząc okres wypowiedzenia umowy o pracę, który jest wyrażony w tygodniach lub miesiącach trzeba mieć na uwadze następujące zasady:

 • okres wypowiedzenia umowy o pracę, który wyrażony jest w tygodniach kończy się w sobotę,
 • okres wypowiedzenia umowy o pracę, który wyrażony jest w miesiącach kończy się w ostatnim dniu miesiąca.

Jak można rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron?

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest najbardziej polubownym sposobem, w jaki pracownik może rozstać się z pracodawcą. Takie rozwiązanie wymaga:

 • zgody obu stron na rozwiązanie umowy,
 • wspólnego podpisania dokumentu, który będzie potwierdzał termin i zasady zakończenia współpracy przez strony.
5/5 - (1 vote)