Zaktualizowano: 22 października.2023 r.

ZUS RPA

Formularz ZUS RPA – Imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej

Formularz obowiązuje od 1.01.2019 r.

►►► Kliknij aby pobrać formularz ZUS RPA z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za pośrednictwem naszej wyszukiwarki ZUS.

ZUS RPA – co to jest?

Dokument ZUS RPA to dokument rozliczeniowy stosowany od 1 stycznia 2019 r. Zawarte w nim
dane ZUS będzie wykorzystywać do ustalania prawa i wysokości świadczeń emerytalno-rentowych.
Składasz go za ubezpieczonych, których zatrudniłeś:

 • jako pracowników,
 • na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,
  do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.
  Dokument ZUS RPA składasz, jeśli w danym miesiącu:
 • pracownik wykonywał pracę nauczycielską,
 • wypłaciłeś ubezpieczonemu przychód należny za inny rok kalendarzowy niż rok, którego
  raport dotyczy (podany w bloku I. Dane organizacyjne), i przychód ten stanowił podstawę
  wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe lub – jeśli ubezpieczony przekroczył
  roczną podstawę wymiaru tych składek – podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie
  wypadkowe,
 • obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego
  i opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego – wypłaciłeś ubezpieczonemu przychód
  należny za dany miesiąc albo za inny rok kalendarzowy (np. dodatek stażowy) i przychód ten
  w okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowił podstawy wymiaru składek
  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Jak wypełnić wniosek ZUS RPA?

I. DANE ORGANIZACYJNE
W polu 01 – wpisz identyfikator raportu. W tym polu wpisujesz takie dane, jak: numer/ miesiąc/
rok, np. 01 01 2019.

II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK
Ten blok wypełnij szczególnie starannie. Wpisz dane, które podałeś w zgłoszeniu płatnika składek
ZUS ZPA, ZUS ZFA, ZUS ZIPA lub we wpisie do KRS lub CEIDG.

– W polu 01 – wpisz numer NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej), który nadał Ci urząd skarbowy.
Nie oddzielaj kreskami poszczególnych członów numeru.
– W polu 02 – wpisz numer REGON, który nadał Ci Główny Urząd Statystyczny i który jest
zapisany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej. Może on mieć
9 lub 14 znaków. Wpisz go wraz z występującymi w nim cyframi „0”.
-Pola 03–05 – wypełniasz, jeśli jesteś płatnikiem składek będącym osobą fizyczną:
´ w polu 03 – wpisz numer PESEL (numer ewidencyjny nadany przez Rządowe Centrum
Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności),
pola 04 i 05 – wypełniasz wyłącznie, jeśli nie nadano Ci numerów NIP, REGON lub PESEL albo
jednego z nich:
´ w polu 04 – w zależności od rodzaju dokumentu wpisz:
1 – jeśli masz dowód osobisty,
2 – jeśli masz paszport lub inny dokument, który potwierdza Twoją tożsamość,
´ w polu 05 – wpisz serię i numer – odpowiednio do kodu wpisanego w pole 04 – dowodu
osobistego, paszportu lub innego dokumentu.
– W polu 06 – wpisz nazwę skróconą płatnika, którą podałeś w zgłoszeniu płatnika składek lub
we wniosku CEIDG-1 albo w formularzu NIP-8 złożonym w urzędzie skarbowym.
– Pola 07–09 – wypełniasz, jeśli jesteś płatnikiem składek będącym osobą fizyczną:
´ w polu 07 – wpisz swoje nazwisko. Poszczególne człony nazwiska oddziel kreską,
´ w polu 08 – wpisz swoje pierwsze imię,
´ w polu 09 – wpisz swoją datę urodzenia (dzień/ miesiąc/ rok).

III.A. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY UBEZPIECZONEJ
Blok III – przeznaczony jest dla jednej osoby ubezpieczonej.

Jeśli ubezpieczony jest polskim obywatelem, podaj jego pierwsze imię i nazwisko oraz numer
PESEL, a jeśli jest obcokrajowcem, który nie ma jeszcze identyfikatora PESEL – serię i numer
paszportu.
– W polu 01 – wpisz nazwisko ubezpieczonego (jeśli ma on nazwisko dwuczłonowe, poszczególne
człony nazwiska oddziel kreską) w brzmieniu, które podałeś w dokumencie zgłoszenia do
ubezpieczeń ZUS ZUA/ ZUS ZZA lub w bloku IV dokumentu zmiany danych identyfikacyjnych
ubezpieczonego ZUS ZIUA,
– W polu 02 – wpisz pierwsze imię ubezpieczonego w brzmieniu, które podałeś w dokumencie
zgłoszenia do ubezpieczeń ZUS ZUA/ ZUS ZZA lub w bloku IV dokumentu zmiany danych
identyfikacyjnych ubezpieczonego ZUS ZIUA,
– W polu 03 – w zależności od typu identyfikatora wpisz:
P – jeśli ubezpieczony ma numer PESEL,
a jeśli ubezpieczony go nie ma:
1 – jeśli ubezpieczony ma dowód osobisty,
2 – jeśli ubezpieczony ma paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
– W polu 04 – wpisz numer podanego identyfikatora.
– W polu 05 – wpisz kod tytułu ubezpieczenia.

III.B. KWOTA PRZYCHODU WYPŁACONEGO W DANYM MIESIĄCU, ALE NALEŻNEGO ZA INNY ROK KALENDARZOWY, KTÓRY STANOWIŁ PODSTAWĘ WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE
Ten blok wypełniasz, jeśli w danym miesiącu wypłaciłeś ubezpieczonemu przychód należny za inny
rok kalendarzowy niż rok, którego dotyczy raport ZUS RPA (podany w bloku I. Dane organizacyjne).
Przychód ten jednocześnie stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe. Będzie to np. wynagrodzenie wypłacone w styczniu za grudzień poprzedniego roku lub
nagroda roczna (tzw. trzynastka) wypłacona w danym miesiącu za poprzedni rok.

– W polu 01 – wpisz rok, za który przychód był należny.
– W polu 02 – wpisz łączną kwotę wypłaconego przychodu.
-W polu 03 – wpisz rok, za który przychód był należny.
-W polu 04 – wpisz łączną kwotę wypłaconego przychodu.
– W polu 05 – wpisz rok, za który przychód był należny.
-W polu 06 – wpisz łączną kwotę wypłaconego przychodu.
Pole 03 i 04 wypełniasz, jeśli w danym miesiącu wypłaciłeś przychód należny za inny rok
kalendarzowy niż rok, którego dotyczy raport ZUS RPA (podany w bloku I. Dane organizacyjne),
i jest to inny rok niż rok, który podałeś w polu 01.
Pola 05 i 06 wypełniasz, jeśli w danym miesiącu wypłaciłeś przychód należny za inny rok
kalendarzowy niż rok, którego dotyczy raport ZUS RPA (podany w bloku I. Dane organizacyjne),
i jest to inny rok niż rok, który podałeś w polach 01 i 03.

III.C. KWOTA PRZYCHODU WYPŁACONEGO W DANYM MIESIĄCU, ALE NALEŻNEGO ZA INNY ROK KALENDARZOWY, KTÓRY STANOWIŁ PODSTAWĘ WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE
Ten blok wypełniasz, jeśli w danym miesiącu wypłaciłeś ubezpieczonemu przychód należny
za inny rok kalendarzowy niż rok, którego dotyczy raport ZUS RPA (podany w bloku I. Dane
organizacyjne). Przychód ten jednocześnie nie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalno-rentowe, lecz stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe.
Będzie to np. nagroda z zysku należna za 2018 r., a wypłacona w 2019 r.

– W polu 01 – wpisz rok, za który przychód był należny.
– W polu 02 – wpisz łączną kwotę wypłaconego przychodu.
– W polu 03 – wpisz rok, za który przychód był należny.
– W polu 04 – wpisz łączną kwotę wypłaconego przychodu.
– W polu 05 – wpisz rok, za który przychód był należny.
– W polu 06 – wpisz łączną kwotę wypłaconego przychodu.
Pole 03 i 04 wypełniasz, jeśli w danym miesiącu wypłaciłeś przychód należny za inny rok
kalendarzowy niż rok, którego dotyczy raport ZUS RPA (podany w bloku I. Dane organizacyjne),
i jest to inny rok niż rok, który podałeś w polu 01.
Pola 05 i 06 wypełniasz, jeśli w danym miesiącu wypłaciłeś przychód należny za inny rok
kalendarzowy niż rok, którego dotyczy raport ZUS RPA (podany w bloku I. Dane organizacyjne),
i jest to inny rok niż rok, który podałeś w polach 01 i 03.

III.D. KWOTA PRZYCHODU WYPŁACONEGO W DANYM MIESIĄCU,OBOK WYNAGRODZENIA ZA CZAS NIEZDOLNOŚCIDO PRACY, ZASIŁKU CHOROBOWEGO, MACIERZYŃSKIEGO,OPIEKUŃCZEGO, ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNEGO,KTÓRY W OKRESIE POBIERANIA TEGO WYNAGRODZENIALUB ZASIŁKU NIE STANOWIŁ PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE
Ten blok wypełniasz, jeśli w miesiącu, którego dotyczy raport ZUS RPA, wypłaciłeś
ubezpieczonemu przychód obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłków:
chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego. Warunkiem
jest, aby w tym okresie przychód ten nie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe.

– W polu 01 – wpisz łączną kwotę wypłaconego przychodu.

III.E. KWOTA PRZYCHODU WYPŁACONEGO W DANYM MIESIĄCU,OBOK WYNAGRODZENIA ZA CZAS NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, ZASIŁKU CHOROBOWEGO, MACIERZYŃSKIEGO, OPIEKUŃCZEGO, ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNEGO, KTÓRY W OKRESIE POBIERANIA TEGO WYNAGRODZENIA LUB ZASIŁKU NIE STANOWIŁ PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE I KTÓRY JEST NALEŻNY ZA INNY ROK KALENDARZOWY
Ten blok wypełniasz, jeśli w danym miesiącu wypłaciłeś ubezpieczonemu przychód obok
wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego
i opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego. Warunkiem jest, aby w tym okresie przychód ten:
– nie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

– był należny za inny rok kalendarzowy niż rok, którego dotyczy raport ZUS RPA (podany
w bloku I. Dane organizacyjne).

Blok III.E. dotyczy również kwot:
– wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy – o ile kwoty te nie zostały wykazane
w dokumencie ZUS RSA Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach
i przerwach w opłacaniu składek,
– wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego pracownikowi ponad kwotę
wynoszącą 80% tego wynagrodzenia (dopłata do wynagrodzenia za czas niezdolności
do pracy), zgodnie z obowiązującymi u danego pracodawcy przepisami prawa pracy –
o ile kwoty te nie zostały wykazane w dokumencie ZUS RSA Imienny raport miesięczny
o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek,
– przychodu wypłaconego pracownikowi jako dopłata do zasiłku chorobowego (dopłata
do kwoty wynoszącej np. 80% podstawy wymiaru zasiłku), zgodnie z obowiązującymi
u danego pracodawcy przepisami prawa pracy.

– W polu 01 – wpisz rok, za który przychód był należny.
– W polu 02 – wpisz łączną kwotę wypłaconego przychodu.
– W polu 03 – wpisz rok, za który przychód był należny.
– W polu 04 – wpisz łączną kwotę wypłaconego przychodu.
– W polu 05 – wpisz rok, za który przychód był należny.
– W polu 06 – wpisz łączną kwotę wypłaconego przychodu.
Pole 03 i 04 wypełniasz, jeśli w danym miesiącu wypłaciłeś przychód należny za inny rok
kalendarzowy niż rok, którego raport ZUS RPA dotyczy (podany w bloku I. Dane organizacyjne),
i jest to inny rok niż rok, który podałeś w polu 01.
Pola 05 i 06 wypełniasz, jeśli w danym miesiącu wypłaciłeś przychód należny za inny rok
kalendarzowy niż rok, którego raport ZUS RPA dotyczy (podany w bloku I. Dane organizacyjne),
i jest to inny rok niż rok, który podałeś w polu 01 i 03.

III.F. OKRESY WYKONYWANIA PRACY NAUCZYCIELSKIEJ
Ten blok wypełnij za pracownika, który w miesiącu, którego dotyczy raport ZUS RPA, wykonywał
pracę nauczycielską.

– W polach 01 i 02 – podaj okres wykonywania pracy nauczycielskiej:
´ w polu 01 – wpisz datę (dzień/ miesiąc/ rok), od kiedy rozpoczął się okres wykonywania pracy
nauczycielskiej,
´ w polu 02 – wpisz datę (dzień/ miesiąc/ rok), do kiedy trwał okres wykonywania pracy
nauczycielskiej.
Data w polu 01 („Okres od”) nie może być późniejsza od daty w polu 02 („Okres do”). Gdy obie daty
są sobie równe, przyjmuje się, że pracownik wykonywał pracę nauczycielską dokładnie 1 dzień.
Data w polu 01 („Okres od”) nie może być wcześniejsza niż pierwszy dzień kalendarzowy
miesiąca, za który jest składany raport ZUS RPA.
Data w polu 02 („Okres do”) nie może być późniejsza niż ostatni dzień kalendarzowy miesiąca,
za który jest składany raport ZUS RPA.

 

5/5 - (6 votes)