Zaktualizowano: 13 sierpnia.2022 r.

Dokumenty rozliczeniowe ZUS składają płatnicy, którzy co miesiąc rozliczają składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy (FP), Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP). Jakie dokumenty rozliczeniowe składać do ZUS? W jaki sposób przekazać dokumenty rozliczeniowe do ZUS? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w naszym artykule.

Dokumenty rozliczeniowe ZUS

Czym są dokumenty rozliczeniowe ZUS?

Dokumenty rozliczeniowe ZUS są to dokumenty, które wysyła się do ZUS jeśli jest się płatnikiem składek i co miesiąc rozlicza się składki na:

Jakie dokumenty rozliczeniowe składać do ZUS?

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) składamy następujące dokumenty rozliczeniowe ZUS:

 • ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa – do rozliczenia składek oraz wypłaconych w danym miesiącu świadczeń.
 • ZUS RCA – imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach – do rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i/ lub wypłaconych świadczeń za Twoich pracowników (czyli osoby ubezpieczone).
 • ZUS RPA – imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/ okresach pracy nauczycielskiej,
 • ZUS RSA – imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek – do wykazania wypłaconych świadczeń oraz przerw w opłacaniu składek za Twoich pracowników.

Przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników i prowadzą jednoosobową działalność nie składają imiennych raportów. Taki przedsiębiorca składa jedynie deklarację rozliczeniową ZUS DRA.

Od 2022 roku z obowiązku składania ZUS DRA, ZUS RCA i ZUS RSA co miesiąc są zwolnieni wyłącznie:

 • duchowni
 • osoby składające dokumenty za nianie
 • osoby, które podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Jakie są terminy składania dokumentów rozliczeniowych do ZUS?

Terminy składania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek ZUS od stycznia 2022 roku:

 • do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
 • do 15. dnia następnego miesiąca – płatnicy posiadający osobowość prawną, m.in.: spółki kapitałowe (spółki akcyjne i spółki z o.o.), spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe, Kościoły, ZUS, ZOZ, itp.,
 • do 20. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy składek, a więc płatnicy opłacający wyłącznie składki na własne ubezpieczenia (np. wspólnicy spółek), przedsiębiorcy i inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej, które zatrudniają innych ubezpieczonych, w tym spółki osobowe (tj. spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne).

W jaki sposób przekazać dokumenty rozliczeniowe do ZUS?

Sposób przekazywania dokumentów jest uzależniony od tego za ile osób rozliczasz składki.

 • Jeśli rozliczasz składki za 5 lub mniej osób, możesz przekazywać dokumenty ubezpieczeniowe w formie papierowej lub elektronicznie. Dokumenty w formie papierowej składasz bezpośrednio w placówce ZUS, przez pełnomocnika lub przesyłasz pocztą.
 • Jeśli rozliczasz składki za więcej niż 5 osób, masz obowiązek przekazywać dokumenty ubezpieczeniowe elektronicznie. W wyjątkowych sytuacjach – za zgodą dyrektora oddziału ZUS obsługującego twoją firmę) – można je wysyłać w formie papierowej albo na informatycznych nośnikach danych (na przykład płyta CD) z aktualnej wersji programu Płatnik lub innego oprogramowania interfejsowego.

Jak długo przechowywać dokumenty ZUS?

Dokumenty zgłoszeniowe, w tym ZUZ ZZA, ZUS ZUA, przechowujesz przez 5 lat.
Kopie deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA i imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA i ZUS RSA oraz dokumentów korygujących przechowujesz przez 5 lat od dnia ich przekazania do ZUS.

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/firmy/rozliczenia-z-zus/dokumenty-rozliczeniowe
5/5 - (19 votes)