Zaktualizowano: 24 stycznia.2021 r.

Imienny raport miesięczny RZA

Formularz Imienny raport miesięczny RZA – RZA – Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne.

►►► Kliknij aby pobrać formularz RZA z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

Do czego służy dokument ZUS RZA?

Formularz ZUS RZA wypełniasz jako płatnik składek za osoby podlegające wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Nie stosuje się go dla osób podlegających ubezpieczeniom społecznym (obowiązkowo lub dobrowolnie). Na raporcie tym także korygujesz dane, jeśli wystąpiły błędy w złożonym raporcie miesięcznym. W raporcie ZUS RZA za osobę ubezpieczoną wykazujesz podstawę oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Jak wypełnić raport ZUS RZA?

I. DANE ORGANIZACYJNE
–> W polu 01 – wpisz identyfikator raportu za miesiąc rozliczeniowy, za który rozliczasz należną
składkę. W polu tym wpisujesz takie dane jak: numer/ miesiąc/ rok, np. 01 03 2016. Pamiętaj, że
identyfikator raportu ZUS RZA powinien być zgodny z identyfikatorem deklaracji rozliczeniowej
ZUS DRA.

II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK

–> W polu 01 – wpisz numer NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) nadany Ci jako płatnikowi przez
urząd skarbowy, nie oddzielając kreskami poszczególnych członów
–> W polu 02 – wpisz numer REGON nadany Ci jako płatnikowi przez Główny Urząd Statystyczny
i ewidencjonowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej
(numer ten może mieć 9 lub 14 znaków i należy go wpisać wraz z występującymi „0”).
–> Pola 03–05 – wypełniasz, jeśli jesteś płatnikiem składek będącym osobą fizyczną:
–> w polu 03 – wpisz numer PESEL (numer ewidencyjny nadany przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności);
pola 04 i 05 – wypełniasz wyłącznie, jeśli nie nadano Ci numerów NIP, REGON lub PESEL albo
jednego z nich:
–> w polu 04 – w zależności od rodzaju dokumentu wpisz:
1 – w przypadku dowodu osobistego,
2 – w przypadku paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej,
–> w polu 05 – wpisz serię i numer – odpowiednio do kodu wpisanego w pole 04 – dowodu
osobistego lub paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej.
–> W polu 06 – wpisz nazwę skróconą płatnika, którą podałeś w zgłoszeniu płatnika składek lub we wniosku CEIDG-1 bądź w formularzu NIP-8 złożonym w urzędzie skarbowym.
–> Pola 07–09 – wypełniasz, jeśli jesteś płatnikiem składek będącym osobą fizyczną:
–> w polu 07 – wpisz nazwisko płatnika składek (poszczególne człony nazwiska oddziel kreską),
–> w polu 08 – wpisz pierwsze imię płatnika składek,
–> w polu 09 – wpisz datę urodzenia płatnika składek (dzień/ miesiąc/ rok).

III.A. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY UBEZPIECZONEJ

Ten blok wypełnij szczególnie starannie, wpisując dane podane w zgłoszeniu do ubezpieczeń
ZUS ZUA/ ZUS ZZA, a w przypadku zmiany/ korekty danych identyfikacyjnych ubezpieczonego – dane podane w bloku IV dokumentu ZUS ZIUA. W imiennych raportach miesięcznych w przypadku obywateli polskich należy podawać pierwsze imię i nazwisko ubezpieczonego oraz numer PESEL, a w przypadku obcokrajowców, do czasu nadania im identyfikatora PESEL, należy podawać serię i numer paszportu.
–> W polu 01 – wpisz nazwisko osoby ubezpieczonej (jeśli osoba ubezpieczona posiada nazwisko
dwuczłonowe, poszczególne człony oddziel kreską) w brzmieniu podanym na dokumencie zgłoszenia do ubezpieczeń ZUS ZUA/ ZUS ZZA lub w bloku IV dokumentu zmiany danych identyfikacyjnych ubezpieczonego ZUS ZIUA.
–> W polu 02 – wpisz pierwsze imię osoby ubezpieczonej w brzmieniu podanym na dokumencie
zgłoszenia do ubezpieczeń ZUS ZUA/ ZUS ZZA lub w bloku IV dokumentu zmiany danych identyfikacyjnych ubezpieczonego ZUS ZIUA
–> W polu 03 – wpisz kod typu identyfikatora:
P – PESEL,
a w przypadku jego braku:
1 – dowód osobisty,
2 – paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość obywatela UE.
–> W polu 04 – należy wpisać numer podanego identyfikatora

III.B. NALEŻNA SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Jako płatnik składek jesteś zobowiązany do naliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest od przychodu pracownika osiągniętego
w trakcie miesiąca. Stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy
wymiaru i w całości finansowana jest przez ubezpieczonego.

–> W polu 01 – wpisz sześcioznakowy kod tytułu ubezpieczenia podany w zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego (na formularzu ZUS ZUA/ ZUS ZZA).
W omawianym przykładzie będzie to kod umowy zlecenia 04 11 0 0.
–> W polu 02 – wpisz podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne1, która powinna
zostać ustalona zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych. W omawianym przykładzie będzie to kwota 1000,00 zł.
–> W polu 03 – wpisz kwotę należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowanej przez
płatnika. W naszym przypadku nie wypełniamy.
–> W polu 04 – wpisz kwotę należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowanej z budżetu
państwa bezpośrednio do ZUS. W naszym przypadku nie wypełniamy.
–> W polu 05 – wpisz kwotę należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowanej przez
ubezpieczonego. W naszym przykładzie będzie to 90,00 zł, tj. podstawa wymiaru składki na
ubezpieczenie zdrowotne pomnożona przez 9% (1000,00 zł 2 9% = 90,00 zł).
–> W polu 06 – wpisz kwotę należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowanej przez
Fundusz Kościelny. W naszym przypadku nie wypełniamy.

IV.A.–VII.B.

Bloki IV.A.–VII.B. – przeznaczone są dla kolejnych osób ubezpieczonych lub dla tej samej osoby ubezpieczonej, w przypadku gdy rozliczenie następuje z różnymi sześcioznakowymi kodami tytułu ubezpieczenia lub kwota podstawy wymiaru składek jest większa niż 999 999,99 zł. Wypełnij zgodnie z zasadami określonymi w bloku III (III.A i III.B). Jeśli wypełniasz więcej niż jeden blok danych za jedną osobę, podawaj ten sam typ i numer identyfikatora.

VIII. OŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK

–> W polu 01 – wpisz datę wypełnienia formularza (dzień/ miesiąc/ rok).
–> W polu 02 – dla potwierdzenia wiarygodności danych składasz podpis jako płatnik składek albo
składa go osoba, którą upoważniłeś.
–> W polu 03 – przystaw swoją pieczątkę płatnika składek (jeżeli ją posiadasz)

Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za pośrednictwem naszej wyszukiwarki ZUS.

5/5 - (3 votes)