Zaktualizowano: 25 kwietnia.2021 r.

Jak wypełnić dokument ZUS ZBA? Jak prawidłowo wypełnić druk ZUS ZBA? Sprawdź instrukcję wypełnienia zgłoszenia rachunku bankowego płatnika składek ZUS ZBA w naszym poradniku.

Jak wypełnić dokument ZUS ZBA?

Jak wypełnić dokument ZUS ZBA?

Zasady poprawnego wypełnienia zgłoszenia rachunku bankowego płatnika składek ZUS ZBA przedstawiamy poniżej:

I. DANE ORGANIZACYJNE
Pomiń ten blok, ponieważ jako płatnik składek nie wypełniasz go. Przejdź do następnego bloku.
-> Pól 01 i 02 – nie wypełniasz.

II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK

Ten blok wypełnij szczególnie starannie, wpisując dane podane w zgłoszeniu płatnika składek
ZUS ZPA, ZUS ZFA lub we wniosku CEIDG-1, a w przypadku zmiany/ korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek – dane podane w bloku III dokumentu ZUS ZIPA lub we wniosku CEIDG-1.

-> W polu 01 – wpisz numer NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) nadany Ci jako płatnikowi przez
urząd skarbowy, nie oddzielając kreskami poszczególnych członów.
-> W polu 02 – wpisz numer REGON nadany Ci jako płatnikowi przez Główny Urząd Statystyczny
i ewidencjonowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (numer
ten może mieć 9 lub 14 znaków i należy go wpisać wraz z występującymi „0”).
-> Pola 03–05 – wypełniasz, jeśli jesteś płatnikiem składek będącym osobą fizyczną:
-w polu 03 – wpisz numer PESEL (numer ewidencyjny nadany przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności);
pola 04 i 05 – wypełniasz wyłącznie, jeśli nie nadano Ci numerów NIP, REGON lub PESEL albo
jednego z nich:
-w polu 04 – w zależności od rodzaju dokumentu wpisz:
1 – w przypadku dowodu osobistego,
2 – w przypadku paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela
Unii Europejskiej,
-w polu 05 – wpisz serię i numer – odpowiednio do kodu wpisanego w pole 04 – dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej.
-> W polu 06 – wpisz nazwę skróconą płatnika, która została podana w zgłoszeniu płatnika składek
lub we wniosku CEIDG-1.
-> Pola 07–09 – wypełniasz, jeśli jesteś płatnikiem składek będącym osobą fizyczną:
-w polu 07 – wpisz nazwisko płatnika składek (poszczególne człony nazwiska oddziel kreską),
-w polu 08 – wpisz pierwsze imię płatnika składek,
-w polu 09 – wpisz datę urodzenia płatnika składek (dzień/ miesiąc/ rok)

III. INFORMACJA O RACHUNKU BANKOWYM PŁATNIKA SKŁADEK

-> W polu 01 – wpisz:
1 – w przypadku zgłaszania nowego rachunku bankowego,
2 – w przypadku zamknięcia wcześniej zgłoszonego rachunku bankowego.
-> W polu 02 – należy wpisać numer rachunku bankowego płatnika, będący ciągiem cyfr, bez
żadnych przerw i znaków

IV.–VIII. Bloki IV–VIII – wypełniasz analogicznie do bloku III.

IX. OŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK

> W polu 01 – wpisz datę wypełnienia formularza (dzień/ miesiąc/ rok).
> W polu 02 – dla potwierdzenia wiarygodności danych składasz podpis jako płatnik składek albo
składa go osoba, którą upoważniłeś.
> W polu 03 – przystaw pieczątkę płatnika składek (jeśli ją posiadasz).

5/5 - (2 votes)