Zaktualizowano: 6 czerwca.2022 r.

ZUS DRA

Formularz ZUS DRA – Deklaracja rozliczeniowa – do rozliczenia składek oraz wypłaconych w danym miesiącu świadczeń.

Aktualizacja formularza 20 stycznia 2022 r.
obowiązuje od rozliczeń za styczeń 2022.

►►► Kliknij aby pobrać formularz ZUS DRA z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

 

Do czego służy dokument ZUS DRA?

Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA to dokument, w którym wykazujesz rozliczenie składek oraz wypłacone świadczenia. Wypłacone świadczenia możesz odliczyć od składek na ubezpieczenia społeczne, ale tylko wtedy, gdy masz prawo je wypłacić.

Jak wypełnić deklarację rozliczeniową ZUS DRA?

I. DANE ORGANIZACYJNE
-> W polu 01 – wpisz 2 – dla deklaracji składanych do 10 dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc.
-> W polu 02 – wpisz identyfikator deklaracji za miesiąc rozliczeniowy, za który rozliczasz należne
składki. W tym polu wpisujesz takie dane jak: numer/ miesiąc/ rok, np. 01 06 2020.
-> Pól 03 i 04 – nie wypełniaj.
-> W polu 05 – wpisz znak i numer decyzji pokontrolnej. W omawianym przypadku nie wypełniasz.

II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK
Ten blok wypełnij szczególnie starannie. Wpisz dane, które podałeś w zgłoszeniu płatnika składek ZUS ZPA/ ZUS ZFA/ ZUS ZIPA lub we wpisie do KRS/ CEIDG.

-> W polu 01 – wpisz numer NIP (numer identyfikacji podatkowej), który nadał Ci jako płatnikowi
urząd skarbowy. Nie oddzielaj kreskami poszczególnych członów.
-> W polu 02 – wpisz numer REGON, który nadał Ci jako płatnikowi Główny Urząd Statystyczny
i który jest zapisany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej. Numer
ten może mieć 9 lub 14 znaków i należy go wpisać wraz z występującymi w nim cyframi „0”.
-> Pola 03–05 – wypełniasz, jeśli jesteś płatnikiem – osobą fizyczną:
– w polu 03 – wpisz numer PESEL (numer ewidencyjny nadany przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności);
– pola 04 i 05 – wypełniasz wyłącznie, jeśli nie nadano Ci numerów NIP, REGON lub PESEL albo
jednego z nich:
– w polu 04 – w zależności od rodzaju dokumentu wpisz:
1 – jeśli masz dowód osobisty,
2 – jeśli masz paszport lub inny dokument, który potwierdza Twoją tożsamość obywatela
Unii Europejskiej,
– w polu 05 – wpisz serię i numer – odpowiednio do kodu, który wpisałeś w pole 04 – dowodu
osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość obywatela
Unii Europejskiej.
-> W polu 06 – wpisz nazwę skróconą płatnika, którą podałeś w zgłoszeniu płatnika składek, we
wniosku CEIDG-1 albo w formularzu NIP-8 złożonym w urzędzie skarbowym.
-> Pola 07–09 – wypełniasz, jeśli jesteś płatnikiem składek – osobą fizyczną:
– w polu 07 – wpisz swoje nazwisko (poszczególne człony nazwiska oddziel kreską),
– w polu 08 – wpisz swoje pierwsze imię,
– w polu 09 – wpisz datę swojego urodzenia (dzień/ miesiąc/ rok)

III. INNE INFORMACJE
W tym bloku wpisz liczbę osób ubezpieczonych, za które masz obowiązek rozliczyć składki oraz stopę
procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe.
-> W polu 01 – wpisz liczbę ubezpieczonych, za których rozliczasz składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W tym przypadku 1.
-> Pola 02 – nie wypełniasz, począwszy od dokumentów za styczeń 2008 r. W deklaracji rozliczeniowej za okres do 31 grudnia 2007 r. – wpisz odpowiedni kod, czyli 0, 1, 2 lub 3.
-> W polu 03 – wpisz stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe. W tym przypadku
będzie to 1,67%.

IV. ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
Jesteś zobowiązany do naliczania składek na ubezpieczenia społeczne według stóp procentowych
określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Składki te są finansowane przez Ciebie
oraz ubezpieczonego:
-> na ubezpieczenie emerytalne – 19,52% podstawy wymiaru finansowane jest w równych częściach
przez przez Ciebie i ubezpieczonego (czyli po 9,76%),
-> na ubezpieczenia rentowe – 8% podstawy wymiaru finansowane jest w wysokości 1,5% przez
ubezpieczonego i 6,5% przez Ciebie,
-> na ubezpieczenie chorobowe – 2,45% podstawy wymiaru finansowane jest w całości przez
ubezpieczonego,
-> na ubezpieczenie wypadkowe – 1,67% podstawy wymiaru finansowane jest w całości przez
Ciebie – obowiązuje od 1 kwietnia 2018 r.

-> W polu 01 – wpisz kwotę składek na ubezpieczenie emerytalne – sumę wartości pól 04, 07, 10,
13, 16, czyli 612,19 zł.
-> W polu 02 – wpisz kwotę składek na ubezpieczenia rentowe – sumę wartości pól 05, 08, 11, 14,
17, czyli 250,90 zł.
-> W polu 03 – wpisz kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – sumę wartości pól
01 i 02, czyli 863,09 zł (612,19 + 250,90 = 863,09).
-> W polu 04 – wpisz kwotę składki na ubezpieczenie emerytalne finansowanej przez ubezpieczonego, czyli 612,19 zł. Jest to minimalna podstawa – 60% prognozowanego przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego na 2020 r. pomnożona przez stopę procentową na ubezpieczenie
emerytalne (3136,20 2 19,52% = 612,19).
-> W polu 05 – wpisz kwotę składki na ubezpieczenia rentowe finansowanej przez ubezpieczonego,
czyli 250,90 zł. Jest to minimalna podstawa – 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na 2020 r. pomnożona przez stopę procentową na ubezpieczenie rentowe
(3136,20 2 8% = 250,90).
-> W polu 06 – wpisz kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – sumę wartości pól
04 i 05, czyli 863,09 zł (612,19 + 250,90 = 863,09).
-> W polu 07 – wpisz kwotę składki na ubezpieczenie emerytalne finansowanej przez Ciebie.
W naszym przykładzie nie wypełniasz, bo składka finansowana jest tylko przez ubezpieczonego.
-> W polu 08 – wpisz kwotę składki na ubezpieczenia rentowe finansowanej przez Ciebie.
W naszym przykładzie nie wypełniasz, bo składka finansowana jest tylko przez ubezpieczonego.
-> W polu 09 – wpisz kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – sumę wartości pól
07 i 08. W naszym przykładzie nie wypełniasz.
-> W polu 10 – wpisz kwotę składki na ubezpieczenie emerytalne finansowanej przez budżet
państwa. W naszym przykładzie nie wypełniasz.
-> W polu 11 – wpisz kwotę składki na ubezpieczenia rentowe finansowanej przez budżet państwa.
W naszym przykładzie nie wypełniasz.
-> W polu 12 – wpisz kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – sumę wartości pól
10 i 11. W naszym przykładzie nie wypełniasz.
-> Pól 13–15 nie wypełniasz, począwszy od dokumentów za styczeń 2008 r. Jeśli składasz korekty
za okres do grudnia 2007 r., nie możesz tu wykazać kwoty wyższej od kwoty dofinansowania
uwzględnionej w deklaracji za ten okres, którą złożyłeś nie później niż 30 czerwca 2008 r.
-> W polu 16 – wpisz kwotę składki na ubezpieczenie emerytalne finansowanej przez Fundusz
Kościelny. W naszym przykładzie nie wypełniasz.
-> W polu 17 – wpisz kwotę składki na ubezpieczenia rentowe finansowanej przez Fundusz Kościelny. W naszym przykładzie nie wypełniasz.
-> W polu 18 – wpisz kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – sumę wartości pól
16 i 17. W naszym przykładzie nie wypełniasz.
-> W polu 19 – wpisz kwotę składek na ubezpieczenie chorobowe – sumę wartości pól 22, 25, 28,
31, 34, czyli 76,84 zł.
-> W polu 20 – wpisz kwotę składek na ubezpieczenie wypadkowe – sumę wartości pól 23, 26, 29,
32, 35, czyli 52,37 zł.
-> W polu 21 – wpisz kwotę składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe – sumę wartości
pól: 19 i 20, czyli 129,21 zł (76,84 + 52,37 = 129,21).
-> W polu 22 – wpisz kwotę składek na ubezpieczenie chorobowe finansowanych przez ubezpieczonego, czyli 76,84 zł. Jest to minimalna podstawa – 60% prognozowanego przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego na 2020 r. pomnożona przez stopę procentową na ubezpieczenie
chorobowe (3136,20 2 2,45% = 76,84).
-> W polu 23 – wpisz kwotę składek na ubezpieczenie wypadkowe finansowanych przez ubezpieczonego, czyli 52,37 zł. Jest to minimalna podstawa – 60% prognozowanego przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego na 2020 r. pomnożona przez stopę procentową na ubezpieczenie
wypadkowe (3136,20 2 1,67% = 52,37).
-> W polu 24 – wpisz kwotę składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe – sumę wartości
pól 22 i 23, czyli 129,21 zł (76,84 + 52,37 = 129,21).
-> W polu 25 – wpisz kwotę składek na ubezpieczenie chorobowe finansowanych przez Ciebie.
W naszym przykładzie nie wypełniasz, bo składka finansowana jest tylko przez ubezpieczonego.
-> W polu 26 – wpisz kwotę składek na ubezpieczenie wypadkowe finansowanych przez Ciebie.
W naszym przykładzie nie wypełniasz, bo składka finansowana jest tylko przez ubezpieczonego.
-> W polu 27 – wpisz kwotę składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe – sumę wartości
pól 25 i 26. W naszym przykładzie nie wypełniasz.
-> W polu 28 – wpisz kwotę składek na ubezpieczenie chorobowe finansowanych przez budżet
państwa. W naszym przykładzie nie wypełniasz.
-> W polu 29 – wpisz kwotę składek na ubezpieczenie wypadkowe finansowanych przez budżet
państwa. W naszym przykładzie nie wypełniasz.
-> W polu 30 – wpisz kwotę składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe – sumę wartości
pól 28 i 29. W naszym przykładzie nie wypełniasz.
-> Pól 31–33 nie wypełniasz, począwszy od dokumentów za styczeń 2008 r. Jeśli składasz korekty
za okres do grudnia 2007 r., nie możesz wykazać kwoty wyższej od kwoty dofinansowania
uwzględnionej w deklaracji za ten okres, którą złożyłeś nie później niż 30 czerwca 2008 r.
-> W polu 34 – wpisz kwotę składek na ubezpieczenie chorobowe finansowanych przez Fundusz
Kościelny. W naszym przykładzie nie wypełniasz.
-> W polu 35 – wpisz kwotę składek na ubezpieczenie wypadkowe finansowanych przez Fundusz
Kościelny. W naszym przykładzie nie wypełniasz.
-> W polu 36 – wpisz kwotę składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe – sumę wartości
pól 34 i 35. W naszym przykładzie nie wypełniasz.
-> W polu 37 – wpisz kwotę składek na ubezpieczenia społeczne, którą powinieneś przekazać.
Kwota ta stanowi sumę wartości pól 06, 09, 24, 27, czyli 992,30 zł (863,09 + 129,21 = 992,30).

V. ZESTAWIENIE WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ PODLEGAJĄCYCH ROZLICZENIU W CIĘŻAR SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
Ten blok wypełniasz, jeśli jesteś uprawniony i wypłacasz świadczenia, które są rozliczane ze składek
na ubezpieczenia społeczne. Jeśli nie jesteś uprawniony – pomijasz ten blok.
-> W polu 01 – wpisz kwotę świadczeń, które wypłaciłeś z ubezpieczenia chorobowego. W naszym
przykładzie nie wypełniasz.
-> W polu 02 – wpisz kwotę wynagrodzenia należnego Ci za świadczenia, które wypłaciłeś z ubezpieczenia chorobowego. W naszym przykładzie nie wypełniasz.
-> W polu 03 – wpisz kwotę wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. W naszym
przykładzie nie wypełniasz.
-> W polu 04 – wpisz kwotę świadczeń finansowanych z FUS, które wypłaciłeś.
-> W polu 05 – wpisz sumę wartości pól 01, 02, 03, 04. W naszym przykładzie nie wypełniasz

VI. ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

-> W polu 01 – wpisz kwotę należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, które finansujesz.
W naszym przykładzie nie wypełniasz.
-> W polu 02 – wpisz kwotę należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, które finansuje ubezpieczony, czyli 362,34 zł. Jest to podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne na 2020 r.
pomnożona przez stopę procentową na ubezpieczenie zdrowotne (4026,01 2 9% = 362,34).
-> W polu 03 – wpisz kwotę należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, które finansuje Fundusz
Kościelny. W naszym przykładzie nie wypełniasz.
-> W polu 04 – wpisz kwotę należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, które są finansowane
z budżetu państwa bezpośrednio do ZUS. W naszym przykładzie nie wypełniasz.
-> W polu 05 – wpisz kwotę należnych składek do przekazania przez Ciebie – sumę wartości pól
01 i 02, czyli 362,34 zł.
-> W polu 06 – wpisz kwotę wynagrodzenia dla Ciebie za terminowe rozliczenie i odprowadzenie
składek na ubezpieczenie zdrowotne, gdy korygujesz deklaracje rozliczeniowe za okresy wcześniejsze niż kwiecień 2003 r. W naszym przykładzie nie wypełniasz.
-> W polu 07 – wpisz kwotę, którą zobowiązany jesteś zapłacić jako płatnik składek. Kwota ta stanowi różnicę wartości pól 05 i 06, czyli 362,34 zł.

VII. ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA FUNDUSZ PRACY I Fundusz Solidarnościowy oraz FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

-> W polu 01 – wpisz kwotę należnych składek na FP i FS3 , czyli 76,84 zł. Jest to minimalna podstawa – 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na 2020 r. pomnożona przez stopę procentową (3136,20 2 2,45% = 76,84)
-> W polu 02 – wpisz kwotę należnych składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
-> W polu 03 – wpisz kwotę do zapłaty – sumę wartości pól 01 i 02, czyli 76,84 zł.

VIII. ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH
-> W polu 01 – wpisz liczbę pracowników, za których opłacasz składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych. W naszym przykładzie nie wypełniasz.
-> W polu 02 – wpisz liczbę stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. W naszym przykładzie nie wypełniasz.
-> W polu 03 – wpisz sumę należnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. W naszym
przykładzie nie wypełniasz.

IX. ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK DO ZWROTU/ ZAPŁATY (p.IV.37 + p.VI.07 + p.VII.03 + p.VIII.03 – p.V.05)

-> W polu 01 – wpisz kwotę do zwrotu przez ZUS. W naszym przykładzie nie wypełniasz.
-> W polu 02 – wpisz kwotę do zapłaty, czyli 1431,48 zł. Jest to suma wartości pól: p.IV.37 +
+ p.VI.07 + p.VII.03 + p.VIII.03 – p.V.05. (992,30 + 362,34 + 76,84 = 1431,48).

X. DEKLARACJA DOCHODU
Ten blok wypełniasz, jeśli opłacasz składki wyłącznie sam za siebie.
-> W polu 01 – wpisz obowiązujący w danym okresie sześcioznakowy kod tytułu ubezpieczenia,
który podałeś w zgłoszeniu do ubezpieczeń.
-> W polu 02 – wpisz podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, która
powinna zostać ustalona na podstawie art. 18 i art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W naszym przykładzie jest to 3136,20 zł
-> W polu 03 – wpisz podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe, która powinna
zostać ustalona na podstawie art. 20 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W naszym
przykładzie jest to 3136,20 zł
-> W polu 04 – wpisz podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia wypadkowe, która powinna
zostać ustalona na podstawie art. 20 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W naszym
przykładzie jest to 3136,20 zł
-> W polu 05 – wpisz podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, która powinna zostać
ustalona na podstawie art. 81–82 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.W naszym przykładzie jest to 4026,01 z
-> Pole 06 – wypełniasz wyłącznie, jeśli przekroczyłeś roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
W polu tym wpisz:
1 –jeśli informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek przekazał ubezpieczony
(czyli Ty),
2 –jeśli informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek przekazał ZUS.
W naszym przykładzie nie wypełniasz.

XI. OŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK
-> W polu 01 – wpisz datę wypełnienia formularza (dzień/ miesiąc/ rok).
-> W polu 02 – aby potwierdzić wiarygodność danych, złóż podpis – Ty jako płatnik składek albo
osoba, którą upoważniłeś.
-> W polu 03 – przystaw pieczątkę płatnika składek (jeśli ją masz)

Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za pośrednictwem naszej wyszukiwarki ZUS.

5/5 - (4 votes)