Zaktualizowano: 7 stycznia.2022 r.

Składki ZUS 2019 – Sprawdź aktualne składki na ZUS, które obowiązują w 2019 roku. Znamy już wysokość składek ZUS na 2019 rok. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i ubezpieczenie zdrowotne, które obowiązują w 2019 roku.

Składki ZUS 2019

Składki ZUS 2019 (Duży ZUS)

Poniżej publikujemy wysokość składek ZUS obowiązujących w 2019 roku za miesiące styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2019 r.

 • Składka emerytalna w 2019 to 558,08 zł
 • Składka zdrowotna w 2019 to 342,32 zł
 • Składka rentowa w 2019 to 228,72 zł
 • Składka chorobowa (dobrowolne) w 2019 to 70,05 zł
 • Składka wypadkowa w 2019 to 47,75 zł
 • Składka na Fundusz Pracy w 2019 to 70,05 zł

Cały ZUS w 2019 wynosi z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym i składką na fundusz pracy: 1316,97 zł

Składki ZUS w 2019 dla nowych firm na preferencyjnym ZUS-ie

 • Składka emerytalna w 2019 na preferencyjnym ZUS-ie to 131,76 zł
 • Składka zdrowotna w 2019 na preferencyjnym ZUS-ie to 342,32 zł
 • Składka rentowa w 2019 na preferencyjnym ZUS-ie to 54,00 zł
 • Składka chorobowa w 2019 (dobrowolne) na preferencyjnym ZUS-ie to 16,54 zł
 • Składka wypadkowa w 2019 na preferencyjnym ZUS-ie to 11,27 zł

Cały ZUS w 2019 dla nowych firm na preferencyjnym ZUS-ie z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym: 555,89 zł

Składki ZUS w 2019 dla osób prowadzących działalność gospodarczą na mniejszą skalę

Najniższa podstawa składek na Mały ZUS w 2019 nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku i nie może przekraczać kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok.

czyli:

 • Niższa niż 675 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu 2019 r.)
 • Wyższa niż 2.859 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego)

Termin płacenia składek na ZUS 2019

Płatnik składek ZUS opłaca w poniższych terminach składki na ZUS w 2019 roku oraz przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), imienne raporty miesięczne (ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA)

 • do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
 • do 10. dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
 • do 15. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.

Ważne! Jeżeli koniec tego terminu przypada w święto (dzień ustawowo wolny od pracy), sobotę lub niedzielę, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień roboczy.

Rachunki bankowe dla składek ZUS w 2019

Składki na ZUS w 2019 roku opłacamy na jeden rachunek bankowy na indywidualny numer rachunku składkowego (w numerze rachunku jest zawarty numer identyfikujący ZUS i Ciebie). Na indywidualny numer rachunku składkowego wpłacamy wszystkie składki:

 • ubezpieczenia społeczne,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Ponadto:

O wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w danym roku składkowym Zakład powiadamia do 20 kwietnia danego roku tych płatników składek, którzy przekazali informację ZUS IWA za trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe[7].

Samodzielnie ustalają wysokość stopy procentowej składki na dany rok składkowy pozostali płatnicy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego:

 •  co najmniej 10 ubezpieczonych i nie mieli obowiązku przekazywania informacji ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe. Stopę procentową składki na to ubezpieczenie ustalają w wysokości stopy procentowej określonej dla grupy działalności, do której należą[8],
 •  nie więcej niż 9 ubezpieczonych. Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalają w wysokości 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.[9]

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana na okres roku składkowego i obowiązuje do składek należnych za okres od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku.[10]

Szczegółowe zasady ustalania wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, w tym zasady ustalania liczby ubezpieczonych znajdziesz w poradniku „Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe”. Ponadto pomocy przy ustalaniu wysokości składki udzielają oddziały Zakładu.

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2019 wynosi 142.950 zł.[11]

4.8/5 - (65 votes)