Zaktualizowano: 22 września.2022 r.

Ubezpieczenie wypadkowe to jedne z ubezpieczeń społecznych, które daje prawo do świadczeń w razie utraty zdolności do pracy w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Czy jest ubezpieczenie wypadkowe? Na jakie świadczenia można liczyć z ubezpieczenia wypadkowego? Kto jest objęty obowiązkowo ubezpieczeniem wypadkowym?

Ubezpieczenie wypadkowe to jedne z ubezpieczeń społecznych, które daje prawo do świadczeń w razie utraty zdolności do pracy w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Co to jest ubezpieczenie wypadkowe?

Ubezpieczenie wypadkowe to rodzaj ubezpieczenia społecznego, które daje prawo do świadczeń w razie utraty zdolności do pracy w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Świadczenia przysługujące z ubezpieczenia wypadkowego

Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują Ci z ubezpieczenia wypadkowego następujące świadczenia:

Kogo obejmuje ubezpieczenie wypadkowe?

Ubezpieczenie wypadkowe obowiązkowo obejmuje osoby, które są też objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.

Kto nie podlega ubezpieczeniu wypadkowemu?

 • osoby bezrobotne, które pobierają zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie integracyjne,
 • posłowie do Parlamentu Europejskiego,
 • osoby, które wykonują pracę nakładczą,
 • żołnierze niezawodowi w służbie czynnej – oprócz żołnierzy pełniących służbę kandydacką,
 • osoby, które przebywają na urlopie wychowawczym lub pobierają zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
 • osoby, które pobierają:
  • świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu,
  • zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia,
  • wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie,
  • świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia,
 • członkowie rad nadzorczych pobierający za to wynagrodzenie,
 • osoby, które są objęte dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi na podstawie art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • osoby, które sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem.

Ile wynoszą składki na ubezpieczenia wypadkowe?

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (wypadkowość) oraz liczby osób zatrudnionych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego.

Stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe

Płatnicy składek, którzy mają obowiązek samodzielnego ustalania wysokości stopy procentowej tej składki i zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, powinni przed przekazaniem dokumentów rozliczeniowych za kwiecień 2021 r. zweryfikować wysokość stopy procentowej składki, ustaloną od 1 kwietnia 2021 r. dla grupy działalności, do której należą z uwagi na swój rodzaj działalności wg PKD.

W przypadku płatników składek, którzy:

 • zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych,
 • nie podlegają wpisowi do rejestru REGON,

Wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w roku składkowym, który trwa od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. nie zmienia się i wynosi 1,67% (50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na w/w rok składkowy dla grup działalności).

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/firmy/rodzaje-ubezpieczen/ubezpieczenie-wypadkowe
 2. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000489/O/D20210489.pdf
5/5 - (1 vote)