Zaktualizowano: 21 marca.2024 r.

Na jednorazowe odszkodowanie z ZUS mogą liczyć osoby niezdolne do pracy, które z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznały stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Komu przysługuje jednorazowe odszkodowanie ?Jak uzyskać jednorazowe odszkodowanie? Ile wynosi jednorazowe odszkodowanie? Jak ustalana jest wysokość jednorazowego odszkodowania z ZUS?

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS

Co to jest jednorazowe odszkodowanie?

Jednorazowe odszkodowanie to forma pomocy z ZUS skierowana do ubezpieczonych, którzy są niezdolni do pracy, bo z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Kto może skorzystać z jednorazowego odszkodowania?

Wniosek w sprawie jednorazowego odszkodowania możesz złożyć, jeśli:

 • jesteś osobą objętą ubezpieczeniem wypadkowym;
 • na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej stałeś się długotrwale lub stale niezdolny do pracy.

Jak ustalana jest wysokość jednorazowego odszkodowania?

Pomoc w postaci jednorazowego odszkodowania przyznawana jest w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Przeciętne wynagrodzenie to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane dla celów emerytalnych. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia ogłasza Prezes GUS w „Monitorze Polskim”. Kwota, która przysługuje za jeden procent uszczerbku na zdrowiu, zmienia się raz w roku i jej stawka obowiązuje od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku następnego.

Ile wynosi jednorazowe odszkodowanie w 2024?

Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową w okresie od 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r. wynoszą:

1) 1431 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (art. 12 ust. 1 ustawy);
2) 1431 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych (art. 12 ust. 2 ustawy);
3) 25 044 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego (art. 12 ust. 3 ustawy);
4) 25 044 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty (art. 12 ust. 4 ustawy);
5) 128 799 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty (art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy);
6) 64 399 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko (art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy);
7) 128 799 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 25 044 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci (art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy);
8) 128 799 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawnionych równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 25 044 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko (art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy);
9) 25 044 zł, jeżeli obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom (art. 14 ust. 3 ustawy);
10) 64 399 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 25 044 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego (art. 14 ust. 4 ustawy).

Jakie dokumenty są wymagane do uzyskania jednorazowego odszkodowania z ZUS?

W przypadku starania się o jednorazowe odszkodowanie od ZUS z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej należy złożyć następujące dokumenty:

 • Wniosek o jednorazowe odszkodowanie (Można pobrać np. tu https://www.lexlege.pl/dokumenty-i-wzory-pism/wniosek-o-jednorazowe-odszkodowanie-z-tytulu-wypadku-przy-pracy-choroby-zawodowej/d1006/)
 • zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 zawierające m.in. informacje o zakończonym procesie leczenia i rehabilitacji, wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz ewentualnie dokumentacja medyczna
 • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy sporządzony przez pracodawcę lub karta wypadku
 • prawomocny wyrok sądu pracy
 • decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez państwowego inspektora sanitarnego.

Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowego odszkodowania po zmarłym, m.in.:

 • dokument stwierdzający datę urodzenia i datę zgonu osoby, po której ma być przyznane jednorazowe odszkodowanie
 • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa (powinowactwa) z osobą zmarłą
 • odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli o świadczenie ubiega się wdowa lub wdowiec
 • zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie, jeżeli przyznanie odszkodowania uzależnione jest od ustalenia niezdolności do pracy
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, jeżeli dziecko ukończyło 16 lat
 • dokument o ustaleniu prawa do alimentów na podstawie wyroku sądu lub ugody w odniesieniu do rodziców, osoby przysposabiającej, macochy, ojczyma (jeżeli nie pozostawali we wspólnym gospodarstwie lub osoba zmarła nie przyczyniała się do ich utrzymania).

Czym jest stały i długotrwały uszczerbek na zdrowiu?

Stały uszczerbek na zdrowiu – poprzez tą definicję rozumie się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu i nie rokuje poprawy.

Długotrwały uszczerbek na zdrowiu – poprzez tą definicję rozumie się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu przez ponad 6 miesięcy, ale jest możliwa poprawa stanu zdrowia.

Kiedy ZUS dokonuje oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oceni Twój stopień uszczerbku na zdrowiu i jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, gdy zakończysz leczenie i rehabilitację.

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/swiadczenia/swiadczenia-z-tytulu-wypadkow-oraz-chorob-zawodowych/jednorazowe-odszkodowanie
 2. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/wskazniki/kwoty-jednorazowych-odszkodowan1
4.7/5 - (164 votes)