Zaktualizowano: 29 lutego.2024 r.

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny po osobie, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy oraz po osobie ubezpieczonej, która spełniła warunki do przyznania emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Renta rodzinna z ZUS – sprawdź jak możesz uzyskać dodatkowe wsparcie pieniężne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po śmierci bliskiej osoby i zobacz jakie trzeba spełniać warunki aby otrzymać rentę rodzinną. Pamiętaj, że nie każdy otrzyma dodatkowe wsparcie w postaci renty.

Renta rodzinna z ZUS

Co to jest renta rodzinna?

Renta rodzinna to świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, które przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.

Kto jest uprawniony do renty rodzinnej?

Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione.

1) do ukończenia 16 lat;
2) do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia (Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej
przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.)
3) bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie
niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt 1 lub 2.

Dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.

Małżonek (wdowa i wdowiec)

1) Wdowa, która w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy albo
2) Wdowa, która wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole – 18 lat życia, lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej.
3) Małżonka rozwiedziona lub wdowa, która do dnia śmierci męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej,
ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli oprócz spełnienia warunków określonych w punktach 1 lub 2 miała w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem lub ugodą sądową.
4) Wdowa niespełniająca warunków do renty rodzinnej określonych w punktach 1 lub 2 i niemająca niezbędnych źródeł utrzymania ma prawo do okresowej renty rodzinnej:
a) przez okres jednego roku od chwili śmierci męża;
b) w okresie uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania
pracy zarobkowej, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od chwili śmierci męża.

Ważne: Powyższe wymagania, które stosuje się przy przyznaniu renty rodzinnej z ZUS dla wdowy stosuje się również w przypadku wdowca.

4) rodzice (Za rodziców w rozumieniu ustawy uważa się również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające.)

Jaka jest wysokość renty rodzinnej w 2024?

Wysokość renty rodzinnej z ZUS kształtuje się następująco:

85% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba;
90% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby;
95% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są trzy osoby lub więcej.

Jaka jest najniższa renta rodzinna?

Renta rodzinna nie może być niższa niż kwota najniższej renty rodzinnej.  Jeśli obliczona renta jest niższa niż najniższe świadczenie, to łączna kwota renty dla wszystkich uprawnionych jest podwyższana do najniższej renty rodzinnej.

Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2024 r. wynoszą:

Rodzaj świadczenia Kwota
emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta socjalna i renta rodzinna 1780,96 zł
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 1335,72 zł
renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa 2137,15 zł
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 1602,86 zł
kwota świadczenia przedemerytalnego 1794,70 zł

Źródło: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/wskazniki/emerytury-i-renty

Zawieszona lub obniżona renta rodzinna

W niektórych przypadkach mimo, że spełniasz warunki do otrzymywania renty rodzinnej może dojść do zmniejszenia świadczenia lub jego zawieszenia.

  • W przypadku gdy Twoje dochody przekroczą 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia to twoja renta zostanie zawieszona.
  • W przypadku gdy Twoje przychody będę wyższe niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia a mniejsze niż 130% to Twoje świadczenie zostanie pomniejszone o kwotę przekroczenia progu.

Rezygnacja z renty rodzinnej

Czasami może zdarzyć się sytuacja, że będziesz chciał/a zrezygnować z renty rodzinnej, która jest wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i aby to zrobić wystarczy, że zgłosić taką chęć w ZUS. Pamiętaj, że jeśli zrezygnujesz z renty rodzinnej z własnej woli to w przyszłości możesz znowu się o nią starać jeśli spełniasz warunku określone w ustawie.

Co warto wiedzieć?

  1. Do renty rodzinnej mają prawo członkowie rodziny
  2. Renta rodzinna ma na celu wsparcie finansowe po śmierci członka rodziny.
  3. Trzeba złożyć wniosek ERR-W i dołączyć odpowiednie dokumenty
  4. Wysokość renty rodzinnej jest uzależniona od ilości osób, którym przysługuje świadczenie
  5. Zawsze możesz zrezygnować z renty rodzinnej
4.6/5 - (26 votes)