Zaktualizowano: 22 września.2022 r.

Ubezpieczenie rentowe to jedno z ubezpieczeń społecznych, którego rolą jest ochrona przed ryzykiem utraty zdolności do pracy oraz przed ryzykiem śmierci osoby, która zapewnia rodzinie utrzymanie.

Ubezpieczenie rentowe to jedno z ubezpieczeń społecznych

Co to jest ubezpieczenie rentowe?

Ubezpieczenie rentowe jest jednym z czterech ubezpieczeń społecznych, które gwarantuje świadczenia pieniężne, w przypadku utraty dochodów pieniężnych związanej z wystąpieniem ryzyka inwalidztwa (niezdolność do pracy lub śmierć żywiciela). Osoba, która opłaca składki na ubezpieczenia rentowe może liczyć w powyższej sytuacji na rentę , która zastępuje utracone wynagrodzenie, dochód a w przypadku śmierci ubezpieczonego żywiciela wypłacane są renty rodzinne dla członków rodziny.

Kto podlega ubezpieczeniu rentowemu?

Obowiązkowo ubezpieczeniu rentowemu podlegasz, gdy:

 • jesteś pracownikiem (ale nie jesteś prokuratorem),
 • wykonujesz  pracę nakładczą,
 • jesteś członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej albo spółdzielni kółek rolniczych,
 • pracujesz na podstawie umowy zlecenia lub równoważnej,
 • współpracujesz (jako osoba bliska) z kimś, kto pracuje na podstawie takiej umowy,
 • prowadzisz pozarolniczą działalność,
 • współpracujesz (jako osoba bliska) z osobą, która prowadzi taką działalność albo korzysta z ulgi na start,
 • jesteś posłem lub senatorem i pobierasz uposażenie, posłem do Parlamentu Europejskiego,
 • pobierasz stypendium sportowe,
 • jesteś słuchaczem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i pobierasz stypendium,
 • jesteś doktorantem i otrzymujesz stypendium doktoranckie,
 • odbywasz karę pozbawienia wolności lub jesteś tymczasowo aresztowany i pracujesz odpłatnie na podstawie skierowania do pracy,
 • jesteś osobą duchowną,
 • jesteś niezawodowym żołnierzem i pełnisz czynną służbę wojskową (ale nie służbę kandydacką),
 • odbywasz służbę zastępczą,
 • jesteś na urlopie wychowawczym,
 • pobierasz:
  • zasiłek dla bezrobotnych,
  • świadczenie integracyjne,
  • stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych,
  • stypendium w okresie odbywania studiów podyplomowych,
  • zasiłek macierzyński,
  • zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
  • świadczenie socjalne wypłacane w czasie urlopu,
  • zasiłek socjalny w czasie przekwalifikowania zawodowego i szukania nowego zatrudnienia,
  • wynagrodzenie, które przysługuje Ci, gdy korzystasz ze świadczenia górniczego,
  • wynagrodzenie, które przysługuje Ci, gdy korzystasz ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy,
  • świadczenie szkoleniowe wypłacane, gdy ustało Twoje zatrudnienie,
  • świadczenie pielęgnacyjne,
  • specjalny zasiłek opiekuńczy,
  • zasiłek dla opiekuna,
 • rezygnujesz z zatrudnienia, aby sprawować osobistą opiekę nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny, z którym mieszkasz, albo osobą bliską (matką, ojcem lub rodzeństwem), która z Tobą nie mieszka,
 • jesteś nianią i pracujesz na podstawie umowy uaktywniającej,
 • sprawujesz osobistą opiekę nad dzieckiem (chyba że podlegasz tylko ubezpieczeniu emerytalnemu),
 • jesteś członkiem rady nadzorczej i dostajesz za to wynagrodzenie.

Kiedy możesz przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia rentowego?

Osoba, która nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniu rentowemu może przystąpić do niego dobrowolne w jednej z następujących sytuacji:

 • mieszkasz w Polsce,
 • nie mieszkasz w Polsce, ale byłeś wcześniej objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi w Polsce,
 • nie mieszkasz w Polsce, ale mają do Ciebie zastosowanie europejskie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Więcej można przeczytać w naszym poradniku „Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Ile wynosi składka na ubezpieczenia rentowe?

Wysokości składek na ubezpieczenia rentowe, emerytalne, chorobowe i wypadkowe wyrażone są w formie stopy procentowej i wynoszą:

 • na ubezpieczenia rentowe – 8,00% podstawy wymiaru,
 • na ubezpieczenie emerytalne – 19,52% podstawy wymiaru,
 • na ubezpieczenie chorobowe – 2,45% podstawy wymiaru,
 • na ubezpieczenie wypadkowe – stopa procentowa składki jest zróżnicowana, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz odpowiednimi aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Jak zgłosić się dobrowolnie do ubezpieczeń rentowych?

Osoba, która chce być objęta dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi musi sama zgłosić się do placówki ZUS. Dla celów ubezpieczeń jesteś traktowany zarówno jako płatnik składek, jak i osoba
ubezpieczona. Nie składasz jednak za siebie zgłoszenia, jako płatnika składek, na formularzu ZUS ZFA „Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek – osoby fizycznej”, ale musisz złożyć wniosek w sprawie objęcia ubezpieczeniami na formularzu ZUS ZUA „Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej”. W składanym dokumencie „Dane identyfikacyjne płatnika składek” (blok II formularza ZUS ZUA) i „Dane identyfikacyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczeń” (blok III formularza ZUS ZUA), musisz wpisać takie same identyfikatory.

Jako osoba, która jest objęta dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi w dokumencie ZUS ZUA podajesz kod tytułu ubezpieczenia rozpoczynający się cyframi 19 00 xy.

W podanym wyżej kodzie tytułu ubezpieczenia x, y oznaczają:

x – ustalone lub nie prawo do emerytury lub renty
0 – osoba, która nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty,
1 – osoba, która ma ustalone prawo do emerytury,
2 – osoba, która ma ustalone prawo do renty,

y – stopień niepełnosprawności
0 – osoba nie posiadająca orzeczenia o niepełnosprawności,
1 – osoba, która ma orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności,
2 – osoba, która ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
3 – osoba, która ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
4 – osoba, która ma orzeczenie o niepełnosprawności wydawane osobom do 16. roku życia.

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/documents/10182/167567/poradnik_dobrowolne_ubezpieczenia/8b3224de-d572-45e0-9481-889a26a6677d
 2. https://www.zus.pl/firmy/rodzaje-ubezpieczen/ubezpieczenia-emerytalne-i-rentowe/ubezpieczenia-obowiazkowe
 3. https://www.zus.pl/pracujacy/system-ubezpieczen-spolecznych-w-polsce/dobrowolne-ubezpieczenia-spoleczne/dobrowolne-ubezpieczenia-emerytalne-i-rentowe
5/5 - (2 votes)