Zaktualizowano: 5 sierpnia.2022 r.

ZUS ZUA

Formularz ZUS ZUA – Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej.

►►► Kliknij aby pobrać formularz ZUS ZUA z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

Jak wypełnić formularz ZUS ZUA?

I. DANE ORGANIZACYJNE
Wypełnij ten blok jednoznacznie, tzn. zaznacz tylko jedno z pól.
-> Jeśli chcesz po raz pierwszy zgłosić ubezpieczonego z danego tytułu do ubezpieczeń – w polu 01
wpisz „X”.

-> Jeśli chcesz zgłosić zmianę lub korektę danych (z wyjątkiem danych identyfikacyjnych ubezpieczonego, które zgłasza się na formularzu ZUS ZIUA, oraz danych dotyczących kodu tytułu
ubezpieczenia oraz rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania, które zgłaszasz przez wyrejestrowanie na formularzu ZUS ZWUA i następnie złożenie prawidłowego zgłoszenia) podanych we wcześniej złożonym zgłoszeniu ubezpieczonego z danym kodem tytułu ubezpieczenia
w polu 02 wpisz:
1 – w przypadku zgłoszenia zmiany danych osoby ubezpieczonej,
2 – w przypadku zgłoszenia korekty danych osoby ubezpieczonej

II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK

Ten blok wypełnij szczególnie starannie, wpisując dane podane w zgłoszeniu płatnika składek
ZUS ZPA, ZUS ZFA lub we wniosku CEIDG-1, a w przypadku zmiany / korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek – dane podane w bloku III dokumentu ZUS ZIPA lub wniosku CEIDG-1.

-> W polu 01 – wpisz numer NIP (Numer Identyfi kacji Podatkowej) nadany płatnikowi przez urząd
skarbowy, nie oddzielając kreskami poszczególnych członów.
-> W polu 02 – wpisz numer REGON nadany płatnikowi przez Główny Urząd Statystyczny i ewidencjonowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (numer ten
może mieć 9 lub 14 znaków; wpisz go wraz z występującymi „0”).
-> Pola 03–05 – wypełniasz, jeśli jesteś płatnikiem składek będącym osobą fizyczną:
-> w polu 03 – wpisz numer PESEL (numer ewidencyjny nadany przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności),
pola 04 i 05 – wypełniasz wyłącznie, jeśli nie nadano Ci numerów NIP, REGON lub PESEL albo
jednego z nich:
-> w polu 04 – w zależności od rodzaju dokumentu wpisz:
1 – w przypadku dowodu osobistego,
2 – w przypadku paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela
Unii Europejskiej,
-> w polu 05 – wpisz serię i numer – odpowiednio do kodu wpisanego w pole 04 – dowodu
osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii
Europejskiej.
-> W polu 06 – wpisz nazwę skróconą płatnika, która została podana w zgłoszeniu płatnika składek
lub we wniosku CEIDG-1.
-> Pola 07–09 – wypełniasz, jeśli jesteś płatnikiem składek będącym osobą fi zyczną:
-> w polu 07 – wpisz nazwisko płatnika składek (poszczególne człony nazwiska oddziel kreską),
-> w polu 08 – wpisz pierwsze imię płatnika składek,
-> w polu 09 – wpisz datę urodzenia płatnika składek (dzień / miesiąc / rok).

III. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY ZGŁASZANEJ DO UBEZPIECZEŃ

Na podstawie zgłoszenia do ubezpieczeń zakładane jest ubezpieczonemu indywidualne konto,
dlatego ten blok wypełnij szczególnie starannie, wpisując prawidłowo i czytelnie numer PESEL,
a jeśli ubezpieczonemu nie nadano tego numeru – serię i numer dowodu osobistego albo paszportu oraz nazwisko, pierwsze imię i datę urodzenia.
-> W polu 01 – wpisz numer PESEL osoby zgłaszanej do ubezpieczeń nadany przez Rządowe
Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności.
-> Pola 02 – nie wypełnia się.
-> Pola 03 i 04 – wypełniasz wyłącznie, jeśli osoba zgłaszana / zgłoszona nie posiada numeru
identyfikacyjnego PESEL:
-> w polu 03 – w zależności od rodzaju dokumentu wpisz:
1 – w przypadku dowodu osobistego,
2 – w przypadku paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej,
-> w polu 04 – wpisz serię i numer – odpowiednio do kodu wpisanego w polu 03 – dowodu
osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii
Europejskiej.
-> W polu 05 – wpisz nazwisko osoby zgłaszanej / zgłoszonej do ubezpieczeń (poszczególne
człony nazwiska oddziel kreską).
-> W polu 06 – wpisz pierwsze imię osoby zgłaszanej / zgłoszonej do ubezpieczeń.
-> W polu 07 – wpisz datę urodzenia osoby zgłaszanej / zgłoszonej do ubezpieczeń (dzień / miesiąc / rok).

IV. DANE EWIDENCYJNE OSOBY ZGŁASZANEJ DO UBEZPIECZEŃ

-> W polu 01 – wpisz drugie imię osoby zgłaszanej / zgłoszonej do ubezpieczeń. Jeżeli nie posiada ona drugiego imienia, pozostaw puste pole.
-> W polu 02 – wpisz nazwisko rodowe podane w metryce urodzenia.
-> W polu 03 – wpisz obywatelstwo. Niewypełnienie tego pola oznacza, że osoba zgłaszana do ubezpieczeń ma obywatelstwo polskie.
-> W polu 04 – wpisz płeć: K (kobieta), M (mężczyzna)

V. TYTUŁ UBEZPIECZENIA

Informacje podane w tym bloku służą do gromadzenia na koncie ubezpieczonego danych o przebiegu ubezpieczenia. Na podstawie podanego kodu tytułu ubezpieczenia weryfi kowany jest także
podany w blokach VI–IX schemat podlegania poszczególnym ubezpieczeniom oraz kod podany
w imiennym raporcie miesięcznym złożonym za danego ubezpieczonego. Podany kod tytułu ubezpieczenia ma zatem wpływ na prawidłowość rozliczenia składek.

-> W polu 01 – wpisz obowiązujący w danym okresie sześcioznakowy kod tytułu ubezpieczenia (zgodnie z poradnikiem Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów
ubezpieczeniowych), np. dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, która nie
jest uprawniona do emerytury lub renty oraz nie przedłożyła pracodawcy orzeczenia o
stopniu niepełnosprawności, kod tytułu ubezpieczenia jest następujący: 01 10 0 0.
Wypełniając ostatnie pole kodu tytułu ubezpieczenia, pamiętaj, że orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o:
-> całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji traktowane jest na równi
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
-> całkowitej niezdolności do pracy jest traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności,
-> częściowej niezdolności do pracy lub celowości przekwalifikowania jest traktowane na
równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

VI. DANE O OBOWIĄZKOWYCH UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

-> W polu 01 – wpisz datę, od której powstał obowiązek ubezpieczeń społecznych (dzień / miesiąc / rok).
-> W polach 02–05 – wpisz „X” odpowiednio do rodzaju ubezpieczenia (tj. ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), któremu osoba zgłaszana do ubezpieczeń podlega
obowiązkowo z tytułu ubezpieczenia podanego w bloku V.

VII. DANE O OBOWIĄZKOWYM UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM

-> W polu 01 – wpisz datę, od której powstał obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu ubezpieczenia podanego w bloku V (dzień / miesiąc / rok).
-> W polu 02 – wpisz trzyznakowy kod oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia (zgodnie z poradnikiem Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych), do którego zgodnie z adresem zamieszkania należy osoba zgłaszana / zgłoszona do ubezpieczeń.

VIII. DANE O DOBROWOLNYCH UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

-> W polach 01, 03, 05 – wpisz „X” odpowiednio do rodzaju ubezpieczenia.
-> W polach 02, 04, 06 wpisz daty, od których osoba zgłaszana wnosi o objęcie dobrowolnymi
ubezpieczeniami społecznymi (dzień / miesiąc / rok).

IX. DANE O DOBROWOLNYM UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM

-> W polu 01 – wpisz datę rozpoczęcia ubezpieczenia (dzień / miesiąc / rok).
-> W polu 02 – wpisz trzyznakowy kod oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia (zgodnie z poradnikiem Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych), do którego zgodnie z adresem zamieszkania należy osoba zgłaszana / zgłoszona do ubezpieczeń.

X. INNE DANE O OSOBIE ZGŁASZANEJ DO UBEZPIECZEŃ

Blok X wypełniasz w celu zgłoszenia / korekty danych dotyczących okresu sprzed 1 stycznia 2009 r.
Dane za okres późniejszy wykazywane są w formularzu ZUS ZSWA.
-> Pole 01 – wypełnij, jeśli osoba zgłaszana do ubezpieczeń wykonuje pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a więc łącznie z polami 02, 03.
W polu tym wpisz właściwy kod wykonywanego zawodu. Kody opublikowane zostały w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów
i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniającym to rozporządzenie.
Informacja dotycząca kodów dostępna jest na www.zus.pl.
-> Pole 02 – wypełnij, jeżeli osoba zgłaszana do ubezpieczeń wykonuje pracę w szczególnych
warunkach bądź w szczególnym charakterze.
W tym polu wpisz zgodnie z załącznikiem nr 17 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń
społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji
rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów dziewięcioznakowy kod pracy w szczególnych warunkach bądź w szczególnym charakterze.
-> W polu 03 – wpisz okres pracy w szczególnych warunkach bądź w szczególnym charakterze
„od–do” (dzień / miesiąc / rok). Jeżeli nie jest znana data zakończenia pracy w szczególnych
warunkach lub w szczególnym charakterze, pole „do” pozostawiasz puste.

XI. ADRES ZAMELDOWANIA NA STAŁE MIEJSCE POBYTU

-> W polu 01 – wpisz kod pocztowy. W przypadku adresu zagranicznego nie wypełniaj pola (pozostaw puste).
-> W polu 02 – wpisz miejscowość zameldowania na stałe miejsce pobytu.
-> W polu 03 – wpisz nazwę gminy lub dzielnicy. W przypadku adresu zagranicznego nie musisz
wypełniać pola (możesz pozostawić puste).
-> W polu 04 – wpisz nazwę ulicy. Jeżeli w adresie nie występuje nazwa ulicy, nie wypełniaj pola
(pozostaw puste).
-> W polu 05 – wpisz numer domu. Jeżeli numer domu jest łamany, wpisz go, oddzielając numery
pochyłą kreską, np. 113/115, a gdy w numerze występuje litera, wpisz wielką literę drukowaną,
np. 113B, bez żadnej przerwy.
-> W polu 06 – wpisz numer lokalu. Jeżeli w adresie nie występuje numer lokalu, nie wypełniaj
pola (pozostaw puste).
-> W polu 07 – wpisz numer telefonu, poprzedzając go numerem kierunkowym, np. 22 222 11 33.
Jeżeli osoba zgłaszana nie posiada telefonu, nie wypełniaj pola (pozostaw puste).
-> Pole 08 – wypełnij, jeśli adres osoby zgłaszanej do ubezpieczeń / ubezpieczonej jest inny niż
polski. W polu 08 wpisz dwuliterowy symbol państwa (zgodnie z poradnikiem Ogólne
zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych) oraz zagraniczny kod
pocztowy. W przypadku adresu polskiego nie wypełniaj pola (pozostaw puste)

XII. ADRES ZAMIESZKANIA

Pola 01–08 – wypełnij tylko, jeśli adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania na stałe
miejsce pobytu wskazany w bloku XII. Pola wypełnij odpowiednio, z zastosowaniem zasad podanych w bloku XI „Adres zameldowania na stałe miejsce pobytu”.

XIII. ADRES DO KORESPONDENCJI

Pola 01–09 – wypełnij tylko, jeśli osoba zgłaszana do ubezpieczeń wnioskuje o przekazywanie
korespondencji na inny adres niż wskazany w bloku XI lub XII. Pola 01–08 wypełnij zgodnie z zasadami podanymi w bloku XI „Adres zameldowania na stałe miejsce pobytu”.
-> W polu 09 – wpisz adres poczty elektronicznej.

XIV. OŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK

-> W polu 01 – wpisz datę wypełnienia formularza (dzień / miesiąc / rok).
-> W polu 02 – dla potwierdzenia wiarygodności danych składasz podpis jako płatnik składek lub składa go osoba, którą upoważniłeś.
-> W polu 03 – przystaw swoją pieczątkę jako płatnik składek (jeśli ją posiadasz).

XV. OŚWIADCZENIE OSOBY ZGŁASZANEJ / ZGŁOSZONEJ DO UBEZPIECZENIA

W polu 01 – osoba zgłaszana do ubezpieczeń / osoba ubezpieczona własnoręcznym podpisem
potwierdza zgodność danych zawartych w formularzu ze stanem faktycznym.

Do czego służy dokument ZUS ZUA?

Dokument ZUS ZUA służy do zgłoszenia osoby z danego tytułu ubezpieczenia (z wyjątkiem osób przebywających na urlopie wychowawczym lub pobierających zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Zgłoszenie na formularzu ZUS ZUA musisz dokonać zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych (i zdrowotnego) na formularzu ZUS ZUA dokonuje się w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń, a w przypadku twórców i artystów – w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, ustalającej datę rozpoczęcia działalności twórczej lub artystycznej.
Osoby, które obejmowane są ubezpieczeniami społecznymi na zasadach dobrowolności, zgłaszają wniosek o objęcie tymi ubezpieczeniami w terminie przez siebie wybranym.
O wszelkich zmianach w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń należy zawiadomić ZUS w terminie 7 dni od zaistnienia tych zmian.

 

Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za pośrednictwem naszej wyszukiwarki ZUS.

5/5 - (1 vote)