Zaktualizowano: 25 kwietnia.2021 r.

ZUS ZBA

Druk ZUS ZBA – Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek.

►►► Kliknij aby pobrać formularz ZUS ZBA z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za pośrednictwem naszej wyszukiwarki ZUS.

Co to jest ZUS ZBA?

Dokument ZUS ZBA służy do zgłoszenia/ zamknięcia rachunków bankowych płatnika składek.
Dokument ZUS ZBA wypełniasz jako płatnik składek, aby zawiadomić o:
– rachunkach bankowych płatnika składek,
– nowym rachunku bankowym,
– zamknięciu dotychczasowego rachunku,
– zmianie/ korekcie danych dotyczących rachunku bankowego – w tym celu płatnik jest zobowiązany wypełnić blok III, w którym wyrejestruje wcześniej zgłoszony rachunek bankowy, oraz blok IV, w którym zgłosi właściwy rachunek.

Zgodnie z art. 43 ust. 4 i 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jako płatnik składek
podajesz w zgłoszeniu wykaz rachunków bankowych. Jeśli posiadasz więcej niż jeden rachunek
bankowy, wypełniasz formularz ZUS ZBA, który stanowi załącznik do formularza ZUS ZPA lub
ZUS ZFA. Formularz ten wypełniasz, gdy podałeś, że posiadasz inne rachunki bankowe, w zgłoszeniu:
-> ZUS ZPA zgłoszenie/ zmiana danych płatnika składek – osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – w bloku IV pole 02 lub
-> ZUS ZFA zgłoszenie/ zmiana danych płatnika składek – osoby fizycznej – w bloku V pole 02

Jako płatnik składek będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, rozpoczynając tę działalność, we wniosku CEIDG-1 wypełniasz część CEIDG-RB wniosku o wpis („Informacja
o rachunkach bankowych”). Zmiany dotyczące numerów rachunków bankowych zgłaszasz bezpośrednio do ZUS, na formularzu ZUS ZBA.

Jak wypełnić dokument ZUS ZBA?

Zasady poprawnego wypełnienia zgłoszenia rachunku bankowego płatnika składek ZUS ZBA przedstawiamy poniżej.

I. DANE ORGANIZACYJNE
Pomiń ten blok, ponieważ jako płatnik składek nie wypełniasz go. Przejdź do następnego bloku.
-> Pól 01 i 02 – nie wypełniasz.

II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK

Ten blok wypełnij szczególnie starannie, wpisując dane podane w zgłoszeniu płatnika składek
ZUS ZPA, ZUS ZFA lub we wniosku CEIDG-1, a w przypadku zmiany/ korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek – dane podane w bloku III dokumentu ZUS ZIPA lub we wniosku CEIDG-1.

-> W polu 01 – wpisz numer NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) nadany Ci jako płatnikowi przez
urząd skarbowy, nie oddzielając kreskami poszczególnych członów.
-> W polu 02 – wpisz numer REGON nadany Ci jako płatnikowi przez Główny Urząd Statystyczny
i ewidencjonowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (numer
ten może mieć 9 lub 14 znaków i należy go wpisać wraz z występującymi „0”).
-> Pola 03–05 – wypełniasz, jeśli jesteś płatnikiem składek będącym osobą fizyczną:
-w polu 03 – wpisz numer PESEL (numer ewidencyjny nadany przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności);
pola 04 i 05 – wypełniasz wyłącznie, jeśli nie nadano Ci numerów NIP, REGON lub PESEL albo
jednego z nich:
-w polu 04 – w zależności od rodzaju dokumentu wpisz:
1 – w przypadku dowodu osobistego,
2 – w przypadku paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela
Unii Europejskiej,
-w polu 05 – wpisz serię i numer – odpowiednio do kodu wpisanego w pole 04 – dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej.
-> W polu 06 – wpisz nazwę skróconą płatnika, która została podana w zgłoszeniu płatnika składek
lub we wniosku CEIDG-1.
-> Pola 07–09 – wypełniasz, jeśli jesteś płatnikiem składek będącym osobą fizyczną:
-w polu 07 – wpisz nazwisko płatnika składek (poszczególne człony nazwiska oddziel kreską),
-w polu 08 – wpisz pierwsze imię płatnika składek,
-w polu 09 – wpisz datę urodzenia płatnika składek (dzień/ miesiąc/ rok)

III. INFORMACJA O RACHUNKU BANKOWYM PŁATNIKA SKŁADEK

-> W polu 01 – wpisz:
1 – w przypadku zgłaszania nowego rachunku bankowego,
2 – w przypadku zamknięcia wcześniej zgłoszonego rachunku bankowego.
-> W polu 02 – należy wpisać numer rachunku bankowego płatnika, będący ciągiem cyfr, bez
żadnych przerw i znaków

IV.–VIII. Bloki IV–VIII – wypełniasz analogicznie do bloku III.

IX. OŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK

> W polu 01 – wpisz datę wypełnienia formularza (dzień/ miesiąc/ rok).
> W polu 02 – dla potwierdzenia wiarygodności danych składasz podpis jako płatnik składek albo
składa go osoba, którą upoważniłeś.
> W polu 03 – przystaw pieczątkę płatnika składek (jeśli ją posiadasz).

5/5 - (2 votes)