Zaktualizowano: 15 stycznia.2023 r.

ZUS ZFA

Druk ZUS ZFA – Zgłoszenie /zmiana danych płatnika składek – osoby fizycznej.

►►► Kliknij aby pobrać formularz ZUS ZFA z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za pośrednictwem naszej wyszukiwarki ZUS.

Co to jest dokument ZUS ZFA?

Dokument ZUS ZFA służy do zgłoszenia płatników składek będących osobami fizycznymi.
Dokument ZUS ZFA wypełniasz jako płatnik składek w celu zgłoszenia:
– płatnika składek,
– zmiany danych płatnika składek (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych płatnika, które
należy zgłosić na formularzu ZUS ZIPA),
– korekty danych płatnika składek (z wyjątkiem korekty danych identyfikacyjnych płatnika, które
należy zgłosić na formularzu ZUS ZIPA).

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, zgłoszenia siebie jako płatnika składek dokonujesz w formie wniosku
o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na formularzu CEIDG-1
drogą elektroniczną lub w urzędzie gminy – osobiście lub listem poleconym.
ZUS na podstawie danych przekazanych z CEIDG sporządzi za Ciebie dokumenty zgłoszeniowe
płatnika składek. Odpowiednio do zakresu informacji podanych we wniosku CEIDG-1 ZUS sporządzi:
– zgłoszenie płatnika składek – na formularzu ZUS ZFA,
– informację o numerach bankowych płatnika składek – na formularzu ZUS ZBA,
– informację dotyczącą adresów prowadzenia działalności gospodarczej – na formularzu
ZUS ZAA.
Dlatego też pamiętaj, aby nie składać tych dokumentów osobiście ani nie przekazywać ich pocztą.

Zmiany i korekty danych płatnika składek, podlegających wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, zgłaszasz także na wniosku CEIDG-1 składanym w organie ewidencyjnym.
Danymi podlegającymi wpisowi do ewidencji prowadzenia działalności są:
– oznaczenie przedsiębiorcy,
– numer ewidencyjny PESEL, o ile przedsiębiorca go posiada,
– numer NIP przedsiębiorcy, o ile go posiada,
– miejsce zamieszkania i adres przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonujesz działalność poza miejscem zamieszkania, to również miejsce i adres zakładu głównego, oddziału lub dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
– określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
– data rozpoczęcia działalności gospodarczej,
– numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej, o ile przedsiębiorca je posiada,
– informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Jak wypełnić dokument ZUS ZFA?

Zasady poprawnego wypełnienia zgłoszenia płatnika składek ZUS ZFA przedstawiamy w naszym poradniku: jak wypełnić ZUS ZFA lub poniżej.

I. DANE ORGANIZACYJNE

Blok ten wypełnij jednoznacznie, tzn. zaznacz tylko jedno z pól.
-> Jeśli chcesz zgłosić płatnika składek, w polu 01 wpisz „X”.
-> Jeśli chcesz zgłosić zmianę lub korektę danych podanych we wcześniej złożonym zgłoszeniu
płatnika (z wyjątkiem zmiany/ korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek, którą zgłasza
się na formularzu ZUS ZIPA), w polu 02 wpisz:
1 – dla zmiany danych płatnika składek,
2 – dla korekty danych płatnika składek.
-> Pól 03 i 04 – nie wypełnia się.

II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK

Na podstawie zgłoszenia płatnika składek w ZUS zakładane jest konto płatnika składek, na którym
rozliczane są składki na poszczególne ubezpieczenia za wszystkich ubezpieczonych. Podanie prawidłowych danych identyfikacyjnych w zgłoszeniu płatnika składek, a następnie konsekwentne podawanie ich we wszystkich dokumentach ubezpieczeniowych i płatniczych ma duże znaczenie dla
poprawności rozliczenia składek na koncie płatnika. W związku z tym ten blok wypełnij szczególnie
starannie.

-> W polu 01 – wpisz numer NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) nadany Ci jako płatnikowi przez
urząd skarbowy, nie oddzielając kreskami poszczególnych członów. Numer NIP jest podstawowym identyfikatorem płatnika składek i nadawany jest wszystkim płatnikom składek.
-> W polu 02 – wpisz numer REGON nadany Ci jako płatnikowi przez Główny Urząd Statystyczny
i ewidencjonowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (numer ten może mieć 9 lub 14 znaków i należy go wpisać wraz z występującymi „0”).
-> W polu 03 – wpisz numer PESEL (numer ewidencyjny nadany przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności).
-> Pola 04 i 05 – wypełniasz wyłącznie, jeśli nie nadano Ci jako płatnikowi składek numerów NIP,
REGON lub PESEL albo jednego z nich:
-w polu 04 – w zależności od rodzaju dokumentu wpisz:
1 – w przypadku dowodu osobistego,
2 – w przypadku paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela
Unii Europejskiej,
-w polu 05 – wpisz serię i numer – odpowiednio do kodu wpisanego w pole 04 – dowodu
osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej.
-> W polu 06 – wpisz nazwę skróconą płatnika. Jeżeli jako płatnik nie posiadasz nazwy skróconej, to jesteś zobowiązany utworzyć ją i konsekwentnie podawać we wszystkich dokumentach przesyłanych do ZUS. Utworzona nazwa powinna składać się maksymalnie z 31 znaków i nie zawierać znaków innych niż litery i cyfry.
-> W polu 07 – wpisz nazwisko płatnika składek (poszczególne człony nazwiska oddziel kreską).
-> W polu 08 – wpisz pierwsze imię płatnika składek.
-> W polu 09 – wpisz datę urodzenia płatnika składek (dzień/ miesiąc/ rok).

III. DANE EWIDENCYJNE PŁATNIKA SKŁADEK

-> W polu 01 – wpisz drugie imię płatnika składek.
-> W polu 02 – wpisz miejsce urodzenia płatnika składek.
-> W polu 03 – wpisz obywatelstwo płatnika składek.

IV. PODSTAWA DO PROWADZENIA POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI

-> W polu 01 – wpisz dwuznakowy kod rodzaju uprawnienia.
-> W polu 02 – wpisz numer uprawnienia.
-> W polu 03 – wpisz nazwę organu wydającego uprawnienie, np. Burmistrz Dzielnicy Ochota.
-> W polu 04 – wpisz datę wydania uprawnienia (dzień/ miesiąc/ rok).
-> W polu 05 – wpisz datę powstania obowiązku opłacania składek (dzień/ miesiąc/ rok).

V. DANE O RACHUNKU BANKOWYM PŁATNIKA SKŁADEK

-> W polu 01 – wpisz numer rachunku bankowego płatnika, który stanowi ciąg cyfr bez żadnych
przerw i znaków.
-> W polu 02 – jeżeli jako płatnik posiadasz inne niż wymienione w polu 01 rachunki bankowe,
wpisz „X” i wypełnij formularz ZUS ZBA.

VI. ADRES SIEDZIBY PŁATNIKA SKŁADEK

-> W polu 01 – wpisz kod pocztowy. W przypadku adresu zagranicznego nie wypełniaj pola (pozostaw puste).
-> W polu 02 – wpisz miejscowość siedziby płatnika składek.
-> W polu 03 – wpisz nazwę gminy lub dzielnicy. W przypadku adresu zagranicznego nie musisz
wypełniać pola (możesz pozostawić puste).
-> W polu 04 – wpisz nazwę ulicy. Jeżeli w adresie nie występuje nazwa ulicy, nie wypełniaj pola
(pozostaw puste).
-> W polu 05 – wpisz numer domu. Jeżeli numer domu jest łamany, wpisz go, oddzielając numery
pochyłą kreską (ukośnikiem), np. 113/115, a gdy w numerze występuje litera, wpisz wielką literę
drukowaną, np. 113B, bez żadnej przerwy.
-> W polu 06 – wpisz numer lokalu. Jeżeli w adresie nie występuje numer lokalu, nie wypełniaj
pola (pozostaw puste).
-> W polu 07 – wpisz numer telefonu, poprzedzając go numerem kierunkowym, np. 22 111 22 33.
Jeżeli jako płatnik składek nie posiadasz telefonu, nie wypełniaj pola (pozostaw puste).
-> Pole 08 – wypełniasz w przypadku, gdy adres płatnika składek jest inny niż polski. Wówczas
w polu 08 wpisujesz dwuliterowy symbol państwa oraz zagraniczny kod pocztowy. W przypadku adresu polskiego nie wypełniaj pola (pozostaw puste).
-> W polu 09 – wpisz adres poczty elektronicznej.
-> W polu 10 – jeżeli adres prowadzenia działalności gospodarczej jest inny niż adres siedziby,
wpisz „X” i wypełnij formularz ZUS ZAA.

VII. ADRES ZAMIESZKANIA PŁATNIKA SKŁADEK

Blok VII wypełniasz wówczas, gdy adres Twojego zamieszkania jako płatnika składek jest inny niż
adres siedziby wskazany w bloku VI „Adres siedziby płatnika składek”.
Pola od 01 do 08 – wypełnij zgodnie z zasadami podanymi w bloku VI.

VIII. ADRES DO KORESPONDENCJI PŁATNIKA SKŁADEK

Blok VIII wypełniasz wówczas, gdy jako płatnik składek wnioskujesz o przekazywanie korespondencji na inny adres niż wskazany w bloku VI „Adres siedziby płatnika składek”.
Pola od 01 do 10 –wypełnij zgodnie z zasadami podanymi w bloku VI.

IX. DANE O BIURZE RACHUNKOWYM

Pola od 01 do 03 wypełniasz wówczas, gdy dokumentację finansowo-księgową płatnika składek
prowadzi biuro rachunkowe:
-> w polu 01 – wpisz numer NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) nadany danemu biuru rachunkowemu przez urząd skarbowy, nie oddzielając kreską poszczególnych członów,
-> w polu 02 – wpisz numer REGON (numer nadawany przez Główny Urząd Statystyczny i ewidencjonowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej) biura rachunkowego,
-> w polu 03 – wpisz nazwę skróconą biura rachunkowego.

X. OŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK

-> W polu 01 – wpisz datę wypełnienia formularza (dzień/ miesiąc/ rok).
-> W polu 02 – dla potwierdzenia wiarygodności danych składasz podpis jako płatnik składek albo
składa go osoba, którą upoważniłeś.
-> W polu 03 – przystaw pieczątkę płatnika składek (jeśli ją posiadasz).

4.2/5 - (5 votes)