Zaktualizowano: 15 stycznia.2023 r.

ZUS IWA

Druk ZUS IWA – Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe.

►►► Kliknij aby pobrać formularz ZUS IWA z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za pośrednictwem naszej wyszukiwarki ZUS.

Co to jest ZUS IWA?

ZUS IWA  to informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Powinieneś go złożyć, gdy jesteś płatnikiem składek i opłacasz składki na ubezpieczenie wypadkowe. Za dany rok kalendarzowy musisz złożyć formularz ZUS IWA do 31 stycznia następnego roku.

Jak wypełnić formularz ZUS IWA?

3.1 Dane organizacyjne
Blok I „Dane organizacyjne” wypełnij w następujący sposób:
-> w polu 01 wpisz identyfikator informacji ZUS IWA (numer/ rok), np. 01 2017, w tym:
– jako dwie pierwsze cyfry:
– 01 – gdy jest to pierwsza informacja ZUS IWA, którą składasz za dany rok,
– 02 – gdy jest to informacja ZUS IWA korygująca,
– 03–39 – gdy jest to kolejna informacja ZUS IWA korygująca,
– jako cztery kolejne cyfry – rok, za który składana jest informacja ZUS IWA.
Ważne! Złóż informację ZUS IWA korygującą – w formie nowego dokumentu, który zawiera wszystkie prawidłowe dane – jeśli sam stwierdziłeś nieprawidłowości w złożonej informacji ZUS IWA lub gdy my Cię o tych nieprawidłowościach poinformujemy.
-> w polu 02 wpisz 6-znakowy kod terytorialny naszej jednostki terenowej właściwej
ze względu na Twoją siedzibę jako płatnika składek; kody te zamieściliśmy w załączniku nr 2 do poradnika;
-> pól od 03 do 05 nie wypełniaj;
-> w polu 06 wpisz znak i numer decyzji pokontrolnej – jeśli składasz informację ZUS IWA korygującą, ponieważ dostałeś od nas informację o nieprawidłowościach.

3.2 Dane identyfikacyjne płatnika składek
Blok II wypełnij następująco:
-> w polu 01 wpisz numer NIP, nie oddzielaj kreskami poszczególnych członów tego numeru;
-> w polu 02 wpisz numer REGON (może mieć 9 lub 14 znaków); jeżeli w numerze jest cyfra „0”, wpisz ją; nie oddzielaj kreskami poszczególnych członów tego numeru;
-> pola od 03 do 05 wypełniaj, jeśli jesteś płatnikiem składek jako osoba fizyczna;
-> w polu 03 wpisz numer PESEL;
-> pola 04 i 05 wypełniaj, jeżeli nie nadano Ci numeru NIP, REGON ani PESEL albo jednego z nich;
-> w polu 04 – w zależności od rodzaju dokumentu – wpisz:
1 – jeśli posługujesz się dowodem osobistym,
2 – jeśli posługujesz się paszportem lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość obywatela Unii Europejskiej;
-> w polu 05 wpisz serię i numer – odpowiednio do kodu wpisanego w polu 04 – dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej;
-> w polu 06 wpisz nazwę skróconą płatnika składek, którą podałeś w zgłoszeniu płatnika składek lub we wniosku CEIDG – 1, bądź w formularzu NIP – 8 złożonym w urzędzie skarbowym;
-> pola od 07 do 09 wypełniaj, jeśli jesteś płatnikiem składek jako osoba fizyczna;
-> w polu 07 wpisz swoje nazwisko (poszczególne człony nazwiska – np. w przypadku nazwiska podwójnego – oddziel poziomą kreską, czyli dywizem);
-> w polu 08 wpisz swoje pierwsze imię;
-> w polu 09 wpisz swoją datę urodzenia (dzień/ miesiąc/ rok).

3.3 Dane o liczbie ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego
Blok III „Dane o liczbie ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego” wypełnij w następujący sposób:
-> w polu 01 wpisz liczbę ubezpieczonych, których zgłosiłeś do ubezpieczenia wypadkowego.

3.4 Zestawienie danych do ustalenia kategorii ryzyka dla płatnika składek
Blok IV „Zestawienie danych do ustalenia kategorii ryzyka dla płatnika składki” wypełnij w następujący sposób:
-> w polu 01 wpisz rodzaj przeważającej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), ujęty w rejestrze REGON. Jest to pięcioznakowy kod, z jakim na dzień 31 grudnia roku, za który składasz informację ZUS IWA, figurowałeś w rejestrze REGON;
-> w polu 02 wpisz liczbę osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem, które miały miejsce w roku, za który składasz informację ZUS IWA;
-> w polu 03 wpisz liczbę osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich, które miały miejsce w ciągu roku, za który składasz informację ZUS IWA.

Oznacza to, że uwzględniasz:
-w odniesieniu do pracowników – poszkodowanych w wypadkach przy pracy, które zarejestrowałeś w rejestrze wypadków nie wcześniej niż 1 stycznia i nie później niż 31 grudnia roku, za który składasz informację ZUS IWA,
-w odniesieniu do innych ubezpieczonych, którzy podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu –poszkodowanych w wypadkach przy pracy, dla których kartę wypadku sporządziłeś nie wcześniej niż 1 stycznia i nie później niż 31 grudnia roku, za który składasz informację ZUS IWA.

Jeżeli w danym roku ani jeden ubezpieczony podlegający ubezpieczeniu wypadkowemu nie został poszkodowany w wypadku przy pracy, wpisz cyfrę „0”.

-> w polu 04 – wpisz liczbę osób zatrudnionych w warunkach, w których występują
przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, według stanu na 31 grudnia roku, za który
składasz informację ZUS IWA

3.5 Adres do korespondencji płatnika składek
Blok V „Adres do korespondencji płatnika składek” wypełnij w następujący sposób:
-> w polu 01 wpisz kod pocztowy;
-> w polu 02 wpisz nazwę miejscowości;
-> w polu 03 wpisz nazwę ulicy;
-> w polu 04 wpisz numer domu; jeżeli numer domu jest łamany, oddziel numery ukośnikiem (bez spacji), np. 113/115, a gdy w numerze występuje litera, wpisz dużą literę drukowaną (bez spacji), np. 113A;
-> w polu 05 wpisz numer lokalu; jeśli w adresie nie ma numeru lokalu, to pole pozostaw puste;
-> w polu 06 wpisz numer telefonu do teletransmisji, poprzedź go numerem kierunkowym, np. 022-6223355; jeśli przekazujesz do nas dokumenty ubezpieczeniowe w formie innej niż przez teletransmisję danych, pole pozostaw puste;
-> w polu 07 wpisz numer skrytki pocztowej; jeśli nie masz skrytki pocztowej, to pole
pozostaw puste;
-> w polu 08 wpisz numer telefonu; poprzedź go numerem kierunkowym, np. 022-6223344;
-> w polu 09 wpisz symbol państwa oraz zagraniczny kod pocztowy – jeśli podajesz adres inny niż polski;
-> w polu 10 wpisz adres poczty elektronicznej.

3.6 Oświadczenie płatnika składek
Blok VI „Oświadczenie płatnika składek” wypełnij w następujący sposób:
-> w polu 01 wpisz datę wypełniania informacji ZUS IWA (dzień/ miesiąc/ rok);
-> w polu 02 złóż swój podpis lub niech podpisze się osoba przez Ciebie upoważniona;
-> w polu 03 umieść swoją pieczątkę, tzn. pieczątkę płatnika składek – jeśli ją masz.

4.8/5 - (30 votes)