Zaktualizowano: 20 lutego.2023 r.

ZUS ZWUA

Druk ZUS ZWUA – Wyrejestrowanie z ubezpieczeń.

►►► Kliknij aby pobrać formularz ZUS ZWUA z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

Co to jest ZUS ZWUA?

Formularz ZUS ZWUA to formularz, który przeznaczony jest do wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczeń.

Do czego służy formularz ZUS ZWUA?

Formularz ZUS ZWUA wypełniasz, aby: wyrejestrować ubezpieczonego z ubezpieczeń lub zgłosić korektę danych o wyrejestrowaniu ubezpieczonego z ubezpieczeń.

Jak dokonać wyrejestrowania ubezpieczonego?

1) Wypełnij prawidłowo dokument ZUS ZWUA (formularz możesz pobrać ze strony ZUS lub podczas wizyty w jednostce)
2) Podpisany dokument dostarcz do dowolnej terenowej jednostki ZUS lub dostarcz do Zusomatu.

Jak skorygować deklarację ZUS ZWUA?

 • Jeżeli robisz korektę swoich danych identyfikacyjnych, które podałeś w bloku II dokumentu
  wyrejestrowania z ubezpieczeń ZUS ZWUA – złóż poprawnie wypełniony dokument ZUS ZWUA.
 • Jeśli robisz korektę danych identyfikacyjnych ubezpieczonego, które podałeś w bloku III dokumentu wyrejestrowania z ubezpieczeń ZUS ZWUA – złóż poprawnie wypełniony dokument
  ZUS ZWUA.
 • Gdy robisz korektę danych, które podałeś w bloku IV lub V dokumentu wyrejestrowania z ubezpieczeń ZUS ZWUA:
  – jeśli korekta dotyczy kodu tytułu ubezpieczenia – złóż ponownie dokument wyrejestrowania z ubezpieczeń ZUS ZWUA,
  – jeśli korekta dotyczy daty wyrejestrowania z ubezpieczeń, kodu przyczyny wyrejestrowania
  lub danych wykazanych w bloku V – złóż dokument ZUS ZWUA w trybie korekty, tzn. wpisz
  „X” w polu 02 bloku I „Dane organizacyjne”, a następnie podaj wszystkie prawidłowe dane
  w pozostałych blokach.

Jak wypełnić ZUS ZWUA?

Zasady poprawnego wypełnienia zgłoszenia wyrejestrowania z ubezpieczeń ZUS ZWUA przedstawiamy poniżej.

I. DANE ORGANIZACYJNE
Blok ten wypełnij jednoznacznie, tzn. zaznacz tylko jedno z pól.
-> Jeśli wyrejestrowujesz danego ubezpieczonego z ubezpieczeń – w polu 01 wpisz „X”
-> Jeśli korygujesz dane, które podałeś we wcześniej złożonym wyrejestrowaniu ubezpieczonego
z danym kodem tytułu ubezpieczenia – w polu 02 wpisz „X”.
-> Pól 03 i 04 – nie wypełniasz

II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK
Ten blok wypełnij szczególnie starannie. Wpisz dane, które podałeś w zgłoszeniu płatnika składek ZUS ZPA, ZUS ZFA lub we wniosku CEIDG-1, a jeśli zgłaszasz zmianę lub korektę danych identyfikacyjnych płatnika składek – dane, które podałeś w bloku III dokumentu ZUS ZIPA lub wniosku CEIDG-1.

-> W polu 01 – wpisz numer NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej), który nadał Ci urząd skarbowy.
Nie oddzielaj kreskami poszczególnych członów.
-> W polu 02 – wpisz numer REGON, który nadał Ci Główny Urząd Statystyczny i który jest zapisany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej. Może on mieć 9 lub
14 znaków. Wpisz go wraz z występującymi w nim cyframi „0”.
-> Pola 03–05 – wypełniasz, jeśli jesteś płatnikiem składek będącym osobą fizyczną:
-w polu 03 – wpisz numer PESEL (numer ewidencyjny nadany przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności),
pola 04 i 05 – wypełniasz wyłącznie, jeśli nie nadano Ci numerów NIP, REGON lub PESEL albo
jednego z nich:
-w polu 04 – w zależności od rodzaju dokumentu wpisz:
1 – jeśli masz dowód osobisty,
2 – jeśli masz paszport lub inny dokument, który potwierdza Twoją tożsamość obywatela
Unii Europejskiej,
-w polu 05 – wpisz serię i numer – odpowiednio do kodu wpisanego w pole 04 – dowodu
osobistego, paszportu lub innego dokumentu, który potwierdza Twoją tożsamość obywatela
Unii Europejskiej.
-> W polu 06 – wpisz nazwę skróconą płatnika, którą podałeś w zgłoszeniu płatnika składek lub
we wniosku CEIDG-1.
-> Pola 07–09 – wypełniasz, jeśli jesteś płatnikiem składek będącym osobą fizyczną:
-w polu 07 – wpisz swoje nazwisko. Poszczególne człony nazwiska oddziel kreską,
-w polu 08 – wpisz swoje pierwsze imię,
-w polu 09 – wpisz swoją datę urodzenia (dzień/ miesiąc/ rok)

III. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY WYREJESTROWYWANEJ Z UBEZPIECZEŃ
Dokument wyrejestrowania z ubezpieczeń musi zidentyfikować się z kontem ubezpieczonego, które
zostało założone na podstawie dokumentu zgłoszenia do ubezpieczeń (odpowiednio ZUS ZUA lub
ZUS ZZA).

-> W polu 01 – wpisz numer PESEL osoby, którą wyrejestrowujesz z ubezpieczeń (numer nadany
przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji
Ludności).
-> Pola 02 – nie wypełniasz.
-> Pola 03 i 04 – wypełnij wyłącznie, jeśli osoba, którą wyrejestrowujesz z ubezpieczeń, nie ma
numeru identyfikacyjnego PESEL:
-w polu 03 – w zależności od rodzaju dokumentu wpisz:
1 – jeśli jest to dowód osobisty,
2 – jeśli jest to paszport lub inny dokument, który potwierdza jej tożsamość obywatela Unii
Europejskiej,
-w polu 04 – wpisz serię i numer – odpowiednio do kodu wpisanego w pole 03 – dowodu
osobistego, paszportu lub innego dokumentu, który potwierdza tożsamość obywatela Unii
Europejskiej.
-> W polu 05 – wpisz nazwisko osoby, którą wyrejestrowujesz z ubezpieczeń (poszczególne człony
nazwiska oddziel kreską).
-> W polu 06 – wpisz pierwsze imię osoby, którą wyrejestrowujesz z ubezpieczeń.
-> W polu 07 – wpisz datę urodzenia osoby, którą wyrejestrowujesz z ubezpieczeń (dzień/ miesiąc/ rok).

IV. WYREJESTROWANIE Z UBEZPIECZEŃ

-> W polu 01 – wpisz sześcioznakowy kod tytułu ubezpieczenia, który wykazałeś w zgłoszeniu do
ubezpieczeń/ ubezpieczenia.
-> W polu 02 – wpisz datę wyrejestrowania ubezpieczonego z danym kodem tytułu ubezpieczenia.
-> W polu 03 – wpisz trzyznakowy kod przyczyny wyrejestrowania

V. ROZWIĄZANIE/ WYGAŚNIĘCIE STOSUNKU PRACY/ STOSUNKU SŁUŻBOWEGO

Ten blok wypełnij, jeśli składasz ZUS ZWUA za ubezpieczonego, który był pracownikiem. Dane
w tej części formularza dotyczą wyłącznie stosunku pracy lub stosunku służbowego, który ustał po
31 grudnia 2018 r., oraz gdy wskazałeś w bloku IV przyczynę wyrejestrowania 100 lub 500.

VI. OŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK
-> W polu 01 – wpisz datę wypełnienia formularza (dzień/ miesiąc/ rok).
-> W polu 02 – aby potwierdzić wiarygodność danych, złóż podpis – Ty jako płatnik składek albo
osoba, którą upoważniłeś.
-> W polu 03 – przystaw swoją pieczątkę jako płatnik składek (jeśli masz)

VII. OŚWIADCZENIE OSOBY WYREJESTROWYWANEJ Z UBEZPIECZEŃ
-> W polu 01 – osoba wyrejestrowywana z ubezpieczeń własnoręcznym podpisem potwierdza, że
dane w formularzu są zgodne ze stanem faktycznym.

Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za pośrednictwem naszej wyszukiwarki ZUS.

5/5 - (3 votes)