Zaktualizowano: 20 lutego.2023 r.

Druk ZUS ZWPA

Formularz ZUS ZWPA – Wyrejestrowanie płatnika składek.

►►► Kliknij aby pobrać formularz ZUS ZWPA z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za pośrednictwem naszej wyszukiwarki ZUS.

Co to jest dokument ZUS ZWPA?

Dokument ZUS ZWPA służy do zgłoszenia wyrejestrowania płatnika składek. Druk ZUS ZWPA wypełniasz jako płatnik składek w celu:

  • wyrejestrowania płatnika składek będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
  • wyrejestrowania płatnika składek będącego osobą fizyczną,
  • zgłoszenia korekty danych wyrejestrowania płatnika składek

Płatnik składek będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zgłasza informacje o zawieszeniu bądź zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej w organie ewidencyjnym. Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie otrzymanego z tego organu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej:
1) w związku z zawieszeniem prowadzenia pozarolniczej działalności sporządza z urzędu formularze:

  • ZUS ZWPA – wyrejestrowanie płatnika składek,
  • ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz wyrejestrowanie z ubezpieczeń osób współpracujących,
  • ZUS ZCNA – wyrejestrowanie członków rodziny osoby ubezpieczonej, czyli osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz osoby współpracującej,

2) w związku z zaprzestaniem prowadzenia pozarolniczej działalności sporządzi z urzędu
formularz ZUS ZWPA – wyrejestrowanie płatnika składek

Jak wypełnić ZUS ZWPA?

Druk ZUS ZWPA wypełniamy poprzez uzupełnienie poniższych sekcji:

I. DANE ORGANIZACYJNE
Ten blok powinien być zawsze wypełniany jednoznacznie, tzn. powinno być wypełnione tylko jedno z pól.
-> W przypadku wyrejestrowania płatnika składek – w polu 01 wpisz „X”.
-> W przypadku zgłoszenia korekty danych podanych we wcześniej złożonym wyrejestrowaniu płatnika ZUS ZWPA – w polu 02 wpisz „X”.
-> Pól 03 i 04 – nie wypełnia się.

II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK
Ten blok wypełnij szczególnie starannie, wpisując dane podane w zgłoszeniu płatnika składek
ZUS ZPA lub ZUS ZFA, a w przypadku zmiany/ korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek – dane podane w bloku III dokumentu ZUS ZIPA

-> W polu 01 –wpisz numer NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) nadany Ci jako płatnikowi przez
urząd skarbowy, nie oddzielając kreskami poszczególnych członów.
-> W polu 02 –wpisz numer REGON nadany Ci jako płatnikowi przez Główny Urząd Statystyczny
i ewidencjonowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (numer
ten może mieć 9 lub 14 znaków i należy go wpisać wraz z występującymi „0”).
-> Pola 03–05 – wypełniasz, jeżeli jesteś płatnikiem składek będącym osobą fizyczną:
-w polu 03 – wpisz numer PESEL (numer ewidencyjny nadany przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności);
pola 04 i 05 – wypełniasz wyłącznie, jeśli nie nadano Ci numerów NIP, REGON lub PESEL albo
jednego z nich:
-w polu 04 – w zależności od rodzaju dokumentu wpisz:
1 – w przypadku dowodu osobistego,
2 – w przypadku paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela
Unii Europejskiej,
-w polu 05 – wpisz serię i numer – odpowiednio do kodu wpisanego w polu 04 – dowodu
osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej,
-> W polu 06 – wpisz nazwę skróconą płatnika.
-> Pola 07–09 – wypełniasz, jeśli jesteś płatnikiem składek będącym osobą fizyczną:
-w polu 07 – wpisz nazwisko płatnika składek (poszczególne człony nazwiska oddziel kreską),
-w polu 08 – wpisz pierwsze imię płatnika składek,
-w polu 09 – wpisz datę urodzenia płatnika składek (dzień/ miesiąc/ rok)

III. DANE O WYREJESTROWANIU PŁATNIKA SKŁADEK

-> W polu 01 – wpisz trzyznakowy kod przyczyny wyrejestrowania. W naszym przykładzie jest to kod zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej 111.
-> W polu 02 – wpisz datę, z jaką następuje wyrejestrowanie płatnika składek (dzień/ miesiąc/ rok).

IV. OŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK

-> W polu 01 – wpisz datę wypełnienia formularza (dzień/ miesiąc/ rok).
-> W polu 02 – dla potwierdzenia wiarygodności danych składasz podpis jako płatnik składek albo
składa go osoba, którą upoważniłeś.
-> W polu 03 – przystaw pieczątkę płatnika składek (jeśli ją posiadasz).

5/5 - (2 votes)