Zaktualizowano: 6 lutego.2023 r.

Formularz ZUS ZPA online

Druk ZUS ZPA – Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek – osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

►►► Kliknij aby pobrać formularz ZUS ZPA z oficjalnej strony ZUS ◄◄◄

Warto zobaczyć inne formularze/druki ZUS w naszej sekcji z aktualnymi drukami. Chcesz złożyć wniosek lub druk w swojej placówce ZUS? Sprawdź adres placówki ZUS w swoim mieście za pośrednictwem naszej wyszukiwarki ZUS.

Do czego służy formularz ZUS ZPA?

Dokument ZUS ZPA służy do zgłoszenia płatników składek będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej. Dokument ZUS ZPA wypełniasz jako płatnik składek w celu zgłoszenia:

 • płatnika składek,
 • zmiany danych płatnika składek (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych płatnika, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIPA),
 • korekty danych płatnika składek (z wyjątkiem korekty danych identyfikacyjnych płatnika, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIPA).

Jak wypełnić dokument ZUS ZPA?

Zasady poprawnego wypełnienia zgłoszenia płatnika składek ZUS ZPA przedstawiamy poniżej.

I. DANE ORGANIZACYJNE

Ten blok wypełnij jednoznacznie, tzn. zaznacz tylko jedno z pól.
– W przypadku, gdy chcesz zgłosić płatnika składek – w polu 01 wpisz „X”.
– W przypadku, gdy chcesz zgłosić zmianę lub korektę danych podanych we wcześniej złożonym
zgłoszeniu płatnika (z wyjątkiem zmiany/ korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek,
którą zgłasza się na formularzu ZUS ZIPA) – w polu 02 wpisz:
1 – dla zmiany danych płatnika składek,
2 – dla korekty danych płatnika składek.
– Pól 03 i 04 – nie wypełnia się.

II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK

Na podstawie zgłoszenia płatnika składek w ZUS zakładane jest konto płatnika składek, na którym
rozliczane są składki na poszczególne ubezpieczenia za wszystkich ubezpieczonych. Podanie prawidłowych danych identyfikacyjnych w zgłoszeniu płatnika składek, a następnie konsekwentne podawanie ich we wszystkich dokumentach ubezpieczeniowych i płatniczych ma duże znaczenie dla poprawności rozliczenia składek na koncie płatnika. W związku z tym blok ten wypełnij szczególnie starannie.

 • W polu 01 – wpisz numer NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) nadany Ci jako płatnikowi przez
  urząd skarbowy, nie oddzielając kreskami poszczególnych członów. Numer NIP jest podstawowym identyfikatorem płatnika składek i nadawany jest wszystkim płatnikom składek.
 • W polu 02 – wpisz numer REGON nadany Ci jako płatnikowi przez Główny Urząd Statystyczny
  i ewidencjonowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (numer
  ten może mieć 9 lub 14 znaków i należy go wpisać wraz z występującymi „0”).
 • W polu 03 – wpisz nazwę skróconą płatnika. Jeżeli nie posiadasz nazwy skróconej, to jesteś zobowiązany utworzyć ją i konsekwentnie podawać we wszystkich dokumentach przesyłanych do ZUS. Utworzona nazwa powinna składać się maksymalnie z 31 znaków i nie zawierać znaków innych niż litery i cyfry

III. DANE EWIDENCYJNE PŁATNIKA SKŁADEK

– W polu 01 – wpisz pełną nazwę płatnika składek (zgodnie z aktem prawnym konstytuującym podmiot).
– Pola 02 i 03 – wypełniasz wyłącznie wtedy, gdy jako płatnik składek jesteś jednostką budżetową lub zakładem budżetowym czy gospodarstwem pomocniczym w rozumieniu ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych :w polu 02 – wpisz „X”, jeśli jesteś jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,w polu 03 – wpisz „X”, jeśli jesteś zakładem budżetowym lub gospodarstwem pomocniczym
– W polu 04 – wpisz nazwę organu założycielskiego.
– W polu 05 – wpisz „X”, jeżeli podlegasz wpisowi do rejestru lub ewidencji.
– W polu 06 – wpisz datę, z jaką zostałeś wpisany jako płatnik do rejestru lub ewidencji (dzień/
miesiąc/ rok).
– W polu 07 – wpisz numer, pod jakim dokonano wpisu do rejestru/ ewidencji.
– W polu 08 – wpisz nazwę organu rejestrowego, np. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.
– W polu 09 – wpisz datę powstania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne
(dzień/ miesiąc/ rok).

IV. DANE O RACHUNKU BANKOWYM PŁATNIKA SKŁADEK

– W polu 01 – wpisz numer rachunku bankowego płatnika, który stanowi ciąg cyfr bez żadnych
przerw i znaków.
– W polu 02 – jeżeli jako płatnik posiadasz inne rachunki bankowe niż wymieniony w polu 01,
wpisz „X” i wypełnij formularz ZUS ZBA

V. ADRES SIEDZIBY PŁATNIKA SKŁADEK

– W polu 01 – wpisz kod pocztowy. W przypadku adresu zagranicznego nie wypełniaj pola
(pozostaw puste).
– W polu 02 – wpisz miejscowość siedziby płatnika składek.
– W polu 03 – wpisz nazwę gminy lub dzielnicy. W przypadku adresu zagranicznego nie musisz
wypełniać pola (możesz pozostawić puste).
– W polu 04 – wpisz nazwę ulicy. Jeżeli w adresie nie występuje nazwa ulicy, nie wypełniaj pola
(pozostaw puste).
– W polu 05 – wpisz numer domu. Jeżeli numer domu jest łamany, wpisz go, oddzielając numery
pochyłą kreską (ukośnikiem), np. 113/115, a gdy w numerze występuje litera, wpisz wielką literę
drukowaną, np. 113B, bez żadnej przerwy.
– W polu 06 – wpisz numer lokalu. Jeżeli w adresie nie występuje numer lokalu, nie wypełniaj
pola (pozostaw puste).
– W polu 07 – wpisz numer telefonu, poprzedzając go numerem kierunkowym, np. 22 111 11 11.
Jeżeli jako płatnik składek nie posiadasz telefonu, nie wypełniaj pola (pozostaw puste).
– Pole 08 – wypełniasz, jeśli adres płatnika składek jest inny niż polski. Wówczas w polu 08
wpisz dwuliterowy symbol państwa zgodnie z symbolami podanymi w poradniku Ogólne zasady
wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych [10 843 kB] oraz zagraniczny kod
pocztowy. W przypadku adresu polskiego nie wypełniaj pola (pozostaw puste)
– W polu 09 – wpisz adres poczty elektronicznej.
– W polu 10 – jeżeli adres prowadzenia działalności gospodarczej jest inny niż adres siedziby, wpisz „X” i wypełnij formularz ZUS ZAA.

VI. ADRES DO KORESPONDENCJI PŁATNIKA SKŁADEK

– Pola od 01 do 09 – wypełnij, jeśli jako płatnik składek wnioskujesz o przekazywanie korespondencji na inny adres niż wskazany w bloku V „Adres siedziby płatnika składek”.
Pola wypełnij zgodnie z zasadami dotyczącymi wypełniania pól bloku V.
– W polu 10 – wpisz adres poczty elektronicznej

VII. DANE O BIURZE RACHUNKOWYM

Pola od 01 do 03 wypełnij, jeśli dokumentację finansowo-księgową płatnika składek prowadzi biuro rachunkowe:
– w polu 01 – wpisz numer NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) nadany danemu biuru rachunkowemu przez urząd skarbowy, nie oddzielając kreską poszczególnych członów,
– w polu 02 – wpisz numer REGON (numer nadawany przez Główny Urząd Statystyczny i ewidencjonowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej) biura rachunkowego,
– w polu 03 – wpisz nazwę skróconą biura rachunkowego.

VIII. OŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK

– W polu 01 – wpisz datę wypełnienia formularza (dzień/ miesiąc/ rok).
– W polu 02 – dla potwierdzenia wiarygodności danych składasz podpis jako płatnik składek albo
składa go osoba, którą upoważniłeś.
– W polu 03 – przystaw pieczątkę płatnika składek (jeśli ją posiadasz).

5/5 - (4 votes)