Zaktualizowano: 25 kwietnia.2021 r.

Jak wypełnić dokument ZUS ZFA? Jak dobrze wypełnić druk ZUS ZFA? Sprawdź instrukcję poprawnego wypełnienia zgłoszenia płatnika składek ZUS ZFA w naszym poradniku.

Jak wypełnić ZUS ZFA?

Jak wypełnić druk ZUS ZZA?

Zasady poprawnego wypełnienia zgłoszenia płatnika składek ZUS ZFA przedstawiamy poniżej:

I. DANE ORGANIZACYJNE

Blok ten wypełnij jednoznacznie, tzn. zaznacz tylko jedno z pól.
-> Jeśli chcesz zgłosić płatnika składek, w polu 01 wpisz „X”.
-> Jeśli chcesz zgłosić zmianę lub korektę danych podanych we wcześniej złożonym zgłoszeniu
płatnika (z wyjątkiem zmiany/ korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek, którą zgłasza
się na formularzu ZUS ZIPA), w polu 02 wpisz:
1 – dla zmiany danych płatnika składek,
2 – dla korekty danych płatnika składek.
-> Pól 03 i 04 – nie wypełnia się.

II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK

Na podstawie zgłoszenia płatnika składek w ZUS zakładane jest konto płatnika składek, na którym
rozliczane są składki na poszczególne ubezpieczenia za wszystkich ubezpieczonych. Podanie prawidłowych danych identyfikacyjnych w zgłoszeniu płatnika składek, a następnie konsekwentne podawanie ich we wszystkich dokumentach ubezpieczeniowych i płatniczych ma duże znaczenie dla
poprawności rozliczenia składek na koncie płatnika. W związku z tym ten blok wypełnij szczególnie
starannie.

-> W polu 01 – wpisz numer NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) nadany Ci jako płatnikowi przez
urząd skarbowy, nie oddzielając kreskami poszczególnych członów. Numer NIP jest podstawowym identyfikatorem płatnika składek i nadawany jest wszystkim płatnikom składek.
-> W polu 02 – wpisz numer REGON nadany Ci jako płatnikowi przez Główny Urząd Statystyczny
i ewidencjonowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (numer ten może mieć 9 lub 14 znaków i należy go wpisać wraz z występującymi „0”).
-> W polu 03 – wpisz numer PESEL (numer ewidencyjny nadany przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności).
-> Pola 04 i 05 – wypełniasz wyłącznie, jeśli nie nadano Ci jako płatnikowi składek numerów NIP,
REGON lub PESEL albo jednego z nich:
-w polu 04 – w zależności od rodzaju dokumentu wpisz:
1 – w przypadku dowodu osobistego,
2 – w przypadku paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela
Unii Europejskiej,
-w polu 05 – wpisz serię i numer – odpowiednio do kodu wpisanego w pole 04 – dowodu
osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej.
-> W polu 06 – wpisz nazwę skróconą płatnika. Jeżeli jako płatnik nie posiadasz nazwy skróconej, to jesteś zobowiązany utworzyć ją i konsekwentnie podawać we wszystkich dokumentach przesyłanych do ZUS. Utworzona nazwa powinna składać się maksymalnie z 31 znaków i nie zawierać znaków innych niż litery i cyfry.
-> W polu 07 – wpisz nazwisko płatnika składek (poszczególne człony nazwiska oddziel kreską).
-> W polu 08 – wpisz pierwsze imię płatnika składek.
-> W polu 09 – wpisz datę urodzenia płatnika składek (dzień/ miesiąc/ rok).

III. DANE EWIDENCYJNE PŁATNIKA SKŁADEK

-> W polu 01 – wpisz drugie imię płatnika składek.
-> W polu 02 – wpisz miejsce urodzenia płatnika składek.
-> W polu 03 – wpisz obywatelstwo płatnika składek.

IV. PODSTAWA DO PROWADZENIA POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI

-> W polu 01 – wpisz dwuznakowy kod rodzaju uprawnienia.
-> W polu 02 – wpisz numer uprawnienia.
-> W polu 03 – wpisz nazwę organu wydającego uprawnienie, np. Burmistrz Dzielnicy Ochota.
-> W polu 04 – wpisz datę wydania uprawnienia (dzień/ miesiąc/ rok).
-> W polu 05 – wpisz datę powstania obowiązku opłacania składek (dzień/ miesiąc/ rok).

V. DANE O RACHUNKU BANKOWYM PŁATNIKA SKŁADEK

-> W polu 01 – wpisz numer rachunku bankowego płatnika, który stanowi ciąg cyfr bez żadnych
przerw i znaków.
-> W polu 02 – jeżeli jako płatnik posiadasz inne niż wymienione w polu 01 rachunki bankowe,
wpisz „X” i wypełnij formularz ZUS ZBA.

VI. ADRES SIEDZIBY PŁATNIKA SKŁADEK

-> W polu 01 – wpisz kod pocztowy. W przypadku adresu zagranicznego nie wypełniaj pola (pozostaw puste).
-> W polu 02 – wpisz miejscowość siedziby płatnika składek.
-> W polu 03 – wpisz nazwę gminy lub dzielnicy. W przypadku adresu zagranicznego nie musisz
wypełniać pola (możesz pozostawić puste).
-> W polu 04 – wpisz nazwę ulicy. Jeżeli w adresie nie występuje nazwa ulicy, nie wypełniaj pola
(pozostaw puste).
-> W polu 05 – wpisz numer domu. Jeżeli numer domu jest łamany, wpisz go, oddzielając numery
pochyłą kreską (ukośnikiem), np. 113/115, a gdy w numerze występuje litera, wpisz wielką literę
drukowaną, np. 113B, bez żadnej przerwy.
-> W polu 06 – wpisz numer lokalu. Jeżeli w adresie nie występuje numer lokalu, nie wypełniaj
pola (pozostaw puste).
-> W polu 07 – wpisz numer telefonu, poprzedzając go numerem kierunkowym, np. 22 111 22 33.
Jeżeli jako płatnik składek nie posiadasz telefonu, nie wypełniaj pola (pozostaw puste).
-> Pole 08 – wypełniasz w przypadku, gdy adres płatnika składek jest inny niż polski. Wówczas
w polu 08 wpisujesz dwuliterowy symbol państwa oraz zagraniczny kod pocztowy. W przypadku adresu polskiego nie wypełniaj pola (pozostaw puste).
-> W polu 09 – wpisz adres poczty elektronicznej.
-> W polu 10 – jeżeli adres prowadzenia działalności gospodarczej jest inny niż adres siedziby,
wpisz „X” i wypełnij formularz ZUS ZAA.

VII. ADRES ZAMIESZKANIA PŁATNIKA SKŁADEK

Blok VII wypełniasz wówczas, gdy adres Twojego zamieszkania jako płatnika składek jest inny niż
adres siedziby wskazany w bloku VI „Adres siedziby płatnika składek”.
Pola od 01 do 08 – wypełnij zgodnie z zasadami podanymi w bloku VI.

VIII. ADRES DO KORESPONDENCJI PŁATNIKA SKŁADEK

Blok VIII wypełniasz wówczas, gdy jako płatnik składek wnioskujesz o przekazywanie korespondencji na inny adres niż wskazany w bloku VI „Adres siedziby płatnika składek”.
Pola od 01 do 10 –wypełnij zgodnie z zasadami podanymi w bloku VI.

IX. DANE O BIURZE RACHUNKOWYM

Pola od 01 do 03 wypełniasz wówczas, gdy dokumentację finansowo-księgową płatnika składek
prowadzi biuro rachunkowe:
-> w polu 01 – wpisz numer NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) nadany danemu biuru rachunkowemu przez urząd skarbowy, nie oddzielając kreską poszczególnych członów,
-> w polu 02 – wpisz numer REGON (numer nadawany przez Główny Urząd Statystyczny i ewidencjonowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej) biura rachunkowego,
-> w polu 03 – wpisz nazwę skróconą biura rachunkowego.

X. OŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK

-> W polu 01 – wpisz datę wypełnienia formularza (dzień/ miesiąc/ rok).
-> W polu 02 – dla potwierdzenia wiarygodności danych składasz podpis jako płatnik składek albo
składa go osoba, którą upoważniłeś.
-> W polu 03 – przystaw pieczątkę płatnika składek (jeśli ją posiadasz).

4.8/5 - (20 votes)