Zaktualizowano: 25 kwietnia.2021 r.

Jak wypełnić dokument ZUS ZSWA? Jak należy wypełniać dokument ZUS ZSWA? Sprawdź instrukcję poprawnego wypełnienia zgłoszenia danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze ZUS ZSWA w naszym poradniku.

Jak należy wypełniać dokument ZUS ZSWA

Jak poprawnie wypełnić formularz ZUS ZSWA?

Zasady poprawnego wypełnienia zgłoszenia danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przedstawiamy poniżej:

I. DANE ORGANIZACYJNE

-> W polu 01 – wpisz identyfikator zgłoszenia (numer / rok), np. 001 2012. Numer oznacza tu
numer raportu za dany rok kalendarzowy.
Pierwszy dokument za dany rok kalendarzowy ma numer 001. Może być to zarówno dokument za poprzedni rok kalendarzowy (jeśli w ciągu tego roku nie było konieczności składania
dokumentów za poszczególnych ubezpieczonych), jak i dokument za dany rok kalendarzowy,
np. za ubezpieczonego, który zgłosił wniosek o emeryturę pomostową składany w trakcie roku
kalendarzowego.
Kolejne dokumenty ZUS ZSWA dotyczące tego samego roku kalendarzowego numerujesz kolejnymi identyfikatorami (z zakresu 001–999). Nie ma przy tym znaczenia, czy w dokumencie
dokonywane są zgłoszenia czy też korekty zgłoszeń
-> Pól 02 i 03 – nie wypełnia się.

II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK

Ten blok wypełnij szczególnie starannie, wpisując dane podane w zgłoszeniu płatnika składek
ZUS ZPA, ZUS ZFA lub we wniosku CEIDG-1, a w przypadku zmiany / korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek – dane podane w bloku III dokumentu ZUS ZIPA lub wniosku CEIDG-1.

-> W polu 01 – wpisz numer NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) nadany płatnikowi przez urząd
skarbowy, nie oddzielając kreskami poszczególnych członów.
-> W polu 02 – wpisz numer REGON nadany płatnikowi przez Główny Urząd Statystyczny i ewidencjonowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (numer ten
może mieć 9 lub 14 znaków i wpisz go wraz z występującymi „0”).
-> Pola 03–05 – wypełniasz, jeśli jesteś płatnikiem składek będącym osobą fizyczną:
– w polu 03 – wpisz numer PESEL (numer ewidencyjny nadany przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności);
pola 04 i 05 – wypełniasz wyłącznie, jeśli nie nadano Ci numerów NIP, REGON lub PESEL albo
jednego z nich:
– w polu 04 – w zależności od rodzaju dokumentu wpisz:
1 – w przypadku dowodu osobistego,
2 – w przypadku paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej,
– w polu 05 – wpisz serię i numer – odpowiednio do kodu wpisanego w pole 04 – dowodu
osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej.
-> W polu 06 – wpisz nazwę skróconą płatnika, która została podana w zgłoszeniu płatnika składek
lub we wniosku CEIDG-1.
-> Pola 07–09 – wypełniasz, jeśli jesteś płatnikiem składek będącym osobą fizyczną:
– w polu 07 – wpisz nazwisko płatnika składek (poszczególne człony nazwiska oddziel kreską),
– w polu 08 – wpisz pierwsze imię płatnika składek,
– w polu 09 – wpisz datę urodzenia płatnika składek (dzień / miesiąc / rok).

III.A. (IV.A.,V.A., VI.A.) DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY WYKONUJĄCEJ PRACĘ W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH LUB O SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE

Blok ten wypełnij szczególnie starannie, wpisując dane podane w zgłoszeniu do ubezpieczeń
ZUS ZUA / ZUS ZZA, a w przypadku zmiany / korekty danych identyfikacyjnych ubezpieczonego –
dane podane w bloku IV dokumentu ZUS ZIUA.

-> W przypadku pierwszorazowego zgłoszenia osoby jako osoby wykonującej pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze – w polu 01 wpisz „X”.
-> Jeśli zgłaszasz korektę danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w polu 02 wpisz „X”.
Wypełniasz tylko jedno z pól – 01 lub 02.
-> W polu 03 – wpisz numer PESEL osoby wykonującej pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze nadany przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności.
-> Pole 04 – nie wypełnia się.
-> Pola 05 i 06 – wypełniasz wyłącznie, jeśli osoba wykonująca pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze nie posiada numeru identyfikacyjnego PESEL:
– w polu 05 – w zależności od rodzaju dokumentu wpisujesz:
1 – w przypadku dowodu osobistego,
2 – w przypadku paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej,
– w polu 06 – wpisz serię i numer (zgodnie z kodem wpisanym w pole 05) dowodu osobistego,
paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej.
-> W polu 07 – wpisz nazwisko osoby wykonującej pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (poszczególne człony nazwiska oddziel kreską).
-> W polu 08 – wpisz pierwsze imię osoby wykonującej pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
-> W polu 09 – wpisz datę urodzenia osoby wykonującej pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

III.B. (IV.B.,V.B., VI.B.) DANE O PRACY W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH / O SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE

-> W polu 01 – wpisz sześcioznakowy kod tytułu ubezpieczenia
-> W polu 02 – wpisz trzyznakowy kod pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
-> W polach 03 i 04 – podaj okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze:
– w polu 03 – wpisz datę (dzień / miesiąc / rok), od kiedy rozpoczął się okres wykonywania
pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze z podanego kodu pracy
w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
– w polu 04 – wpisz datę (dzień / miesiąc / rok), do kiedy trwał okres wykonywania pracy
w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, z podanego kodu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
Data w polu 03 „Od” nie może być późniejsza od daty w polu 04 „Do” (gdy obie daty są sobie
równe, przyjmuje się, że pracownik pracował w szczególnych warunkach lub wykonywał pracę
o szczególnym charakterze dokładnie 1 dzień).
Data w polu 03 „Od” nie może być wcześniejsza niż 1 stycznia poprzedniego roku (gdy zgłoszenie przekazywane jest za poprzedni rok) lub 1 stycznia roku bieżącego (gdy zgłoszenie przekazywane jest w roku, w trakcie którego ubezpieczony wystąpi z wnioskiem o przyznanie emerytury pomostowej lub płatnik jest w stanie likwidacji lub upadłości).
Data w polu 04 „Do” nie może być późniejsza niż 31 grudnia roku poprzedzającego (gdy zgłoszenie przekazywane jest za rok poprzedni) lub dzień wypełnienia zgłoszenia (gdy zgłoszenie
przekazywane jest w roku, w trakcie którego ubezpieczony wystąpi z wnioskiem o przyznanie
emerytury pomostowej albo płatnik jest w stanie likwidacji lub upadłości).
-> W polu 05 – wpisz wymiar czasu pracy, w którym wykonywana była praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze o podanym kodzie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w postaci ułamka zwykłego, np.:
1/1 – dla pełnego wymiaru czasu pracy,
1/2 – dla połowy wymiaru czasu pracy,
3/4 – dla trzech czwartych wymiaru czasu pracy,
7/8 – dla siedmiu ósmych wymiaru czasu pracy lub
150/176 – gdy wymiar czasu pracy określony jest w godzinach.
W polach 06–09, 10–13, 14–17 podaje się następne okresy pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze dla danego ubezpieczonego.
Jeśli liczba okresów pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przekracza 4, wypełnij w dokumencie ZUS ZSWA dla danego ubezpieczonego następny blok, odpowiednio
od IV do VI.

VII. OŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK

-> W polu 01 – wpisz datę wypełnienia formularza (dzień / miesiąc / rok).
-> W polu 02 – dla potwierdzenia wiarygodności danych składasz podpis jako płatnik składek albo składa go osoba, którą upoważniłeś.
-> W polu 03 – przystaw swoją pieczątkę jako płatnik składek (jeśli ją posiadasz).

5/5 - (2 votes)