Zaktualizowano: 2 lutego.2023 r.

Fundusz Emerytur Pomostowych jest państwowym funduszem celowym powołanym w celu finansowania emerytur pomostowych. Za kogo jest opłacana składka na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP)?  Od jakiego momentu powstaje obowiązek opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP)? Jaka jest wysokość składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP)? Co stanowi podstawę wymiaru składki na FEP?

Co to jest Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP)?

Czym jest Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP)?

Fundusz Emerytur Pomostowych jest państwowym funduszem celowym powołanym w celu finansowania emerytur pomostowych. Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) funkcjonuje od 2010 r. Dysponentem FEP jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Za kogo jest opłacana składka na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP)?

Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach pomostowych, składka na Fundusz Emerytur Pomostowych jest opłacana za okres od 1 stycznia 2010 r. za pracownika, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • urodził się po 31 grudnia 1948 r.,
  • wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których
    mowa w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy.

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych są opłacane również za:

  • pracowników wykonujących prace górnicze, którzy uzyskali prawo do emerytury pomostowej na podstawie art. 11 ustawy, za okres wykonywania prac górniczych, o których mowa w art. 50c ustawy o emeryturach i rentach z FUS, nie wcześniej jednak niż za okres od 1 stycznia 2010 r.;
  • zwolnionych ze służby żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej, od uposażenia wypłaconego po 31 grudnia 2009 r. do dnia zwolnienia ze służby, jeśli nie spełniają warunków do nabycia prawa lub utracili prawo do emerytury określonej w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób.

Od jakiego momentu powstaje obowiązek opłacania składki na FEP?

Pracodawca ma obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) za pracownika od dnia, w którym rozpoczyna on pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, do dnia zakończenia pracy na tym stanowisku.

Ile wynosi składka na Fundusz Emerytur Pomostowych?

Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) wynosi 1,5 proc. podstawy jej wymiaru. Składka na FEP jest finansowana w całości przez pracodawcę.

Rozliczanie i opłacanie składek  na FEP

Jako płatnik składek obliczasz, rozliczasz i opłacasz co miesiąc składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP). Składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych FEP rozliczysz w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. W danych: „Zestawienie należnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych” (blok VIII) wykazujesz:

• w polu 01 – liczbę pracowników, za których jest opłacana składka na Fundusz Emerytur Pomostowych (w przypadku rozliczania składek na FEP za żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – liczbę tych osób uwzględnia się w tym polu),
• w polu 02 – liczbę stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
• w polu 03 – sumę należnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Składkę na FEP  opłacasz co miesiąc w tym samym terminie jaki obowiązuje Cię w odniesieniu do składek na ubezpieczenia społeczne.

5/5 - (1 vote)