Zaktualizowano: 12 stycznia.2024 r.

Umowa zlecenie to jedna z najpopularniejszych form zatrudnienia w naszym kraju. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Co to jest umowa zlecenie i na czym polega? Jakie prace mogą być objęte umową zlecenie? Co powinna zawierać umowa-zlecenie? Zobacz nasz poradnik, który porusza szczegółowo temat umowy zlecenia.

2023

Co to jest umowa zlecenie?

Umowa zlecenia to umowa cywilnoprawna, która jest regulowanych przez Kodeks cywilny (art. 734–751) w Polsce. Polega na tym, że przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się do dokonania określonej czynności dla zamawiającego (zleceniodawcy).

Co powinna zawierać umowa zlecenie?

Umowa zlecenie powinna zwierać takie elementy jak:

 • określenie stron umowy zlecenie (zleceniodawca i zleceniobiorca)
 • określenie przedmiotu umowy zlecenie – rodzaju świadczonej usługi
 • wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie
 • określenie czasu trwania umowy zlecenie
 • datę zawarcia umowy zlecenie
 • zobowiązanie się zleceniobiorcy do starannego wykonywania obowiązków określonych w umowie

Dodatkowo w umowie zlecenie można umieścić informację o wymaganych kwalifikacjach, karach umownych czy miejscu świadczenia zlecenia.

Jeżeli jesteś osobą fizyczną, powinieneś podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer dokumentu tożsamość (dokument tożsamości to: dowód osobisty, paszport albo mDowód – dokument mObywatel).

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, powinieneś podać imię i nazwisko, nazwę firmy, adres zamieszkania, PESEL, numer dowodu tożsamości, NIP, REGON; należy załączyć wydruk z CEIDG

W przypadku spółki prawa handlowego podaje się: nazwę spółki, jej siedzibę i adres, oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru, wysokość kapitału zakładowego oraz osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji spółki; należy załączyć wydruk ze strony Krajowego Rejestru Sądowego

Minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie w 2023

W tym roku dwukrotnie (1 stycznia 3490 zł brutto i 1 lipca 3600 zł brutto) wzrosło minimalne wynagrodzenie co przełożyło się na stawkę godzinową w umowach zlecenie. Od 1 stycznia 2023 roku minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wynosić będzie 22,80 zł/brutto. Od 1 lipca 2023 roku ponownie zostanie podwyższona i będzie wynosić 23,50 zł/brutto.

Umowa zlecenia jako jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
Zleceniobiorca jest objęty obowiązkiem ubezpieczeń społecznych:

 • emerytalnym,
 • rentowymi,
 • wypadkowym,

od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
Dla zleceniobiorcy ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Zleceniobiorca będzie objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tym ubezpieczeniem, o ile zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zostanie złożone przez płatnika w ustawowym terminie.
Terminie ten to 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania umowy zlecenia.

W pozostałych sytuacjach zleceniobiorca będzie objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy ustanie:

 • od dnia wskazanego we wniosku o wyłączenie z tego ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony,
 • od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy zlecenia, czyli od dnia ustania tytułu do podlegania przez zleceniobiorcę ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Składki ZUS przy kilku źródłach przychodów

Jeśli twój współpracownik zawarł równolegle kilka umów zlecenia, podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z jednej umowy – zawartej wcześniej, albo wybranej.

Druga i kolejne umowy mogą być zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne pod warunkiem, że z pierwszej lub wybranej umowy współpracownik uzyskuje przynajmniej minimalne wynagrodzenie.

Różnice między umową o pracę a umowami zlecenia i o dzieło:

Umowa o pracę Umowa zlecenia Umowa o dzieło
umowa starannego działania – pracownik ma wykazać się starannością w wykonywaniu obowiązków umowa starannego działania – wykonawca jest zobowiązany do starannego działania umowa rezultatu – efektem jest konkretny, z góry określony rezultat, który odpowiada potrzebom i wymaganiom zamawiającego
zadania polegają na wykonywaniu powtarzalnych czynności zadania polegają na wykonywaniu powtarzalnych czynnościach lub czynności są wykonywane w sposób ciągły lub zespołowy, często według określonego z góry sposobu nie dotyczy powtarzalnych czynności
zawsze osobiste świadczenie pracy – brak możliwości wskazania zastępstwa możliwe powierzenie pracy zastępcy – osobie wskazanej przez zleceniobiorcę zobowiązanie do wykonania dzieła (powierzenie wykonania dzieła osobie trzeciej powinno być uregulowane w umowie)
wynagrodzenie obowiązkowe – gwarancja minimalnego wynagrodzenia wynagrodzenie co do zasady obowiązkowe – gwarancja minimalnej stawki godzinowej brak gwarancji minimalnej stawki godzinowej
kierownictwo pracodawcy

 • decyduje, o miejscu i godzinach pracy
 • określa zakres zadań
 • ma prawo wydawać polecenia związane z pracą
ograniczone podporządkowanie

 • brak wyznaczonych godzin pracy
 • brak wskazanego konkretnego miejsca pracy
 • brak szczegółowych wskazówek lub bieżących poleceń
brak kierownictwa
składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne opłaca pracodawca i pracownik składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne opłaca zleceniodawca, jeżeli umowa zlecenie jest jedynym tytułem do ubezpieczeń społecznych.

Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

brak obowiązku odprowadzania składek

Umowa zlecenie z własnym pracodawcą a składki ZUS

W przypadku zawarcia dodatkowej umowy zlecenia z własnym pracownikiem, którego zatrudniasz na umowę o pracę, to jest ona traktowana tak jak umowa o pracę i w pełni oskładkowana.

5/5 - (1 vote)