Zaktualizowano: 27 listopada.2021 r.

Według informacji ZUS od 1 stycznia 2022 wchodzą ważne zmiany w dobrowolnych ubezpieczeniach (emerytalne, rentowe, chorobowe) bo zmienią się przepisy dotyczące zasad obejmowania i ustawania ubezpieczeń dobrowolnych. Od nowego roku nieterminowe opłacenie składek na te ubezpieczenia już nie będzie przyczyną ich ustawania.

Ubezpieczenia społeczne to ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe.

Co to jest ubezpieczenie dobrowolne?

Dobrowolne ubezpieczenie to takie ubezpieczenie społeczne, które przysługuje osobom, które nie spełniają warunków do objęcia ubezpieczeniami społecznymi obowiązkowo.

Czym są ubezpieczenia społeczne?

Ubezpieczenia społeczne to ubezpieczenia (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe), których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osobom, które z powodu zajścia określonych przez prawo zdarzeń losowych (np. choroba, kalectwo, ciąża, starość) nie mogą utrzymać się z własnej pracy.

Objęcie i ustawanie ubezpieczeń od 2022

Od 1 stycznia 2022 r. objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami społecznymi nastąpi wyłącznie na podstawie zgłoszenia złożonego na formularzu ZUS ZUA. Nie będzie już możliwe objęcie tymi dobrowolnymi ubezpieczeniami na podstawie tzw. wniosku dorozumianego, gdy składki za dany miesiąc były rozliczone i opłacone w ustawowym terminie.

Jeśli chodzi o ustawanie ubezpieczeń to ubezpieczenia dobrowolne będą ustawały – tak jak dotychczas – wraz z ustaniem tytułu podlegania tym ubezpieczeniom (np. z nawiązaniem stosunku pracy w przypadku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, z rozwiązaniem terminowej umowy zlecenia w przypadku ubezpieczenia chorobowego) albo na podstawie złożonego wyrejestrowania na formularzu ZUS ZWUA.

Warto zaznaczyć, że od od 1 stycznia 2022 r. nieterminowe opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia społeczne nie będzie już przyczyną ich ustawania. Zmianę tę trzeba stosować już od grudnia 2021 r. Dobrowolne ubezpieczenia społeczne nie ustaną jeśli składka za grudzień 2021 r., której termin płatności przypada w styczniu 2022 r., będzie opłacona po terminie albo nie będzie opłacona.

W przypadku, gdy dobrowolne ubezpieczenia społeczne ustaną przed grudniem 2021 r., czyli w listopadzie osoba nie będzie objęta tymi ubezpieczeniami, to od 1 grudnia 2021 r. nie może im podlegać na podstawie wniosku dorozumianego, tj. na podstawie terminowej wpłaty składek za grudzień w styczniu 2022 r. Aby ponownie być objętym tymi ubezpieczeniami trzeba zgłosić się do nich na dokumencie ZUS ZUA.

Obowiązek opłacania składki po zgłoszeniu

W okresie od dnia objęcia dobrowolnymi ubezpieczeniami do dnia ich ustania ubezpieczony będzie musiał rozliczać i opłacać składki za każdy miesiąc. Aby nie płacić składek na te ubezpieczenia konieczne będzie wyrejestrowanie się z nich.

Zaległości w składkach a prawo do świadczeń

Po zmianach przepisów od Od 1 stycznia 2022 r., zaległość w składkach na ubezpieczenia społeczne nie będzie powodowała ustania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, ale może mieć wpływ na prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Jeśli zaległość ta przekroczy kwotę 1% minimalnego wynagrodzenia, to prawo do świadczeń nie będzie przysługiwało do czasu spłaty całości zadłużenia. Prawo do świadczenia przedawni się jeśli zadłużenie nie zostanie spłacone w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia.

Wnioski o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r.

Nowe przepisy wchodzące od nowego roku umożliwią zachowanie ciągłości ubezpieczeń dobrowolnych, gdy składki nie będą opłacone lub będą, ale po terminie. Oznacza to, że nie będzie trzeba składać wniosków o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie. Wnioski takie (wniosek US-9) nadal można składać za okresy przed 1 stycznia 2022 r. maksymalnie do 30 czerwca 2022 r.

 

Źródło informacji:

  1. https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/wazne-zmiany-w-dobrowolnych-ubezpieczeniach-od-1-stycznia-2022-r_/4291328
3.2/5 - (4 votes)