Zaktualizowano: 22 września.2022 r.

Duże zmiany w zasiłkach od 2022 roku: Od nowego roku przedsiębiorcy będą mogli otrzymać świadczenia z ubezpieczenia chorobowego również gdy opłacą składki po terminie. Jakie dokładnie czekają nas zmiany w zasiłkach od 2022 roku?

Zmiany w zasiłkach od 2022 roku

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza liczne zmiany w zasiłkach i nie tylko. Sprawdź tabelę przygotowaną przez ZUS ze zmianami do ustawy systemowej, emerytalnej, zasiłkowej i wypadkowej i harmonogramem wejścia zmian (https://www.zus.info.pl/zmiany-do-ustawy-systemowej-emerytalnej-zasilkowej-i-wypadkowej/).

Prawo do świadczeń mimo spóźnienia w opłacaniu składek od 2022

W nowym roku (od 1 stycznia 2022 r.) zostanie wprowadzona zmiana związana z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, którym objęci są m.in. przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy, którzy opłacą składki po terminie będą również mogli otrzymać świadczenia z ubezpieczenia chorobowego. Nie będzie już trzeba składać do ZUS wniosków o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie.

Przepisy, które wejdą w życie umożliwią nabycie prawa do zasiłku osobom, które będą niezdolne do pracy w okresie, za który będą miały zaległości z tytułu składek w kwocie wyższej niż 1 proc. minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r. – 30,10 zł). Osoby te będą miały prawo do zasiłku po spłacie zadłużenia. Jeżeli jednak  nie uregulują zadłużenia w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia, prawo to przedawni się. Przeszkodą w wypłacie zasiłku nie będzie natomiast zadłużenie wynoszące maksymalnie 1 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Zmiany w wysokości zasiłku od 2022

Kolejna zmiana związana jest z zasiłkiem chorobowym za okres pobytu w szpitali, który aktualnie wynosi 70%. Od nowego roku miesięczny zasiłek chorobowy będzie przysługiwał w wysokości 80%.

Ponowne ustalenie podstawy wymiaru zasiłku od 2022

Kolejna zmiana związana jest z podstawą wymiaru zasiłku. Od 2022 roku nie trzeba będzie ustalać jej na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków (bez względu na ich rodzaj) nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż miesiąc kalendarzowy.

Prostsze zasady ustalania okresu zasiłkowego od 2022

Kolejna zmiana związana jest z tym, że od nowego roku (2022) nie będzie miała znaczenia przyczyna niezdolności do pracy przed i po przerwie. Jednak do okresu zasiłkowego nie będą wliczane okresy niezdolności do pracy przypadające przed przerwą wynoszącą do 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpi w trakcie ciąży.

Zasiłek po ustaniu zatrudnienia od 2022

Według nowych przepisów zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia będzie można pobierać do 91 dni. Ta zasada nie będzie dotyczyła osób chorych na gruźlicę, niezdolnych do pracy w okresie ciąży i niezdolnych do pracy wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Osoba, która wykorzysta zasiłek chorobowy przez maksymalny okres i nadal będzie niedolna do pracy, będzie mogła tak jak obecnie wystąpić o świadczenie rehabilitacyjne. Może je otrzymywać maksymalnie przez 12 miesięcy, jeśli rokuje odzyskanie zdolności do pracy po dalszym leczeniu lub rehabilitacji.

Macierzyński w razie śmierci pracodawcy od 2022

Rozszerzenie grupy osób uprawnionych do zasiłku macierzyńskiego i zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego o osoby, które z przyczyn od siebie niezależnych (tj. śmierci pracodawcy) utraciły prawo do ubezpieczenia chorobowego i urodziły dziecko po ustaniu tego ubezpieczenia.

 

Źródło informacji:

  1. https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zmiany-w-zasilkach-od-2022-roku/4238317
  2. https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/1188_u.htm
5/5 - (5 votes)