Zaktualizowano: 7 marca.2021 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS zostało zmienionych 31 wniosków. Jakie zmiany nastąpiły we wnioskach na PUE ZUS? Które formularze ZUS się zmieniły? Czy symbole wniosków ZUS się zmieniły? Sprawdź więcej informacji o zmianach we wnioskach na PUE ZUS w naszym artykule.

Zmiany we wnioskach na PUE ZUS

Czym jest Platforma Usług Elektronicznych (PUE)?

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) to narzędzie, dzięki któremu internetowy klient Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ma możliwość w jednym miejscu zrealizować większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi, świadczeniami i płatnościami bez wychodzenia z domu.

Na czym polegają zmiany we wnioskach na PUE ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wychodząc z pomocną dłonią wprowadza kolejny raz ułatwienia dla swoich klientów. Na internetowej platformie ZUS tzw. PUE ZUS zmianą uległo 31 wniosków.

Zmiany jakie nastąpiły dla tych 31 wniosków na PUE ZUS to:
– nowe wnioski w formacie HTML
– wnioski mają uproszczoną formę
– zmiana symboli wniosków
– zmiana nazw niektórych wniosków
– niektóre wnioski zostały zastąpione wspólnym formularzem.

Głównym celem wprowadzanych zmian jest łatwiejsze wypełnianie wniosków.

Jakich obszarów ZUS dotyczą zmiany we wnioskach?

Wprowadzone zmiany dotyczą wniosków z obszaru emerytur i rent, zasiłków oraz ubezpieczeń i składek.

Lista symboli wniosków ZUS ze zmianami

Poniżej prezentowana jest tabela z listą symboli wniosków (dotychczasowych i odpowiadających im nowych wersji):

Lp.Dotychczasowy symbol wniosku  na PUE ZUS – do 13.11.2020 r.Symbol wniosku na portalu PUE ZUS od 14.11.2020 r.Nowa nazwa wniosku od 14.11.2020 r.
1KP-1
KP-3
EKPWniosek w sprawie kapitału początkowego
2RP-1EEMPWniosek o emeryturę
3ZUS Er-18EPD-18Wniosek o pobieranie zaliczki na podatek dochodowy bez pomniejszania o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek
4ER-13ER-13Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie świadczeń przyznanych przez ZUS
5Rp-1RERNWniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy
6ZUS-Rw-73EROPOświadczenie o osiąganiu przychodu
7RP-6
RP-6Z
ERP-6Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych
8ZUS Rp-13EUZWniosek o: zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/ wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny świadczeniobiorcy
9RD-3RD-3Wniosek o informację o stanie konta płatnika składek
10ZUS-EOPRSOWniosek o odroczenie terminu płatności składek
11ZUS-EUNRSUWniosek o umorzenie należności z tytułu składek
12US-13US-13Wniosek ubezpieczonego o zmianę danych identyfikacyjnych/adresowych
13US-7
US-8
US-11
US-12                              US-16
ZUS-ZZU                     EWZ-1
US-7Wniosek o wydanie zaświadczenia/informacji z konta osoby ubezpieczonej
14US-9
US-10
US-9Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na ubezpieczenie emerytalne i rentowe/chorobowe
15Z-10Z-10Oświadczenie (jeśli ubiegasz się o zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu zatrudnienia lub tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego)
16Z-12Z-12Wniosek o zasiłek pogrzebowy
17Z-15Z-15AWniosek o zasiłek opiekuńczy (dziecko)
18Z-15Z-15BWniosek o zasiłek opiekuńczy (członek rodziny)
19ZAS-54ZAMWniosek o zasiłek macierzyński
20ZAS-34ZAOWniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego
21ZUS ZAS-12ZAS-12ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK
Dotyczy: ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego za dalszy okres
22ZAS-36ZAS-36Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat
23ZAS-58
ZAS-65
ZAS-66
ZAS-58Wniosk o udzielenie wyjaśnień/Wniosek o wydanie decyzji/Skarga w sprawie świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego
24ZAS-62ZAS-62Wniosek płatnika składek niezobowiązanego do wypłaty zasiłków o przeprowadzenie kontroli wykorzystania zwolnienia lekarskiego od pracy
25ZAS-64ZAS-64Wniosek płatnika składek o ustalenie okresu zasiłkowego
26Np-7ZNp-7Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne
27EPRZ
EWNUU
EWZU
EWZUU
ZPWWniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zasiłku
28ZUS Z-3ZUS Z-3Zaświadczenie płatnika składek – (dotyczące pracowników)
29ZUS Z-3aZUS Z-3aZaświadczenie płatnika składek – (dotyczące osób ubezpieczonych, które nie są pracownikami, z wyłączeniem osób, które prowadzą pozarolniczą działalność, osób z nimi współpracujących i duchownych)
30ZUS Z-3bZUS Z-3bZaświadczenie płatnika składek – (dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących i duchownych)
31ZAS-53ZAS-53Wniosek o zasiłek chorobowy

Jak wysłać nowe wnioski do ZUS?

Osoby, które chcą wysłać elektroniczne wnioski do ZUS powinny zalogować się do swojego profilu na portalu PUE ZUS, wybrać odpowiedni wniosek oraz podpisać wniosek. Wnioski podpisujemy najczęściej elektronicznym podpisem ale są też takie wnioski, które można podpisać profilem PUE.

Oceń artykuł: